Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nippur

       A beavatottak titkos történetében az Ataiszi származásúak többször összekerülnek egymással. Így pl. Buda fia, Aladár, Abakán néven alapít birodalmat; Csaba leszármazottja, Kotragos, elmegy a Turgai kapuba és feleségül veszi Emőkét; Oposur, Edemen... Álmos-Árpád révén találkozik a Nyék leányával Abacillel; Árpád második házasságában Eperjessel; Csaba, illetve II. Ilona-Baján leszármazottjával kerül össze. Telena, Alpár későbbi felesége, egy kisfiúval jött be hazánkba. Többé nem akart ugyan férjhez menni, de az ősi törvények szerint Alpárt, a Nagy-Süán győztesét nem lehetett elutasítania. Telena fiából, Bajánból lett aztán Baján avar fejedelem, az avarság védőpajzsa. Bizánc és Róma Atillának vagy valamelyik utódjának a megölésében csak a hun törzsszövetség uralmának a megtörését látta. Bajánhoz nehezebb volt hozzáférkőzni. Minden tekintetben kiváló ember volt. Elődei nemigen érintkeztek a nyugati diplomáciával. Baján azonban, a védelmi gyűrűk korlátlan ura nagy nyelvtehetségével mindenkivel tudott tárgyalni. Nyelvtudásával, erejével és vagyonával elkápráztatta az akkor ismert világot, akárcsak Atilla, Buda, vagy Deédes. Kincseikről csak a beavatottak titkos szövetségének volt tudomása. Bát képzésen Baján a Bát-Baján nevet vette fel. Feleségül elnyerte Szamos fejedelem legkisebb árváját, Tomisirt. 10 fiuk és 8 leányuk született. Ez a szaporaság biztosította házának 300 évre a hatalmat.

A beavatottak sora:

Batbaján (csodagyerek) 565-602
Bakar 602-630
Mácsi 630-634
Kuvrát 634-648
Samó (az áruló) 648-658
Zára 658-664
Haram 664-678
Zemlén 678-702
Maróca 702-720
Zengő 720-734
Mura 734-762
Linda 762-790
Korpona 790-792
Türje 792-794
Tuza794-803
Halics 803-825
Nyék 825-869
Abacil 869-890


A fejedelmi láncolat pedig:

Nagybaján 568-580 Alpár-Telena 580-600
Győr 600-620
Páka 620-626
Kohár 626-630
Tudval 630-634-660
Mácsi férje, Orbaszár 660-672
Vaska 672-690
Kapornak 690-712
Regöly 712-740
Becseker 740-770
Gyürtő 770-782
Sebes 782-792
Mikó 792-795
Tuza 795-803


Ekkor a fejedelmi család fele kivonult, de Kassa 803-853, kabar-palóc földön visszamaradt. Verecke 853-896, majd utána Árpád-Verecke 896-899, s végül (899-908) Árpád-Eperjes által. Zsolt 908-tól 955-ig tartó uralma alatt egyesül a beavatottak háza. Ezért lett Zsolt-Zoltán a közös fejedelem Árpád után.

A marami és merija törzsek Kr.e. 3016-tól Kr.u. 1265-ig tartó vándorlása érintette a hun törzsszö-vetségbeli népek mindegyikét. A meriják nagyjából azonosak a fehér-hunokkal, a maramiak a fekete-hunok-kal. Származási törvényeiket Ataiszból hozták. Tarján fősámán 250-ben így ír róluk: A kabarvész 181-ben megbontotta a szumíros törvényt és a merija-marami érdekterületen tiszta asz-szony-uralomra vezetett. Merija területén az 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I2, 13-mas fátriák maradtak, a 15-ös közös, átmenati fátriával. A por fátriák közül a 26-os Szalaváré fátria volt közös. A 2-es Jenő, a 14-es Gyula, 16-os Megyer, 20-as Keszi és a 22-es Gyarmat törzs alkotta a vegyes-uralmi magyari törzs-szövetséget.(Vegyes, azaz feleség-uralommal.) A 18-as Kürt, a 23-as Tarján, a 25-ös Nyék, a 24-es Kéri és a 20-as Keszi törzs kézműves része megmaradt a kabaros férfi-uralom alatt. 250-300 között ez az 5 törzs leköltözött az Ural-Emba folyó és a Turgai kapu vidékére, de a 17-es és a 19-es, valamint a 21-es fátria a 26-os közös fátriával vissszamaradt asszony-uralom alatt. A 18-as Kürt és a Kéri többségű 24-es, valamint a 22-es Gyarmat és a 23-as Tarján törzsnek egy-egy része vegyesen, feleség-és férfiuralom alatt létszámban pótolta a por fátriák nem kielégítő egyensúlyát; a 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26-os por fátriák töredéke azonban visszatért az asszonyuralomra. Legelő-megtartási törvény értelmében Tarján fősámán fia, Béla, a Kürt-Kéri és a Gyarmat-Tarján törzs maradékaiból-leányai révén-megalapította a Béla törzset. Ez élénk kapcsolatot tartott fenn a Turgai kapu-ban később lehagyott Kurd törzzsel és a Magyarka-Sárhely között hagyott Gyula törzzsel.

