Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nippur

       A beavatottak titkos történetében az Ataiszi származásúak többször összekerülnek egymással. Így pl. Buda fia, Aladár, Abakán néven alapít birodalmat; Csaba leszármazottja, Kotragos, elmegy a Turgai kapuba és feleségül veszi Emőkét; Oposur, Edemen... Álmos-Árpád révén találkozik a Nyék leányával Abacillel; Árpád második házasságában Eperjessel; Csaba, illetve II. Ilona-Baján leszármazottjával kerül össze. Telena, Alpár későbbi felesége, egy kisfiúval jött be hazánkba. Többé nem akart ugyan férjhez menni, de az ősi törvények szerint Alpárt, a Nagy-Süán győztesét nem lehetett elutasítania. Telena fiából, Bajánból lett aztán Baján avar fejedelem, az avarság védőpajzsa. Bizánc és Róma Atillának vagy valamelyik utódjának a megölésében csak a hun törzsszövetség uralmának a megtörését látta. Bajánhoz nehezebb volt hozzáférkőzni. Minden tekintetben kiváló ember volt. Elődei nemigen érintkeztek a nyugati diplomáciával. Baján azonban, a védelmi gyűrűk korlátlan ura nagy nyelvtehetségével mindenkivel tudott tárgyalni. Nyelvtudásával, erejével és vagyonával elkápráztatta az akkor ismert világot, akárcsak Atilla, Buda, vagy Deédes. Kincseikről csak a beavatottak titkos szövetségének volt tudomása. Bát képzésen Baján a Bát-Baján nevet vette fel. Feleségül elnyerte Szamos fejedelem legkisebb árváját, Tomisirt. 10 fiuk és 8 leányuk született. Ez a szaporaság biztosította házának 300 évre a hatalmat.

A beavatottak sora:

Batbaján (csodagyerek) 565-602
Bakar 602-630
Mácsi 630-634
Kuvrát 634-648
Samó (az áruló) 648-658
Zára 658-664
Haram 664-678
Zemlén 678-702
Maróca 702-720
Zengő 720-734
Mura 734-762
Linda 762-790
Korpona 790-792
Türje 792-794
Tuza794-803
Halics 803-825
Nyék 825-869
Abacil 869-890


A fejedelmi láncolat pedig:

Nagybaján 568-580 Alpár-Telena 580-600
Győr 600-620
Páka 620-626
Kohár 626-630
Tudval 630-634-660
Mácsi férje, Orbaszár 660-672
Vaska 672-690
Kapornak 690-712
Regöly 712-740
Becseker 740-770
Gyürtő 770-782
Sebes 782-792
Mikó 792-795
Tuza 795-803


Ekkor a fejedelmi család fele kivonult, de Kassa 803-853, kabar-palóc földön visszamaradt. Verecke 853-896, majd utána Árpád-Verecke 896-899, s végül (899-908) Árpád-Eperjes által. Zsolt 908-tól 955-ig tartó uralma alatt egyesül a beavatottak háza. Ezért lett Zsolt-Zoltán a közös fejedelem Árpád után.

