Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nippur

       A beavatottak titkos történetében az Ataiszi származásúak többször összekerülnek egymással. Így pl. Buda fia, Aladár, Abakán néven alapít birodalmat; Csaba leszármazottja, Kotragos, elmegy a Turgai kapuba és feleségül veszi Emőkét; Oposur, Edemen... Álmos-Árpád révén találkozik a Nyék leányával Abacillel; Árpád második házasságában Eperjessel; Csaba, illetve II. Ilona-Baján leszármazottjával kerül össze. Telena, Alpár későbbi felesége, egy kisfiúval jött be hazánkba. Többé nem akart ugyan férjhez menni, de az ősi törvények szerint Alpárt, a Nagy-Süán győztesét nem lehetett elutasítania. Telena fiából, Bajánból lett aztán Baján avar fejedelem, az avarság védőpajzsa. Bizánc és Róma Atillának vagy valamelyik utódjának a megölésében csak a hun törzsszövetség uralmának a megtörését látta. Bajánhoz nehezebb volt hozzáférkőzni. Minden tekintetben kiváló ember volt. Elődei nemigen érintkeztek a nyugati diplomáciával. Baján azonban, a védelmi gyűrűk korlátlan ura nagy nyelvtehetségével mindenkivel tudott tárgyalni. Nyelvtudásával, erejével és vagyonával elkápráztatta az akkor ismert világot, akárcsak Atilla, Buda, vagy Deédes. Kincseikről csak a beavatottak titkos szövetségének volt tudomása. Bát képzésen Baján a Bát-Baján nevet vette fel. Feleségül elnyerte Szamos fejedelem legkisebb árváját, Tomisirt. 10 fiuk és 8 leányuk született. Ez a szaporaság biztosította házának 300 évre a hatalmat.

A beavatottak sora:

Batbaján (csodagyerek) 565-602
Bakar 602-630
Mácsi 630-634
Kuvrát 634-648
Samó (az áruló) 648-658
Zára 658-664
Haram 664-678
Zemlén 678-702
Maróca 702-720
Zengő 720-734
Mura 734-762
Linda 762-790
Korpona 790-792
Türje 792-794
Tuza794-803
Halics 803-825
Nyék 825-869
Abacil 869-890


A fejedelmi láncolat pedig:

Nagybaján 568-580 Alpár-Telena 580-600
Győr 600-620
Páka 620-626
Kohár 626-630
Tudval 630-634-660
Mácsi férje, Orbaszár 660-672
Vaska 672-690
Kapornak 690-712
Regöly 712-740
Becseker 740-770
Gyürtő 770-782
Sebes 782-792
Mikó 792-795
Tuza 795-803


Ekkor a fejedelmi család fele kivonult, de Kassa 803-853, kabar-palóc földön visszamaradt. Verecke 853-896, majd utána Árpád-Verecke 896-899, s végül (899-908) Árpád-Eperjes által. Zsolt 908-tól 955-ig tartó uralma alatt egyesül a beavatottak háza. Ezért lett Zsolt-Zoltán a közös fejedelem Árpád után.