Koppányról Szalaváré Tura mélyen hallgatott, mert szerinte ha valaki új vallást, vagy eszmét hoz elő, azt rendszerint anyagiakért teszi. A sámánizmus megkövetelte a maga tizedét, ugyanúgy a kereszténység is, de a manysiktól várta a mohamedánizmus is.Ezért a manysik mind északabbra húzódtak, amíg a nyenyecektől és a szamojédoktól tehették. Népük nem fizette meg a szellemi lakbért, ezért egy ilyen nagy múltú népnek el kellett pusztulnia. Géza fejedelem látta a nyugati veszélyt, ezért Vajk fiát eladta a nyugati kereszténységnek; de édesanyjának minden hozzátartozója Bizánccal kacérkodott. Koppány az Ajtonyék-Gyuláék csoportjával tartott és Bizáncnak szívesebben fizették volna a sámánizmustól megtagadott tizedet. Aba-Sámuelék kabarjai a sámán-tized mellett Nyugatnak is megfizették a tizedet; a megvakított Vászolyt fejedelmi ellátásban részesítették, fiait pedig fejedelmükként tisztelték. Mivel a magyar törzsszövetség nem külön törzsként vett részt a Buda-Atilla vezetésével kidolgozott honfoglalásban, mi akkor a manysikkal alkottunk harci egységet. Déli Pannonföld már régen a hunok érdekeltségi területe volt, amikor Aquincumban még Róma volt az úr. Előőrsként a manysiknál maradt Béla, a szkítáktól Kevét és a szavárdiföldről küldött Kadosát indították útba a rómaiak nyugtalanítására. Ordas (Ordosz) szkíta telepről kiindulva Keve vezetésével 431-ben legyőzték a rómaiakat, majd a következő évben az ugyancsak szkíta Zombortelepről rontottak a római zsoldosokra, mivel azok a Duna bal oldaláról rabszolgákat hajtottak el. 433 kora tavaszán ezen a területen győzedelmeskedtek a rómaiak felett és a területet Keve vezér megkapta örökös területként. Itt épült Kevevára, a Duna bal partján, Baranccsal szemben. Béla tyumenje a mai Bélabánya környékén szállt meg; a hősi halált halt Kadosa fia, Zaránd pedig (akinek besenyő lány volt a felesége) a Bikis folyó forrásvidékén felépítette Zaránd várát. A 24 hun törzsből álló szövetség vezérkara ekkor így állott: Hangun-Huó császár 351-ben meghalt.