A marami és merija törzsek Kr.e. 3016-tól Kr.u. 1265-ig tartó vándorlása érintette a hun törzsszö-vetségbeli népek mindegyikét. A meriják nagyjából azonosak a fehér-hunokkal, a maramiak a fekete-hunok-kal. Származási törvényeiket Ataiszból hozták. Tarján fősámán 250-ben így ír róluk: A kabarvész 181-ben megbontotta a szumíros törvényt és a merija-marami érdekterületen tiszta asz-szony-uralomra vezetett. Merija területén az 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I2, 13-mas fátriák maradtak, a 15-ös közös, átmenati fátriával. A por fátriák közül a 26-os Szalaváré fátria volt közös. A 2-es Jenő, a 14-es Gyula, 16-os Megyer, 20-as Keszi és a 22-es Gyarmat törzs alkotta a vegyes-uralmi magyari törzs-szövetséget.(Vegyes, azaz feleség-uralommal.) A 18-as Kürt, a 23-as Tarján, a 25-ös Nyék, a 24-es Kéri és a 20-as Keszi törzs kézműves része megmaradt a kabaros férfi-uralom alatt. 250-300 között ez az 5 törzs leköltözött az Ural-Emba folyó és a Turgai kapu vidékére, de a 17-es és a 19-es, valamint a 21-es fátria a 26-os közös fátriával vissszamaradt asszony-uralom alatt. A 18-as Kürt és a Kéri többségű 24-es, valamint a 22-es Gyarmat és a 23-as Tarján törzsnek egy-egy része vegyesen, feleség-és férfiuralom alatt létszámban pótolta a por fátriák nem kielégítő egyensúlyát; a 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26-os por fátriák töredéke azonban visszatért az asszonyuralomra. Legelő-megtartási törvény értelmében Tarján fősámán fia, Béla, a Kürt-Kéri és a Gyarmat-Tarján törzs maradékaiból-leányai révén-megalapította a Béla törzset. Ez élénk kapcsolatot tartott fenn a Turgai kapu-ban később lehagyott Kurd törzzsel és a Magyarka-Sárhely között hagyott Gyula törzzsel.

Koppányról Szalaváré Tura mélyen hallgatott, mert szerinte ha valaki új vallást, vagy eszmét hoz elő, azt rendszerint anyagiakért teszi. A sámánizmus megkövetelte a maga tizedét, ugyanúgy a kereszténység is, de a manysiktól várta a mohamedánizmus is.Ezért a manysik mind északabbra húzódtak, amíg a nyenyecektől és a szamojédoktól tehették. Népük nem fizette meg a szellemi lakbért, ezért egy ilyen nagy múltú népnek el kellett pusztulnia. Géza fejedelem látta a nyugati veszélyt, ezért Vajk fiát eladta a nyugati kereszténységnek; de édesanyjának minden hozzátartozója Bizánccal kacérkodott. Koppány az Ajtonyék-Gyuláék csoportjával tartott és Bizáncnak szívesebben fizették volna a sámánizmustól megtagadott tizedet. Aba-Sámuelék kabarjai a sámán-tized mellett Nyugatnak is megfizették a tizedet; a megvakított Vászolyt fejedelmi ellátásban részesítették, fiait pedig fejedelmükként tisztelték. Mivel a magyar törzsszövetség nem külön törzsként vett részt a Buda-Atilla vezetésével kidolgozott honfoglalásban, mi akkor a manysikkal alkottunk harci egységet. Déli Pannonföld már régen a hunok érdekeltségi területe volt, amikor Aquincumban még Róma volt az úr. Előőrsként a manysiknál maradt Béla, a szkítáktól Kevét és a szavárdiföldről küldött Kadosát indították útba a rómaiak nyugtalanítására. Ordas (Ordosz) szkíta telepről kiindulva Keve vezetésével 431-ben legyőzték a rómaiakat, majd a következő évben az ugyancsak szkíta Zombortelepről rontottak a római zsoldosokra, mivel azok a Duna bal oldaláról rabszolgákat hajtottak el. 433 kora tavaszán ezen a területen győzedelmeskedtek a rómaiak felett és a területet Keve vezér megkapta örökös területként. Itt épült Kevevára, a Duna bal partján, Baranccsal szemben. Béla tyumenje a mai Bélabánya környékén szállt meg; a hősi halált halt Kadosa fia, Zaránd pedig (akinek besenyő lány volt a felesége) a Bikis folyó forrásvidékén felépítette Zaránd várát. A 24 hun törzsből álló szövetség vezérkara ekkor így állott: Hangun-Huó császár 351-ben meghalt.