A marami és merija törzsek Kr.e. 3016-tól Kr.u. 1265-ig tartó vándorlása érintette a hun törzsszö-vetségbeli népek mindegyikét. A meriják nagyjából azonosak a fehér-hunokkal, a maramiak a fekete-hunok-kal. Származási törvényeiket Ataiszból hozták. Tarján fősámán 250-ben így ír róluk: A kabarvész 181-ben megbontotta a szumíros törvényt és a merija-marami érdekterületen tiszta asz-szony-uralomra vezetett. Merija területén az 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I2, 13-mas fátriák maradtak, a 15-ös közös, átmenati fátriával. A por fátriák közül a 26-os Szalaváré fátria volt közös. A 2-es Jenő, a 14-es Gyula, 16-os Megyer, 20-as Keszi és a 22-es Gyarmat törzs alkotta a vegyes-uralmi magyari törzs-szövetséget.(Vegyes, azaz feleség-uralommal.) A 18-as Kürt, a 23-as Tarján, a 25-ös Nyék, a 24-es Kéri és a 20-as Keszi törzs kézműves része megmaradt a kabaros férfi-uralom alatt. 250-300 között ez az 5 törzs leköltözött az Ural-Emba folyó és a Turgai kapu vidékére, de a 17-es és a 19-es, valamint a 21-es fátria a 26-os közös fátriával vissszamaradt asszony-uralom alatt. A 18-as Kürt és a Kéri többségű 24-es, valamint a 22-es Gyarmat és a 23-as Tarján törzsnek egy-egy része vegyesen, feleség-és férfiuralom alatt létszámban pótolta a por fátriák nem kielégítő egyensúlyát; a 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26-os por fátriák töredéke azonban visszatért az asszonyuralomra. Legelő-megtartási törvény értelmében Tarján fősámán fia, Béla, a Kürt-Kéri és a Gyarmat-Tarján törzs maradékaiból-leányai révén-megalapította a Béla törzset. Ez élénk kapcsolatot tartott fenn a Turgai kapu-ban később lehagyott Kurd törzzsel és a Magyarka-Sárhely között hagyott Gyula törzzsel.

Koppányról Szalaváré Tura mélyen hallgatott, mert szerinte ha valaki új vallást, vagy eszmét hoz elő, azt rendszerint anyagiakért teszi. A sámánizmus megkövetelte a maga tizedét, ugyanúgy a kereszténység is, de a manysiktól várta a mohamedánizmus is.Ezért a manysik mind északabbra húzódtak, amíg a nyenyecektől és a szamojédoktól tehették. Népük nem fizette meg a szellemi lakbért, ezért egy ilyen nagy múltú népnek el kellett pusztulnia. Géza fejedelem látta a nyugati veszélyt, ezért Vajk fiát eladta a nyugati kereszténységnek; de édesanyjának minden hozzátartozója Bizánccal kacérkodott. Koppány az Ajtonyék-Gyuláék csoportjával tartott és Bizáncnak szívesebben fizették volna a sámánizmustól megtagadott tizedet. Aba-Sámuelék kabarjai a sámán-tized mellett Nyugatnak is megfizették a tizedet; a megvakított Vászolyt fejedelmi ellátásban részesítették, fiait pedig fejedelmükként tisztelték. Mivel a magyar törzsszövetség nem külön törzsként vett részt a Buda-Atilla vezetésével kidolgozott honfoglalásban, mi akkor a manysikkal alkottunk harci egységet. Déli Pannonföld már régen a hunok érdekeltségi területe volt, amikor Aquincumban még Róma volt az úr. Előőrsként a manysiknál maradt Béla, a szkítáktól Kevét és a szavárdiföldről küldött Kadosát indították útba a rómaiak nyugtalanítására. Ordas (Ordosz) szkíta telepről kiindulva Keve vezetésével 431-ben legyőzték a rómaiakat, majd a következő évben az ugyancsak szkíta Zombortelepről rontottak a római zsoldosokra, mivel azok a Duna bal oldaláról rabszolgákat hajtottak el. 433 kora tavaszán ezen a területen győzedelmeskedtek a rómaiak felett és a területet Keve vezér megkapta örökös területként. Itt épült Kevevára, a Duna bal partján, Baranccsal szemben. Béla tyumenje a mai Bélabánya környékén szállt meg; a hősi halált halt Kadosa fia, Zaránd pedig (akinek besenyő lány volt a felesége) a Bikis folyó forrásvidékén felépítette Zaránd várát. A 24 hun törzsből álló szövetség vezérkara ekkor így állott: Hangun-Huó császár 351-ben meghalt.