Utána Megyerja öccse, Uruk-Dargin vette át az irányítást 351-385-ig, majd Hunyornak adta át a hatalmat, aki fiainak: Mondzuk, Udin (Uldin) és Bagamér (Balambér)-nak a részvételével 385-410 között uralkodott. Bagamér 410-430 között Káspiváron át felvezette a hun hadsereg zömét; Buda-Atilla irányításával 433-ban Jászvásárra értek. Mondzuk, mint fővezér Ordoszban maradt, de fiai: Karaton és Oktár ekkor már szkíta földön állomásoztak. Uldin halála után, amikor híre jött annak is, hogy Mondzukot Ordoszban meggyilkolták, 433 őszutóján Ruga és Upor (Uptor) kívánságára Atilla vette át a fővezérséget. Ordoszból így Hunyor ivadékaiból csak Bősárkány érkezett. Jákó halála miatt Buda vette át a fősámáni tisztséget. Az Ordoszból áthelyezett beavatott sámánközpont alapjait 435 Nyilas havának holdtöltéjén rakták le. Ezzel indult meg Budavárának felépítése. Az ünnepélyen részt vett: Bősárkány, Deédes, Nekese, Buda, Atilla, Karaton, Oktár, Ruga, Upor, Ojbársz (Uruk-Dargin leányának a fia), mind a 24 törzsnek a vezére és vezető sámánja, összesen tehát 58 magasrangú személy, a törzsszövetség teljes vezérkara. Megjelent a manysi sámánnal együtt Béla vezér is, aki itt parancsot kapott arra, hogy az aranybányászatot lendítse fel Bélabányán. Atilla halála után a hun törzsszövetség visszavonult a Káspivári Szkíta birodalomba, de az addig meg-honosodott törzsek továbbra is a helyükön maradtak. Amikor az új, avar törzsszövetség elindult, itt már rokon népek fogadták őket, csakúgy, mint később a magyar törzsszövetséget. Vajk fiának, Imrének volt egy titkos menyasszonya, Jéne. Jéne Sarolt parancsára hajlandó volt gyermeket szülni Imrének. István király véréből a budavári Hegyi-ünnepélyen, Radnót napján meg is született a kisfiuk. A gyermeknek Aba-Sámuel lett a névadó apja. Valóságos apja, Imre ekkor már a besenyő bosszúnak esett áldozatául. Jéne aranyműves lány volt. Kisfiával Veszprémben bevonult Sarolt miseruha-készítői közé. Az agg királynő minden örömét Radnótban találta. Mindig vele játszadozott. Radnót véréből származott Pósa vitéz, Anonimus, akit IV. Béla Karakórumba küldött.

Nippur pateszi az özönvíz előtt 35000 évvel rakta le a víz emelkedése miatt az első, sziklán épült sumír város alapját. A város akkor még a tengerparton feküdt. De amikor Kr.e. 9790 körül Lagas, az első sumér király várost alapított, az újabb eljegesedés miatt Lugal városa már 10 napi lovaglásra volt Nippur alatt. (Lugal-Lagas 12 sumér város pateszijét végeztette ki Lagasban, ellenszegülés miatt.) Amikor az Ataiszi őshazában a tenger szintje újból emelkedni kezdett, Uruk városában felavatták a beavatottak központját, de az özönvíz miatt Lagas, Úr és Eridu városa víz alá került. A tenger vize ekkor Uruk városának a hegyalját mosta. Ettől kezdve az özönvíztől való szabadulás emlékére nyár közepén mindenütt megtartották a Hegyiünnepélyt. A Szovjetunióban a komik 1972-ben bemutatták ezt a Hegyiünnepet. István korában Vászoly és Ajtony volt beavatott; ők láttak a jövőbe. Mindketten azon a véleményen voltak, hogy a nyugati kereszténység csak veszélyt jelent. Attól is tartottak, hogy a csuhásoknak megtiltják a nősülést és hosszú idő múlva a szaporodás szempontjából ez nagyon megbosszulja magát. Ha viszont Kelet kereszténységét tesszük magunkévá, létszámban erősebbek leszünk. A német lovagok és a római pápa, folytatták tovább-a tizedre és az ajándék-birtokokra való tekintettel istennek tetsző cselekedetnek mondja a keleti kereszténységhez húzó főurak kiirtását. Ezért Koppányt 998-ban, Tónusz-Abát beavatott feleségével együtt 1002-ben, majd Jirkó hat vejét: Radna, Zsibó, Pestere, Siria, Doboka és Kolozs vezéreket megölték a Csanád vezette vérengző lovagok pedig Ajtonnyal is végeztek. Mindez 998-1028 között történt. Ugyanebben az évben István király Vászolyt is megvakíttatta, pedig az Aba-Sámuel tanácsára-felvette a Vazul nevet és kereszténnyé lett.