Utána Megyerja öccse, Uruk-Dargin vette át az irányítást 351-385-ig, majd Hunyornak adta át a hatalmat, aki fiainak: Mondzuk, Udin (Uldin) és Bagamér (Balambér)-nak a részvételével 385-410 között uralkodott. Bagamér 410-430 között Káspiváron át felvezette a hun hadsereg zömét; Buda-Atilla irányításával 433-ban Jászvásárra értek. Mondzuk, mint fővezér Ordoszban maradt, de fiai: Karaton és Oktár ekkor már szkíta földön állomásoztak. Uldin halála után, amikor híre jött annak is, hogy Mondzukot Ordoszban meggyilkolták, 433 őszutóján Ruga és Upor (Uptor) kívánságára Atilla vette át a fővezérséget. Ordoszból így Hunyor ivadékaiból csak Bősárkány érkezett. Jákó halála miatt Buda vette át a fősámáni tisztséget. Az Ordoszból áthelyezett beavatott sámánközpont alapjait 435 Nyilas havának holdtöltéjén rakták le. Ezzel indult meg Budavárának felépítése. Az ünnepélyen részt vett: Bősárkány, Deédes, Nekese, Buda, Atilla, Karaton, Oktár, Ruga, Upor, Ojbársz (Uruk-Dargin leányának a fia), mind a 24 törzsnek a vezére és vezető sámánja, összesen tehát 58 magasrangú személy, a törzsszövetség teljes vezérkara. Megjelent a manysi sámánnal együtt Béla vezér is, aki itt parancsot kapott arra, hogy az aranybányászatot lendítse fel Bélabányán. Atilla halála után a hun törzsszövetség visszavonult a Káspivári Szkíta birodalomba, de az addig meg-honosodott törzsek továbbra is a helyükön maradtak. Amikor az új, avar törzsszövetség elindult, itt már rokon népek fogadták őket, csakúgy, mint később a magyar törzsszövetséget. Vajk fiának, Imrének volt egy titkos menyasszonya, Jéne. Jéne Sarolt parancsára hajlandó volt gyermeket szülni Imrének. István király véréből a budavári Hegyi-ünnepélyen, Radnót napján meg is született a kisfiuk. A gyermeknek Aba-Sámuel lett a névadó apja. Valóságos apja, Imre ekkor már a besenyő bosszúnak esett áldozatául. Jéne aranyműves lány volt. Kisfiával Veszprémben bevonult Sarolt miseruha-készítői közé. Az agg királynő minden örömét Radnótban találta. Mindig vele játszadozott. Radnót véréből származott Pósa vitéz, Anonimus, akit IV. Béla Karakórumba küldött.

Nippur pateszi az özönvíz előtt 35000 évvel rakta le a víz emelkedése miatt az első, sziklán épült sumír város alapját. A város akkor még a tengerparton feküdt. De amikor Kr.e. 9790 körül Lagas, az első sumér király várost alapított, az újabb eljegesedés miatt Lugal városa már 10 napi lovaglásra volt Nippur alatt. (Lugal-Lagas 12 sumér város pateszijét végeztette ki Lagasban, ellenszegülés miatt.) Amikor az Ataiszi őshazában a tenger szintje újból emelkedni kezdett, Uruk városában felavatták a beavatottak központját, de az özönvíz miatt Lagas, Úr és Eridu városa víz alá került. A tenger vize ekkor Uruk városának a hegyalját mosta. Ettől kezdve az özönvíztől való szabadulás emlékére nyár közepén mindenütt megtartották a Hegyiünnepélyt. A Szovjetunióban a komik 1972-ben bemutatták ezt a Hegyiünnepet. István korában Vászoly és Ajtony volt beavatott; ők láttak a jövőbe. Mindketten azon a véleményen voltak, hogy a nyugati kereszténység csak veszélyt jelent. Attól is tartottak, hogy a csuhásoknak megtiltják a nősülést és hosszú idő múlva a szaporodás szempontjából ez nagyon megbosszulja magát. Ha viszont Kelet kereszténységét tesszük magunkévá, létszámban erősebbek leszünk. A német lovagok és a római pápa, folytatták tovább-a tizedre és az ajándék-birtokokra való tekintettel istennek tetsző cselekedetnek mondja a keleti kereszténységhez húzó főurak kiirtását. Ezért Koppányt 998-ban, Tónusz-Abát beavatott feleségével együtt 1002-ben, majd Jirkó hat vejét: Radna, Zsibó, Pestere, Siria, Doboka és Kolozs vezéreket megölték a Csanád vezette vérengző lovagok pedig Ajtonnyal is végeztek. Mindez 998-1028 között történt. Ugyanebben az évben István király Vászolyt is megvakíttatta, pedig az Aba-Sámuel tanácsára-felvette a Vazul nevet és kereszténnyé lett.