Utána Megyerja öccse, Uruk-Dargin vette át az irányítást 351-385-ig, majd Hunyornak adta át a hatalmat, aki fiainak: Mondzuk, Udin (Uldin) és Bagamér (Balambér)-nak a részvételével 385-410 között uralkodott. Bagamér 410-430 között Káspiváron át felvezette a hun hadsereg zömét; Buda-Atilla irányításával 433-ban Jászvásárra értek. Mondzuk, mint fővezér Ordoszban maradt, de fiai: Karaton és Oktár ekkor már szkíta földön állomásoztak. Uldin halála után, amikor híre jött annak is, hogy Mondzukot Ordoszban meggyilkolták, 433 őszutóján Ruga és Upor (Uptor) kívánságára Atilla vette át a fővezérséget. Ordoszból így Hunyor ivadékaiból csak Bősárkány érkezett. Jákó halála miatt Buda vette át a fősámáni tisztséget. Az Ordoszból áthelyezett beavatott sámánközpont alapjait 435 Nyilas havának holdtöltéjén rakták le. Ezzel indult meg Budavárának felépítése. Az ünnepélyen részt vett: Bősárkány, Deédes, Nekese, Buda, Atilla, Karaton, Oktár, Ruga, Upor, Ojbársz (Uruk-Dargin leányának a fia), mind a 24 törzsnek a vezére és vezető sámánja, összesen tehát 58 magasrangú személy, a törzsszövetség teljes vezérkara. Megjelent a manysi sámánnal együtt Béla vezér is, aki itt parancsot kapott arra, hogy az aranybányászatot lendítse fel Bélabányán. Atilla halála után a hun törzsszövetség visszavonult a Káspivári Szkíta birodalomba, de az addig meg-honosodott törzsek továbbra is a helyükön maradtak. Amikor az új, avar törzsszövetség elindult, itt már rokon népek fogadták őket, csakúgy, mint később a magyar törzsszövetséget. Vajk fiának, Imrének volt egy titkos menyasszonya, Jéne. Jéne Sarolt parancsára hajlandó volt gyermeket szülni Imrének. István király véréből a budavári Hegyi-ünnepélyen, Radnót napján meg is született a kisfiuk. A gyermeknek Aba-Sámuel lett a névadó apja. Valóságos apja, Imre ekkor már a besenyő bosszúnak esett áldozatául. Jéne aranyműves lány volt. Kisfiával Veszprémben bevonult Sarolt miseruha-készítői közé. Az agg királynő minden örömét Radnótban találta. Mindig vele játszadozott. Radnót véréből származott Pósa vitéz, Anonimus, akit IV. Béla Karakórumba küldött.

Nippur pateszi az özönvíz előtt 35000 évvel rakta le a víz emelkedése miatt az első, sziklán épült sumír város alapját. A város akkor még a tengerparton feküdt. De amikor Kr.e. 9790 körül Lagas, az első sumér király várost alapított, az újabb eljegesedés miatt Lugal városa már 10 napi lovaglásra volt Nippur alatt. (Lugal-Lagas 12 sumér város pateszijét végeztette ki Lagasban, ellenszegülés miatt.) Amikor az Ataiszi őshazában a tenger szintje újból emelkedni kezdett, Uruk városában felavatták a beavatottak központját, de az özönvíz miatt Lagas, Úr és Eridu városa víz alá került. A tenger vize ekkor Uruk városának a hegyalját mosta. Ettől kezdve az özönvíztől való szabadulás emlékére nyár közepén mindenütt megtartották a Hegyiünnepélyt. A Szovjetunióban a komik 1972-ben bemutatták ezt a Hegyiünnepet. István korában Vászoly és Ajtony volt beavatott; ők láttak a jövőbe. Mindketten azon a véleményen voltak, hogy a nyugati kereszténység csak veszélyt jelent. Attól is tartottak, hogy a csuhásoknak megtiltják a nősülést és hosszú idő múlva a szaporodás szempontjából ez nagyon megbosszulja magát. Ha viszont Kelet kereszténységét tesszük magunkévá, létszámban erősebbek leszünk. A német lovagok és a római pápa, folytatták tovább-a tizedre és az ajándék-birtokokra való tekintettel istennek tetsző cselekedetnek mondja a keleti kereszténységhez húzó főurak kiirtását. Ezért Koppányt 998-ban, Tónusz-Abát beavatott feleségével együtt 1002-ben, majd Jirkó hat vejét: Radna, Zsibó, Pestere, Siria, Doboka és Kolozs vezéreket megölték a Csanád vezette vérengző lovagok pedig Ajtonnyal is végeztek. Mindez 998-1028 között történt. Ugyanebben az évben István király Vászolyt is megvakíttatta, pedig az Aba-Sámuel tanácsára-felvette a Vazul nevet és kereszténnyé lett.