István király testőrségének a parancsnokát, aki az ősi törvények szerint István apjának számított, mindezek láttára agyvérzés érte. Sarolt öccse volt az, az Erdeljü Gyula, aki eddig nem engedte, hogy Istvánnak vagy Imrének baja essék. Imrét 1031-ben vadkannal ölették meg a besenyő lövérek. Vászoly-Vazult 1028-ban, Ajtony kivégzése után megvakították, Mindennek megakadályozására a jászvásári Gyula fejedelem eljárt a bolgár cárnál, a halicsi bánnál és Boleszló lengyel királynál, de igyekezetének nem volt eredménye. Amikor pedig eljött a beavatottak rejtegetett szent ládájáért, Hunt-Pázmán lovagjai 1018 tavaszán vele is végeztek. A pápaság a bűnbocsánat fejében elrendelte Boleszláv lengyel király megsegítését. Ennek István király azon nyomban eleget is tett. Ha nem lett volna meg szám szerint 12 a kivégzendő vezető ember közül, kivégzik Vászolyt is. De rá más sors várt. Amikor István megbeszélésre hívta, azt mondta: "Nem akarok gyilkost látni!" Többek között aztán ez is egyik oka volt annak, hogy megvakították. Az összeesküvéssel gyanúsított Vászoly átadta fiainak a Budavári sámánközpont beavatottainak szent ládáját. Ezt sokáig Aba-Sámuel rejtegette. 1035-ben Endre, Béla és Levente Halics-Ladomér fejedelemségen át Kievbe menekítette a ládát. Ott Endre, András királyfi néven feleségül vette Bölcs Jaroszláv leányát. Béla egy lengyel hercegnőt vett feleségül, Levente pedig Ladomér fejedelmének a leányát, Lebed lovasfejedelem leszármazottját, a beavatott Ildikót. Ildikó vezetésével három állam lovasaitól kísérve vitték Budavár szent ládáját a Béla (Bjelaja) partján levő Füzesgyarmatra. Itt Ildikó az ősi törvények szerint önkéntes véráldozattal hősi halált halt. Levente többé nem is nősült meg. (Ugyanígy halt Jákó fősámán is önkéntes halált, amikor a sámánközpontot Budavárra helyezték át. Az Ordoszi Aranyasszony templomot magára gyújtotta. Ezt a szent helyet minden időben az Élet templomának nevezték.)

A szövetség ládájának kimenekítését még 992-ben eldöntötték, amikor Gelyza felvette a Géza nevet. (Második neve István lett, de lelkében mindvégig Gelyza maradt.) Amikor Kr.e. 3000 körül a napkitörések miatt roppant hőség uralkodott, a sumérok marami és merija csoportja újabb haza keresésében eljutott egészen a Volga könyökéig. Bölcseinek 38000 évi időre visszanyúló feljegyzéseik voltak, s azokból megállapították, hogy a mérsékelt égövi, egy-ruhás öltözködési mód mellett fejlődik legjobban az emberiség agya és olyan éghajlat a 1egalkalmasabb a kenyérmagvak termelésére és az ehető állatok tenyésztésére. Az Élet templomának a papjai itt a legokosabbak. Az itteni békesség azonban nem sokáig tartott. Először az első hun törzsszövetségi csoport, a viroláj (észt) hatolt rajtuk keresztül; másodiknak a suomák (finnek). Majd megjelentek a morvidok, Marami-moksa és Merija-mersa házassági kettősséggel. Amikor Ildikó hősi halált halt, már az udmurtok és a komik éltek marami-merija házassági közösségben. A manysik antik hazája az Uralon és azon túl volt. Káma-Béla környéke viszont badzsirt-magyar. De az Özönvíz-hegyi ünnepet még tartották.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

jurnawl

(thypova, 2018.08.05 08:11)

<a href=http://mystylenews.com/>mystylenews.com</a>

элитные ковры больших размеров

(Stevenwes, 2018.08.02 05:27)

ковровые дорожки из шерсти в санкт-петербурге https://kovervdom.ru/catalog/product/kover-sherst-anoj-floare-summer-107-1149/

защитные перчатки

(RobertCHiew, 2018.08.02 04:58)

защитные перчатки https://uvex-safety.ru/products/safety_gloves

occurse

(Brectpex, 2018.08.01 18:06)

<a href=http://nohealthproblemsnews.com/>nohealthproblemsnews.com</a>

Aciclovir online 390 mg

(Josephitede, 2018.07.28 23:08)

Hi! <a href=http://zovirax-acyclovir.com/#zovirax-online>zovirax tablets over the counter</a> good site.