István király testőrségének a parancsnokát, aki az ősi törvények szerint István apjának számított, mindezek láttára agyvérzés érte. Sarolt öccse volt az, az Erdeljü Gyula, aki eddig nem engedte, hogy Istvánnak vagy Imrének baja essék. Imrét 1031-ben vadkannal ölették meg a besenyő lövérek. Vászoly-Vazult 1028-ban, Ajtony kivégzése után megvakították, Mindennek megakadályozására a jászvásári Gyula fejedelem eljárt a bolgár cárnál, a halicsi bánnál és Boleszló lengyel királynál, de igyekezetének nem volt eredménye. Amikor pedig eljött a beavatottak rejtegetett szent ládájáért, Hunt-Pázmán lovagjai 1018 tavaszán vele is végeztek. A pápaság a bűnbocsánat fejében elrendelte Boleszláv lengyel király megsegítését. Ennek István király azon nyomban eleget is tett. Ha nem lett volna meg szám szerint 12 a kivégzendő vezető ember közül, kivégzik Vászolyt is. De rá más sors várt. Amikor István megbeszélésre hívta, azt mondta: "Nem akarok gyilkost látni!" Többek között aztán ez is egyik oka volt annak, hogy megvakították. Az összeesküvéssel gyanúsított Vászoly átadta fiainak a Budavári sámánközpont beavatottainak szent ládáját. Ezt sokáig Aba-Sámuel rejtegette. 1035-ben Endre, Béla és Levente Halics-Ladomér fejedelemségen át Kievbe menekítette a ládát. Ott Endre, András királyfi néven feleségül vette Bölcs Jaroszláv leányát. Béla egy lengyel hercegnőt vett feleségül, Levente pedig Ladomér fejedelmének a leányát, Lebed lovasfejedelem leszármazottját, a beavatott Ildikót. Ildikó vezetésével három állam lovasaitól kísérve vitték Budavár szent ládáját a Béla (Bjelaja) partján levő Füzesgyarmatra. Itt Ildikó az ősi törvények szerint önkéntes véráldozattal hősi halált halt. Levente többé nem is nősült meg. (Ugyanígy halt Jákó fősámán is önkéntes halált, amikor a sámánközpontot Budavárra helyezték át. Az Ordoszi Aranyasszony templomot magára gyújtotta. Ezt a szent helyet minden időben az Élet templomának nevezték.)

A szövetség ládájának kimenekítését még 992-ben eldöntötték, amikor Gelyza felvette a Géza nevet. (Második neve István lett, de lelkében mindvégig Gelyza maradt.) Amikor Kr.e. 3000 körül a napkitörések miatt roppant hőség uralkodott, a sumérok marami és merija csoportja újabb haza keresésében eljutott egészen a Volga könyökéig. Bölcseinek 38000 évi időre visszanyúló feljegyzéseik voltak, s azokból megállapították, hogy a mérsékelt égövi, egy-ruhás öltözködési mód mellett fejlődik legjobban az emberiség agya és olyan éghajlat a 1egalkalmasabb a kenyérmagvak termelésére és az ehető állatok tenyésztésére. Az Élet templomának a papjai itt a legokosabbak. Az itteni békesség azonban nem sokáig tartott. Először az első hun törzsszövetségi csoport, a viroláj (észt) hatolt rajtuk keresztül; másodiknak a suomák (finnek). Majd megjelentek a morvidok, Marami-moksa és Merija-mersa házassági kettősséggel. Amikor Ildikó hősi halált halt, már az udmurtok és a komik éltek marami-merija házassági közösségben. A manysik antik hazája az Uralon és azon túl volt. Káma-Béla környéke viszont badzsirt-magyar. De az Özönvíz-hegyi ünnepet még tartották.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

grxfuocgkbrlmffsyyggvagvyimsoad

(vtaletzekf, 2018.08.18 11:31)