István király testőrségének a parancsnokát, aki az ősi törvények szerint István apjának számított, mindezek láttára agyvérzés érte. Sarolt öccse volt az, az Erdeljü Gyula, aki eddig nem engedte, hogy Istvánnak vagy Imrének baja essék. Imrét 1031-ben vadkannal ölették meg a besenyő lövérek. Vászoly-Vazult 1028-ban, Ajtony kivégzése után megvakították, Mindennek megakadályozására a jászvásári Gyula fejedelem eljárt a bolgár cárnál, a halicsi bánnál és Boleszló lengyel királynál, de igyekezetének nem volt eredménye. Amikor pedig eljött a beavatottak rejtegetett szent ládájáért, Hunt-Pázmán lovagjai 1018 tavaszán vele is végeztek. A pápaság a bűnbocsánat fejében elrendelte Boleszláv lengyel király megsegítését. Ennek István király azon nyomban eleget is tett. Ha nem lett volna meg szám szerint 12 a kivégzendő vezető ember közül, kivégzik Vászolyt is. De rá más sors várt. Amikor István megbeszélésre hívta, azt mondta: "Nem akarok gyilkost látni!" Többek között aztán ez is egyik oka volt annak, hogy megvakították. Az összeesküvéssel gyanúsított Vászoly átadta fiainak a Budavári sámánközpont beavatottainak szent ládáját. Ezt sokáig Aba-Sámuel rejtegette. 1035-ben Endre, Béla és Levente Halics-Ladomér fejedelemségen át Kievbe menekítette a ládát. Ott Endre, András királyfi néven feleségül vette Bölcs Jaroszláv leányát. Béla egy lengyel hercegnőt vett feleségül, Levente pedig Ladomér fejedelmének a leányát, Lebed lovasfejedelem leszármazottját, a beavatott Ildikót. Ildikó vezetésével három állam lovasaitól kísérve vitték Budavár szent ládáját a Béla (Bjelaja) partján levő Füzesgyarmatra. Itt Ildikó az ősi törvények szerint önkéntes véráldozattal hősi halált halt. Levente többé nem is nősült meg. (Ugyanígy halt Jákó fősámán is önkéntes halált, amikor a sámánközpontot Budavárra helyezték át. Az Ordoszi Aranyasszony templomot magára gyújtotta. Ezt a szent helyet minden időben az Élet templomának nevezték.)

A szövetség ládájának kimenekítését még 992-ben eldöntötték, amikor Gelyza felvette a Géza nevet. (Második neve István lett, de lelkében mindvégig Gelyza maradt.) Amikor Kr.e. 3000 körül a napkitörések miatt roppant hőség uralkodott, a sumérok marami és merija csoportja újabb haza keresésében eljutott egészen a Volga könyökéig. Bölcseinek 38000 évi időre visszanyúló feljegyzéseik voltak, s azokból megállapították, hogy a mérsékelt égövi, egy-ruhás öltözködési mód mellett fejlődik legjobban az emberiség agya és olyan éghajlat a 1egalkalmasabb a kenyérmagvak termelésére és az ehető állatok tenyésztésére. Az Élet templomának a papjai itt a legokosabbak. Az itteni békesség azonban nem sokáig tartott. Először az első hun törzsszövetségi csoport, a viroláj (észt) hatolt rajtuk keresztül; másodiknak a suomák (finnek). Majd megjelentek a morvidok, Marami-moksa és Merija-mersa házassági kettősséggel. Amikor Ildikó hősi halált halt, már az udmurtok és a komik éltek marami-merija házassági közösségben. A manysik antik hazája az Uralon és azon túl volt. Káma-Béla környéke viszont badzsirt-magyar. De az Özönvíz-hegyi ünnepet még tartották.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