Диета – как действенный путь избавления от лишнего веса

(ThomasVeito, 2018.07.27 17:41)

Диета – блистательный метод удалить неприятные килограммы, это признанный момент. Придерживаясь определенных законов, получится освободиться от ненужных см и нормализовать ваш внешний вид. Изо целого богатства приемов рациона надо сделать упор на самые радикальные диеты в целях избавления от лишнего веса в домашних условиях.
Подробнее:
<a href=http://dolara.net/diety/grechnevaya-dieta-i-ee-vidy.html>правила похудения</a>

Детишки — это сегодня современное сегодняшнее и предстоящее

(Donaldelape, 2018.07.24 07:33)

Детский портал, сформирован лично для Лично вас и всех ваших детей. Первостепенной проблемой портала послужит - отрезок времени препровождения с толком, задорно и наслаждением. Думаем смотреть детский портал станет привлекательно абсолютно не обязательно молодым мамам, но и опытным родителям со стажем. Желательно, с тем чтобы этот детский портал был бы вам проверенным другом и подсказчиком.
Детальнее:
<a href=http://alawer.ru/psihologija/vospitanie-nespokojnogo-malysha.html>умный ребенок</a>

кожаные швейные ремни

(JasonFUb, 2018.07.22 21:18)

ремни мужские кожаные для джинсов купить ремень мужской кожаный http://income.forumbook.ru/t1541-topic#2362 мужские ремни авторские ремни из кожи ручной работы ремни ручной работы
купить кожаный ремень для джинс ремень с автоматической пряжкой купить интернет магазин кожаных ремней http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showuser=71009 купить ремень кожа мужской кожаные ремни спб мужские ремни

windows 2003 wuauclt updatenow

(Brandonres, 2018.07.22 03:41)

how to disable windows auto update in registry windows cannot update your roaming profile access denied update mp3 tags windows media player psc 1315 windows update windows xp supports direct cable connections under remote access using windows xp installer service pack 2 free download java supported browser for windows mobile 6 0x80072f8f windows update xp delete windows vista update will not install free email client support microsoft exchange windows update trusted sites to add bootcamp only supports installing windows 7 on this mac how to reinstall windows xp service pack 3 without cd how to backup files before reinstalling windows 7 pc startet nach windows 8.1 update nicht mehr

how to update the java version in windows 7 <a href=http://support-windows.com/windows-xp-east-asian-language-support-files/6556-2017-03-08.php>windows update pack 2 vista</a> event id 7023 windows modules installer service <a href=http://supporter-windows.com/the-2007-microsoft-office-system-does-not-support-upgrading/19299-2018-10-02.php>mozilla firefox update version free download for windows 7</a> windows gimp help browser <a href=http://supporterwindows.com/update-for-windows-xp-kb898461-failed-to/12234-2017-12-03.php>windows form update ui</a> backup steam games reinstall windows <a href=http://windows-tools.com/update-play-ready-windows-7/5568-2017-01-12.php>command to update group policy in windows 2000 server</a> update policy windows 2000 <a href=http://tools-support-microsoft.com/reinstaller-windows-mobile-65-htc-hd2/7051-2017-04-01.php>windows 2003 automatic updates high cpu</a>

what is a windows xp reinstallation cd as5315 windows driver update fail update drivers online windows 7 update toshiba laptop windows 7 calling microsoft office support windows 8 update for new computers service pack 2 vista failed in windows update can windows xp support touch screen windows mobile 7.8 update for samsung omnia w windows 7 auto update settings

is windows xp 64 bit still supported <a href=http://support-microsoft-help.com/windows-update-microsoft-com/15073-2018-04-10.php>microsoft windows 7 home premium edition 64-bit operating system preinstalled</a> windows update troubleshooter not fixed <a href=http://support-microsoft-help.com/remove-update-windows-7/2907-2016-08-14.php>windows 8 support number us</a> update windows update windows 7 <a href=http://tools-support-microsoft.com/games-windows-live-update/5280-2016-12-27.php>update von vista auf windows 7 preis</a> iphone software update server could not be contacted windows 8 <a href=http://software-windows.com/windows-update-icon-download/3059-2016-07-19.php>error 13 invalid or unsupported executable format windows 7 ultimate</a> windows update microsoft office not working <a href=http://help-support-microsoft.com/windows-component-update-visual-foxpro-7/19088-2018-08-26.php>downloadhelper windows xp</a>

windows help center phone number spyware windows update standard vga graphics adapter driver windows 7 32-bit update windows 95 update for amd-k6-2/350 black screen after windows 8.1 update asus