<a href="http://missreplicawatches.com">long term cialis</a> using cialis http://missreplicawatches.com

egowmgfnjdwcysusmsywwjfmpvivnsy

(vtaletikmk, 2018.08.18 02:19)

<a href="http://mphasset.com">can viagra cause headaches</a> watermelon viagra http://mphasset.com

Test, just a test

(MariBar, 2018.08.16 13:41)

Hello. And Bye.

В плей-офф еврокубков пробьются все три украинских клуба

(Matthewgon, 2018.08.15 01:47)

http://www.ukrainefootball.net/ostalnye-strany/v-pley-off-evrokubkov-probyutsya-vse-tri-ukrainskih-kluba.html - http://www.ukrainefootball.net/ostalnye-strany/v-pley-off-evrokubkov-probyutsya-vse-tri-ukrainskih-kluba.html
Горняки в группе F Лиги Чемпионов ворвались в борьбу за плей-офф, хотя изначально казалось, что в таком квартете занять даже 3-е место — очень трудная задача. Но победа в первом туре над "Наполи" и матч в Роттердаме, выигранный в волевом стиле, показали - можно думать о плей-офф. Для этого может хватить 4 очков: побеждай подопечных ван Бронкхорста, выдержи натиск в Неаполе и путь в плей-офф открыт.

купить недвижимость в г коломна

(Williamnah, 2018.08.14 10:02)

купить коммерческую недвижимость в энгельсе саратовской обл недвижимость в г коломна цены силовой тренажер для дома купить москва дешево недвижимость уметского района тамбовской области продажа квартиры по ул.свердлова, дом 2, г.павловский посад недвижимость украина чернигов квартиры объявления продажи где купить компрессор для заправки газового баллона в домашних условиях недвижимость квартиру в тель авиве баку биржа газеты недвижимость куплю коммерческую недвижимость в республике башкортостан уфа дом в пригороде архангельска купить где купить банкетки для дома падение цен на недвижимость в подмосковье авито саратов недвижимость аренда куба - купить недвижимость

аудиодомофон купить http://arenakomunadom.ru/13-nedvizhimost-stroyashiysya-dom-arhangelsk/3189-2013-10-09.php купить домик в деревне моско http://arenakomunadom.ru/19-kupit-domik-kaluzhskoy-oblasti-nedorogo/585-2011-09-06.php недвижимость от собственника в новосибирске http://kladjv.prodakomna.ru/10-dom-v-turginovo-kupit/247-2012-02-11.php головинка недвижимость купить http://xibara.dogovipotekdom.ru/7-murashova-ekaterina-siti-nedvizhimost/2272-2013-04-09.php втиричная недвижимость в санкт-петербурге http://newwe.novostrkvarttut.xyz/14-kupit-mebel-dlya-doma-nedorogo-kiev/7026-2017-07-16.php

сайт журнал недвижимость крыма график цен недвижимость киеве инвалидное кресло с электроприводом купить в красноярске цены на недвижимость в калининград херсонская область белозерский район село станислав купить дом агенты александр - недвижимости недвижимость недвижимость зуевка лигурия италия пляжи недвижимость квартиры строительная компания петербуржская недвижимость чб видеодомофон купить

недвижимость в н - новгороде http://todosa.matkapdomkup.xyz купить дом в желябино красногорского района http://telef.dachadomkupi.ru/16-kommercheskaya-nedvizhimost-sayt/7291-2017-06-12.php элитная недвижимость рыбинск http://osen.vtorichkupidom.xyz/6-nedvizhimost-kurskaya-oblgzheleznogorsk/9835-2019-07-11.php купить дом в кокино моск http://djangl.jiledaromkvar.ru/6-videodomofoni-voronezh-kupit/10665-2019-08-23.php гидропонная установка домашний сад купить http://dalecos.deshekvarvo.ru/11-nedvizhimost-v-ispanii-do-100-000-evro/9044-2018-11-05.php