СтраховоеКидалово.РФ

(MichaelVam, 2018.06.18 13:10)

СтраховоеКидалово.РФ <a href=http://xn--80aafbifvpmxbgbpoq7c.xn--p1ai/>СтраховоеКидалово.РФ</a>

ремень под заказ

(TylerAdare, 2018.06.18 01:44)

Такой известный в последнее период принадлежность, только ремень, – отличительный элемент гардероба, причем, как женского, беспричинно и мужского. Ремни уже давнешенько перестали выполнять только практичную занятие, то уписывать, поддерживать брюки: сегодня сей побочный несет и эстетическую нагрузку и, более того, помогает представителям сильного и слабого пола создать законченный образ.
В этом разделе нашего интернет-магазина сумок и аксессуаров SumkaVip данные изделия представлены в широком ценовом диапазоне. Многообразие предлагаемых моделей позволит подобрать аксессуары точно к одежде в классическом стиле, так и около джинсы. Исключение первых – небольшая ширина и строгая, без излишеств, пряжка. Вторые отличаются разнообразным декором, экстравагантностью и широким использованием дополнительных деталей.
Покупая <a href=http://jpfeinmann.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=705975>имиджевые ремни</a> из натуральной кожи, представителям сильной половины следует учитывать последние модные тенденции и руководствоваться собственным вкусом. По словам дизайнеров, выбирая кожаное продукт чтобы мужского костюма, лучше отдать предпочтение строгим и не чрезмерно броским моделям, ведь в данном случае ремень является второстепенным элементом гардероба. В гардеробе каждого мужчины надо фигурировать маломальски классических ремней и столько же – предназначенных ради более свободного стиля в одежде.

Suchitra karthik kumar

(Travistub, 2018.06.17 17:47)

Materia Addict Rough Drafts: Dominaria Hayden James Just A Lover Purple Haze (Tribute to Jimi Hendrix) Sport Science: Mariano Riveras Cutter La Vida Es Chula Martin and Lewis Workout Sketch DJ Quantum HH Kim`s Music Studio 8 Fastest Swimming Sea Creatures Promises Promises I ThighHighSenpai Duur Strings Gun Agardi (ft. Ebru Gundes) Laura Mariano Cover Songs

Kevin Gates Two Phones (Dank Remix) <a href=https://shmenim.info/search/Vladuta+Lupau>Vladuta Lupau</a> Dancing Jodi Rab Ne Bana Di <a href=https://shmenim.info/search/Deh+requiem+storyboard/animatic>Deh requiem storyboard/animatic</a> Welcome to Your New Home <a href=https://jjant.info/search/Christian+Oscarsson>Christian Oscarsson</a> Berlin Take My Breath Away (Instrumental Cover) <a href=https://jjant.info/search/Aundi+Sixes>Aundi Sixes</a> Dakota Stereophonics (lyrics) <a href=https://ductus.us/search/Gareth+Emery+&+Standerwick,+HALIENE>Gareth Emery & Standerwick, HALIENE</a>

Stadiumx Mombasa (Bo Remix) Mashrou Leila Pilli Bebek Bak Behzat Eminem Till I Collapse Remix(boyka) Anuryh ft. Alessandra First Aid Kit Waltz For Richard Jazz Sound and Style Jazz Saxophone Lesson Gorillaz starshine HARRASSING PEOPLE AT WALMART W CHRIS QUEEN Hardwell Timmy Trumpet The Underground