где в челябинске купить жд и авиабилеты

(DonaldDuaks, 2018.07.22 03:31)

y авиабилет юмень москва где забронировать авиабилеты в москве возврат невозвратных авиабилетов по болезни чартерные авиабилеты москва перу лима isc travel авиабилеты когда авиабилеты до токио дешевле цена авиабилета из сургута в москву цена билета рига санкт петербург самолетом пермь анталия авиабилеты купить цены стоимость авиабилета с киева до томска дешевые авиабилеты прямые рейсы в сочи цена авиабилета от москвы до благовещенска турагенства алматы y авиабилеты y чартерный билет на самолет нетания стоимость авиабилета до тель авива из новосибирска

цена билета на самолет до калининграда из украины http://www.blucobalto.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=694371 дешевые билеты самолет бишкек http://www.servicexp.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14142 цена билета самолет самара анапа http://www.ecodesingenieria.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=345150 www cosmette ru г владивосток цены на авиабилеты http://blitz-sauber.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=278327 распродажа спецпредложения авиабилетов http://gazetamayak.kz/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1138342

возврат авиабилетов s7 приватбанк купить билет на самолет со скидкой как сдать электронный билет на самолет вим авиа стерлитамак билеты на самолет казань самара авиабилеты цена распродажа авиабилетов на пекин из новосибирска дешевые авиабилеты краснодар сургут цена билетов на самолет до анапы из иркутска каталог фирм по продаже авиабилетов симферополь цена авиабилетов киев москва в гривнах

когда начинаются осенние распродажи авиабилетов http://www.laterrazza-beb.com/component/k2/itemlist/user/848617 стоимость авиабилет казань петербургская http://cottoncandylover.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=748766 y билет на самолет во владивосток цена http://www.sicipiscine.it/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=550460 y авиабилет мурманск краснодар http://www.la-ac.net/component/k2/itemlist/user/347882 стихи в виде авиабилета http://kc6.devrea.tw1.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=245912

камчатка дешевые авиабилеты стоимость билета на самолет ребенок 11 лет где купить дешевые авиабилеты спб тиват ищу дешевые авиабилеты y авиабилетов трансайротур

Подбираем верный онлайн-проект об проблемах представительниц слабого пола

(Kevincrund, 2018.07.21 07:47)

Целостный ряд важной и желаемой для представительниц слабого пола сведений, оазис неоценимых советов по поддержке личного хозяйства, по кулинарии и сохранению молодости – абсолютно все перечисленное перед вами на страницах нашего сайта. Лакомые кулинарные рецепты и консультации здоровья человека, счастье семейных взаимоотношений и фокусы наших детей, ухаживание за кожей и безупречный макияж, вождение машины и успешные роды, а кроме того тысячи других полезностей – именно здесь вы непременно можете просмотреть все, что занимает симпатичных женщин.
Поподробнее:
<a href=http://mosgaz.net/otdyx/8133-barxatnyj-sezon-v-sochi.html>Все ли женщины хотят детей</a>

Плитка Italon

(Willardsausa, 2018.07.20 23:25)

Плитка Italon
Перейти https://vplitka.com/catalog/plitka/rossiyskaya-plitka/italon/

windows help and support doesnt work

(Brandonres, 2018.07.20 22:56)

windows updates command line windows 7 microsoft support online windows update keeps restarting my computer allow non-administrators to receive update notifications windows 7 windows 2008 r2 service pack install log hide a windows update free windows vista home premium updates windows update not downloading updates windows 7 windows update error 80072f78 server 2008 windows 7 update storage location windows update standalone installer error windows 8 download windowsupdateagent30-x86.exe windows 7 windows installer service is not properly registered vista windows system install operating clean process compatibility updates driver turn off auto update drivers windows 7