недвижимость в греции скиатос купить рейсмусовый станок для дома недвижимость в арабатской стрелке с.стрелковое ищу продавцов недвижимости за границей прописка на муниципальную недвижимость

cheap propecia australia 116 mg

(Melvinpoics, 2018.08.14 05:32)

Hello there! <a href=http://propecia-365.com/#cheap-version-of-propecia>legit websites to buy propecia</a> excellent web site.

Стройка ремонт

(NormanEnali, 2018.08.13 18:36)

Наверное, почти абсолютно все согласятся с тем, что ремонт квартиры – это конечно сильно хлопотная и дорогая задумка, какая почти всегда поглощает много ваших сил и нашего времени. Тем не менее на самом деле все это далеко не так жутко, и многочисленные ремонтные работы можно произвести относительно быстро и без безмерных финансовых трат. В этом блоге сможете изучить о том, каким способом сможете своими руками осуществить разные строительные и ремонтные работы по жилью, и вы непременно удостоверитесь в том, что подобное впрямь далеко не так уж трудно и затратно, как сможет показаться со сторонки.

Поподробнее:
<a href=http://meshka.ru/potolki/1168-chem-pokrasit-potolok-v-vannoj.html>с чего начать ремонт в квартире</a>

отзывы о автосалонах с пробегом в москве

(KelleyTal, 2018.08.11 01:01)

Дорогие покупатели автомобилей!

Мы рады приветсвовать Вас на нашем сайте отзывов об автосалонах России. Мы будем больно признательны следовать оставленные Вами <a href=http://otzyvy-pro-avtosalony.ru/galaxy-motors/>отзывы</a> о покупке автомобиля. Вероятно, Ваш отзыв окажется полезным советом ради людей, желающих приобрести автомобиль.

Выше сайт является площадкой для размещения отзывов третьими лицами, в связи с чем администрация сайта не несет ответсвенности за их содержание.

Test, just a test

(blbre, 2018.08.10 20:34)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(xerinah, 2018.08.10 20:26)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(gueret, 2018.08.10 19:50)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(beatirx, 2018.08.10 19:44)

Hello. And Bye.

Turn alongside cheap vardenfil no medication

(Famesmenly, 2018.08.08 07:06)

levitra 20 mg street value who is online
http://levitragls.com - levitra 20 mg price
levitra 20mg canada find all posts by
<a href="http://levitragls.com">levitra 20 mg tablet
</a> - gallery menalto levitra
levitra 10mg tabs

CROMIA Кантемировская

(Raymondhip, 2018.08.08 02:14)

купить автокосметику wurth Dolci Capricci Монорельсовой дороги Тимирязевская купить косметику оптом копии известных брендов косметику catrice купить купить косметику в будапеште пудра для лица Черкизовская где можно купить косметику доктор нона в москве купить в интернете косметику kron где купить лечебную косметику дардиа косметика для губ Автозаводский 2-й проезд итальянские сумки htyls купить в киеве косметику neo strata косметика оптом москва для душа tonymoly pandas dream eye patch отзывы где купить косметику only yourx

закупить оптом косметику <a href=http://pechat-msc.ru/uf-shirokoformatnaya-pechat-yuzhniy-okrug-moskvi/5883-2016-11-28.php>печать визиток в домашних условиях бесплатно</a> косметика для ног Автозаводская площадь <a href=http://pechat-msc.ru/uf-shirokoformatnaya-pechat-yuzhniy-okrug-moskvi/21020-2018-06-25.php>широкоформатная печать метро киевская</a> заказ столешницы Гарь-Покровское <a href=http://pechat-msc.ru/uf-shirokoformatnaya-pechat-yuzhniy-okrug-moskvi/21731-2018-07-17.php>широкоформатная печать березняки</a> купить косметику киев submit html <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-tipografiya-gazeti-polnotsvet-moskva/22938-2018-08-23.php>широкоформатная печать в нарофоминске</a> рюкзак сумка игрушка <a href=http://pechat-msc.ru/uf-shirokoformatnaya-pechat-yuzhniy-okrug-moskvi/21643-2018-07-14.php>печать брошюр в linux</a>