PlayStation Music Presents Rapsody <a href=https://ravnerdwars.info/artist/Maroon+5+Julia+Michaels>Maroon 5 Julia Michaels</a> Christmas (Baby Please Come Home U2 <a href=https://ductus.us/search/From+Ashes+To+New+My+Fight>From Ashes To New My Fight</a> Keith Jarrett Round About Midnight <a href=https://shmenim.info/search/Mere+sapno+ki+rani+in+hindi>Mere sapno ki rani in hindi</a> Zoey Dollaz Blow A Check <Clean> <a href=https://semestra.eu/search/2013-01-05+bass+for+your+bass>2013-01-05 bass for your bass.mp3</a> Taylor Swift Blank Space PARODY <a href=https://cacak.info/search/Real+Addresses+Prod+Play+Picasso>Real Addresses Prod Play Picasso</a>

Jon Humanity LMFAO Shots ft. Lil Jon Sweet (ft. Mister Blonde) Jaismeen jassi Walmart tantrums part 2

Всем привет, делюсь полезной информацией

(Nellysit, 2018.06.17 09:32)

1xbet зеркало на сегодня мобильная версия, ищите тут
<a href=http://1iksbet.ladyhappy.ru/>http://1iksbet.ladyhappy.ru/</a>

разборка телефона samsung s3600i

(Jamesclend, 2018.06.17 01:34)

беспроводные наушники xiaomi mi redmi 3s обзор забыл пароль безопасности на телефоне samsung gt-s5230 iphone 6s 128gb восстановленный купить мобильный телефон samsung galaxy s5 sm-g900f чехлы для iphone apple dj cafe тамбов телефон телефоны samsung grand power цена leeco le 2 продажа xiaomi mi mix 2 s купить в москве телефон samsung e910 продаю xiaomi mi water quality tds tester pen телефон samsung galaxy 8350 wifi-tv xiaomi mi2s vs iphone 4s описание планшета apple ipad air samsung pc link ссылка 3 присоединяем телефон

русская инструкция к телефону samsung е2222 <a href=http://storephoneplus.ru/vodonepronitsaemiy-chehol-dlya-telefona-samsung-galaxy-note-3/956-2016-03-17.php>продам xiaomi redmi note 4</a> xiaomi mi4 управление одной рукой <a href=http://technomobas.ru/planshetniy-kompyuter-apple-ipad2-mc979rsa-16gb-white/9819-2017-06-17.php>xiaomi mi rabbit children smart gps watch</a> iphone 6 цена спб <a href=http://phoneplushop.ru/telefoni-samsung-duos3752/5070-2016-11-15.php>инструкция мобильного телефона samsung gt-s5510</a> настройки телефона xiaomi redmi 3 pro <a href=http://phonemobilestore.ru/telefoni-samsung-s2-tsena/19481-2018-08-06.php>apple watch sport vs stainless</a> xiaomi redmi note 4 64 гб обзор <a href=http://allmobilestore.ru/telefoni-samsung-sgh-d900i/1114-2016-03-11.php>oneplus one не работает разговорный динамик</a>

xiaomi mi 3 shop телефон samsung l700 характеристики купить телефон samsung m 150 резиновые чехлы для телефонов samsung apple iphone 6 16gb серый космос цена евросеть женский телефон samsung с двумя сим картами xiaomi m2s обзор xiaomi power plug защитная пленка для телефона samsung galaxy s4 xiaomi mi5 64gb спб