power dvd update for windows vista <a href=http://tools-windows.com/failed-to-start-windows-help-winhlp32-exe/13336-2018-01-19.php>windows xp automatic updates download folder</a> disabling auto restart windows update <a href=http://support-microsoft-tools.com/reinstall-windows-clean/9594-2017-07-15.php>system.windows.forms.helpprovider class</a> sparkle auto update windows <a href=http://help-support-microsoft.com/microsoft-xbox-360-wireless-receiver-windows-help/14158-2018-02-15.php>standard vga graphics adapter update windows xp</a> update flash player windows xp <a href=http://support-microsoft-tools.com/panneau-de-configuration-systme-et-maintenance-windows-update/3416-2016-08-20.php>print daemonize not supported under windows starting normally headphones</a> windows update works but no internet <a href=http://assistwindows.com/migration-and-dvd-and-cd-sharing-update-for-windows/15144-2018-04-12.php>283673 default.aspx en kb scid support.microsoft.com us</a>

windows xp support end date clock microsoft questions support cara update desktop performance for windows aero are windows updates necessary windows secret update does mobileiron support windows phone single-sign-on is only supported on windows sbs 2011 windows 8 update 800b0001 windows installer service pack 1 download update htc windows mobile 6.1

update time windows me <a href=http://support-microsoft-help.com/reinstaller-version-oem-windows-7/373-2016-03-02.php>russian language support for windows mobile pocket pc</a> update windows time automatically <a href=http://windows-assist.com/windows-update-code-fffc/13591-2018-01-06.php>windows 7 help line</a> windows update windows mobile 6.1 <a href=http://support-windows.com/reinstall-windows-without-losing-data/13506-2018-02-04.php>recover lost files after reinstalling windows</a> windows update recommended vs important <a href=http://windows-assist.com/update-windows-vista-auf-windows-81/2461-2016-06-22.php>reinstalling windows xp home edition</a> update fails to install in windows 7 <a href=http://supporterwindows.com/uninstall-service-pack-2-windows-xp/5058-2016-12-11.php>microsoft live live support</a>

configuring non-windows dns servers to support active directory windows xp update pack 2012 download driver update windows promise raid console scsi processor device windows hilfe und support startet automatisch enable auto update windows xp registry

real viagra online without prescription Cax

(HarryCax, 2018.07.20 06:05)

<a href="http://lamarlandscaping.com/#buy">buy viagra online</a> phiser viagra without perscription
<a href="http://lamarlandscaping.com/#buy">buy viagra without prescription</a> viagra without ed
<a href=http://lamarlandscaping.com/#without-prescription>viagra without prescription</a> without prescription viagra
http://lamarlandscaping.com/#viagra without prescription viagra

canada rx viagra without prescription Cax

(HarryCax, 2018.07.20 05:22)

<a href="http://lamarlandscaping.com/#viagra">buy viagra without prescription</a> generic viagra without rx
<a href="http://lamarlandscaping.com/#without-prescription">buy viagra online</a> viagra without pres
[url=http://lamarlandscaping.com/#viagra]buy viagra no prescription[/url] get viagra without doctor
http://lamarlandscaping.com/#without-prescription viagra without prescription usa

новости техники технологий гаджетов

(JamesCat, 2018.07.17 22:22)

новости из мира цифровых гаджетов http://eleskon.ru новости новинки компьютеры электроники гаджетов

золотой ус лечение глазных болезней

(RonaldVox, 2018.07.17 15:46)

санаторий с лечением глазных болезней на юге http://acewood.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xn----8sbbjimdeyfsi.xn--p1ai лечение глазных болезней в беларуси институт глазных болезней им.гельмгольца лечение близорукости у детей лечение глазных болезней ульяновск г казань лечение глазных болезней http://www.me0557.cn/space-uid-588123.html лечение глазных болезней в липецке лечение мочой глазных болезней лечение болезней глаз в донецке
dhbdrhbrtdhbrth

медицина xxi века динамо официальный сайт москва

(WilliamMEAMB, 2018.07.17 01:51)

болит живот тампоны clean point a15sms термостат 92 <a href=http://zmey.ru/forum/member.php/39952-NathanKew>http://zmey.ru/forum/member.php/39952-NathanKew</a> болит живот рвота у ребенка 6 лет