москва профессиональная косметика мария галант для косметолога женский кошелек таоко таниши красный где можно купить авто косметику вгороде сызрань южно корейская косметика алматы купить продукцию косметику витекс в запорожье итальянские сумки луи виттон интернет магазин купить косметику распродажа итальянские сумки брендовые женские сумочки москва косметика плазан официальный сайт москва

острова пхи пхи тайланд фото <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-broshyuri-v-indesign/12520-2017-09-04.php>широкоформатная печать с ламинацией в сочи</a> косметичка Измайловская <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-broshyuri-v-indesign/7316-2017-02-01.php>широкоформатная печать цифровая печать dead linger</a> млн чел франчайзинговые фирмы создают около 13 ввп некоторые крупные <a href=http://pechat-msc.ru/uf-shirokoformatnaya-pechat-yuzhniy-okrug-moskvi/18122-2018-03-23.php>печать визиток в ивано-франковске цена</a> косметика для глаз Кантемировская <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-broshyuri-v-indesign/23474-2018-09-08.php>широкоформатная печать новосибирске</a> косметика для губ Айвазовского улица <a href=http://pechat-msc.ru/pechat-vizitok-moskva-tekstilshi/2053-2016-05-22.php>широкоформатная печать износоустойчивость</a>

мужские наручные часы в тольятти часы женские наручные шарм мужские механические наручные часы брэнд patek philippe деревянные наручные часы powered by vbulletin version 4 1 12 часы наручные с mp4/mp3 плеером, ульяновск

Чистка скважин в Севастополе

(AlfredElade, 2018.08.07 23:25)

Производим бурение и ремонт скважин в Севастополе малогабаритной буровой установкой (МГБУ), а также малогабаритной установкой для чистки скважины.
Перейти на сайт <a href=http://sevskvajina.ru/>Чистка скважин в Севастополе</a>

jhqamgeixladxaetbjpkgzffdiajzhy

(vtaletslae, 2018.08.07 03:27)

<a href="http://bullsac.com">levitra trial coupon</a> levitra online sale http://bullsac.com

Сиалис инструкция по применению

(Kevinguawn, 2018.08.06 22:31)

У большинства мужчин Виагра ассоциируется с крепкой мужской силой и яркими впечатлениями от полового акта. Все сей произведение достаточно ценный, следовательно некоторый представители сильного пола ищут более дешевые аналоги Виагры, позволяющие сэкономить, однако получить не менее действенный результат. Теперь на современном рынке представлен богатый спектр отечественных и зарубежных заменителей, имеющих схожее выходка присутствие доступной цене.
Сексуальное здоровье является важнейшей составляющей жизни мужчины, оказывающей прямое вдохновение на его эмоциональное и психологическое состояние. Даже небольшие проблемы с потенцией способны снизить мужскую самооценку, вызвать депрессию и портить взаимоотношения с женщиной. Именно сообразно этой причине создание альтернативы Виагре входит в сумма приоритетных направлений современной фармацевтической отрасли.
Условно все аналогичные средства дозволительно поделить на две группы – синтетические и натурального происхождения. Первые считаются более эффективными, поскольку быстро воздействуют на организм и не требуют регулярного применения. Вторые дают долгосрочные результаты, впрочем нуждаются в курсовом лечении и не улучшают потенцию около одноразовом применении.
Синтетические препараты создаются для базе селективных ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа, которые позволяют усилить и увеличить медленность эрекции в книга случае, ежели у мужчины присутствует сексуальное возбуждение. Они оказывают необходимый эффект будто в 80 % случаев, при этом удобны в применении, хорошо переносятся организмом и дают стойкую эрекцию.
К наиболее обширной группе синтетических заменителей относятся беспричинно называемые дженерики, которые представляют собой копии Виагры и содержат в своем составе тот же влиятельный компонент – силденафил. Их награда от оригинала заключается в производителе и стоимости, которая в большинстве случаев ниже, чем тариф для Виагру. Высокой популярностью между дженериков пользуются средства индийского производства:
Супер Камагра – выпускается в таблетках и применяется в основном для того, для увеличить длительность полового акта. Исключая силденафила, усиливающего приток крови к половым органам, в нем содержится химическое материал дапоксетин, препятствующее быстрому семяизвержению. Лучший следствие через приема Супер Камагра достигается после 3 часа впоследствии его попадания в устройство, а эффект заметен в ход нескольких часов от начала активного действия
Камагра Голд – изготавливается в обычных таблетках, шипучих растворимых таблетках и гелях, имеющих приятный стиль клубники, апельсина, банана и других фруктов. Выбирая, чем заменить Виагру, некоторые мужчины отдают важность именно этому препарату, так ровно он является точным аналогом оригинала. Быть одинаковой формуле Камагра Голд стоит дешевле, но считается мощным лекарством в борьбе с эректильной дисфункцией. Он оказывает расслабляющее реакция для гладкомышечную ткань и усиливает приток крови к пенису, что позволяет повысить длительность и род полового акта. Способ в таблетках принимают будто изза 1 час до секса, гели – после 40 минут.
Перейти <a href=http://xn----7sbabjed0bczuo7a7l.xn--p1ai/%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81/>Сиалис инструкция по применению</a>

Anti Addiction Medications to Treat Alcohol Dependency

(CharlesBaf, 2018.08.06 19:47)

This saves timе, whiсh is very gоod. Watсh thе vidео

https://www.youtube.com/watch?v=DQEg6NJAlss

Purchase reasonable tabs without instruction

(Jalonkek, 2018.08.06 13:46)

levitra 10 mg effectiveness replies
http://levitragtr.com - levitra 20 mg
levitra 20mg composizione
<a href="http://levitragtr.com">levitra 20 mg how long does it last
</a> - levitra gerenico
levitra from canada with a prescription community links

Масляные трансформаторы

(Jamesdrymn, 2018.08.05 18:12)

Для обеспечения нормального работы электроприборов необходимо позаботиться нужную подачу мощности. Это способны сделать трансформаторы ТМГ.
Приборы представляют собой приборы, преобразующие электроэнергию в необходимый потребителю уровень.
Трансформаторы с масляным охлаждением <a href=http://transformator.me/>http://transformator.me/</a> наиболее приемлемы в быту и на производстве по благодаря:
- удобству эксплуатации;
- функционированиюв жестких условиях;
- высокой мощности;
- стабильности функционирования;
- герметичности.
Особенности составляющих силовых масляных трансформаторов
Охлаждение прибора в масляном трансформаторе происходит по из-за масла. Оно обеспечивает изоляцию между внутренним напряжением, что и выступает причиной охлаждения.
Бак с маслом имеет два или один радиатор. Их это зависит от объема трансформатора ТМГ.
В состав силовых приборов может входить:
- вентиляторы;
- масляные насосы;
- водонагреватели;
- автоматы.
Устройства прибора зависят от его назначения особенностей работы.
Требования к безопасности при работе с масляными трансформаторами
Силовые масляные трансформаторы <a href=http://transformator.me/>http://transformator.me/</a> нуждаются должное внимание в обслуживании и в работе. Это техника безопасности соблюдение норм безопасности и учет руководства требований эксплуатации.
Силовые приборы нуждаются в регулярном внимании. На предприятиях или в обыденной жизни нужно обеспечить должные условия размещения трансформатора. Ему требуется комфортная комната с оптимальной температурой.
маслонаполненный бак требует внимания к содержанию жидкости.
использовать можно только с исправным прибором.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Következő »