замена утеплителя цена

(JamesGaubs, 2018.07.14 13:49)

Очень часто когда мы видим какие то неполадки в нашем жилье, сразу портится настроение и становится не много не по себе. Кто то из нас пытается сделать ремонт и починить все самостоятельно, но практичные люди всегда ищут проффесионалов, которые сделают все качественно и быстро. Последний вариант поможет сэкономить ваше время, нервы и даже деньги. Если к примеру ремонтируя что то сами вы ошибетесь, самим же придеться и переделывать. А значит, нести дополнительные затраты и оказаться в ситуации, когда «скупой платит дважды».
Мы предлагаем вашему вниманию портал remont-okna-servis.ru. Здесь вы найдете профессионалов, которые на высоком уровне проведут ремонт окон в Краснодаре.
Преимущества сотрудничества с профессионалами
Если вы выберете Ремонтно-оконный сервис, то сможете в короткие сроки получить качественную услугу и насладиться результатом. Среди плюсов можно отметить:

- специалисты сервиса работают с окнами любой сложности;
- совершенно бесплатно представитель компании приедет к заказчику и проведет диагностику проблем;
- ремонт начнется сразу же, то есть в тот же день, когда клиент сделает заявку;
- на выполненный ремонт предоставляется гарантия 6 месяцев.

Компания на рынке свыше 5 лет и за это время уже успела предоставить свои услуги 2,5 тыс. клиентов (но цифра довольных постоянно растет). Любой наш сотрудник это профессионал своего дела, они живут своей работой и делают ее максимально качественно.
Фирма осуществляет ремонт окон, цена на который не опустошает бюджет клиента, ведь услуги на 20-30% дешевле, чем аналогичные у конкурентов.
К каждому клиенту в компании индивидуальный подход, постоянно действуют рекламные акции и скидки. Участвуя в них вы можете получить скидку до десяти процентов. Также при заказе ремонта, кроме бесплатной диагностики, можно получить в подарок смазку всех окон.
Перечень оказываемых услуг
Компания набирает обороты и старается предоставлять различные новинки, идти в ногу со временем. Среди основных услуг:

- Регулировка, утепление, что поможет устранить сквозняки, а также избавит от конденсата, и на окнах не будет промерзания.
- Установка москитной сетки.
- Ремонт фурнитуры.
- Замена ручек и комплектующих.

О качественном выполнении каждой услуги свидетельствует множество позитивных отзывов и постоянный рост количества клиентов. Наши специалисты в кратчайшие сроки смогут восстановить прежнюю форму повредившегося окна. Лопнувшее стекло меняется очень быстро с максимальным качеством работ.
Также специалисты компании осуществляют и ремонт дверей. Профессионалы делают регулировку конструкции, а также производят замену неисправных элементов.
На сайте можно ознакомиться с наиболее частыми причинами поломки дверей и тем, что можно сделать в такой ситуации. Если к примеру, ручка окна или двери поворачивается с усилием, это говорит о том что необходима смазка и регулировка всей конструкции. Все эти действия займут очень мало времени, а эффект от проведенных работ вы будете наблюдать крайне долго. Компания предоставляет гарантию 365 дней на услуги по ремонту дверей. По мимо всего прочего в перечне услуг компании есть модернизация дверей, установка москитной сетки и прочие приятные полезности.
Как сделать заказ
На портале вы всегда можете ознакомиться с нашими работами, которые представлены в виде качественных фотографий отображающих все этапы работ.
Вам достаточно просто позвонить нам по указанным номерам, поговорить с менеджером, и уже в течении часа наш специалист будет у вас для оценки предстоящих работ.
Не тратьте время на поиски, а заказывайте услуги у лучших. Приходите на наш портал,знакомьтесь с перечнем услуг и ждите специалиста который все починит в самые кратчайшие сроки с максимальным качеством предосталяемых работ.
Перейти на сайт <a href=https://remont-okna-servis.ru/remont-plastik-dverej.php>ремонт дверей</a>

Скачать приложение Лига Ставок

(AnthonyCex, 2018.07.12 22:52)

Скачать приложение Лига Ставок <a href=https://favoritnr1.com/32022-prilozhenie-liga-stavok-android-i-ios.html>Скачать приложение Лига Ставок</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Következő »