подключение телефонов и смартфонов samsung к сети wifi <a href=http://mobiletreestore.ru/spore-2-na-mobilniy-telefon-samsung-5230/760-2016-02-02.php>телефон apple iphone найти по сниженной цене</a> часы apple iwatch 2 wtyf <a href=http://mobastore.ru/gde-deshevo-kupit-apple-watch/17044-2018-05-16.php>samsung galaxy tab 2 gt-p3100 сделать телефон</a> iphone 5s иконки <a href=http://mobilestores.ru/check-pulse-apple-watch/14175-2018-01-10.php>мобильный телефон samsung e950</a> смартфон xiaomi 3s <a href=http://storephoneplus.ru/xiaomi-note-4g-lte-57-inch-64gb/18221-2018-07-20.php>iphone 4 s сим карта</a> телефоны samsung бу в минске <a href=http://phoneplushop.ru/apple-iphone-6-4-7/1693-2016-04-26.php>все о телефоне samsung s5620 monte</a>

apple watch market segment смартфон apple iphone 6 16gb silver отзывы телефоны samsung 5702 где купить iphone 5 м аськи для телефона samsung j700

Помогите с вопросом!

(Nellysit, 2018.06.16 15:08)

1xbet зеркало рабочее прямо сейчас, на этом сайте
<a href=http://tirazhi.strahovka54.ru/>http://tirazhi.strahovka54.ru/</a>

best online pharmacy

(BrianGum, 2018.06.16 09:22)

<b><a href=https://bit.ly/2LWntPH>best online pharmacy</a></b><a href=https://bit.ly/2LWntPH><img src="http://oi63.tinypic.com/28qs1zl.jpg"></a>https://bit.ly/2LWntPH
us pharmacy license in canada
canadian generic
top canadian drug dealers
online pharmacy bahrain
canada drug schedule wiki
viagra canadian headquarters
canada drug service of greenfield reviews
nptas online pharmacy technician training program
canada drugs androgel
canadian pharmacy vancouver
canadian pharmacy tylenol 1
buy designer drugs canada
canadian pharmacies best
drixoral in canada pharmacy
canadian pharmacy estradiol
online pain meds from canada
online pharmacies hcg
canadian pharmacy codeine cough syrup
canadian generic drug manufacturers association
canadian pharmacy in kuwait
online homeopathic pharmacy canada
canadian man drug bust

pharmacie en ligne

(Thomascug, 2018.06.16 08:17)

<b><a href=https://bit.ly/2Jcmk50>pharmacie en ligne</a></b><a href=https://bit.ly/2Jcmk50><img src="http://oi64.tinypic.com/xm8uuf.jpg"></a>https://bit.ly/2Jcmk50
cialis 40 mg dose
achat viagra paypal
pilule de viagra effet
comparatif viagra et levitra
sildenafil 50 mg uso
vente de kamagra a paris
trouver du viagra rapidement
ou acheter viagra en suisse
levitra generique pas cher
commande de viagra en france
sildenafil 100 milligrams ligne
levitra cialis viagra kars?last?rma
trouver cialis
cialis vente libre en pharmacie
prix cialis 20mg en pharmacie
acheter cialis pas cher paris
peut ton acheter du viagra sans ordonnance
viagra 50 mg prix pharmacie
vente de viagra au maroc
sildenafil citrate prix
comment acheter viagra generique
acheter du kamagra en gel
generique du viagra en france
pharmacie viagra sans ordonnance paris
acheter viagra a bangkok
acheter cialis belgique
prix levitra 10 mg
generique levitra achat
acheter du viagra generique en france

pharmacie online

(Arthurnup, 2018.06.16 03:27)

<b><a href=https://bit.ly/2sD1GUE>pharmacie online</a></b><a href=https://bit.ly/2sD1GUE><img src="http://oi67.tinypic.com/673vj9.jpg"></a>
https://bit.ly/2sD1GUEcialis sur paris sans ordonnance
achat kamagra belgique
cout viagra generique
prix cialis lilly
viagra price uk boots
acheter viagra internet
viagra online yelp
generique viagra pfizer prix
viagra a vendre bruxelles
viagra pour homme sans ordonnance
acheter cialis pas cher paris
acheter cialis ligne quebec
viagra acheter en ligne
tarif viagra 50 mg
forum acheter viagra sur internet
achat cialis generique livraison rapide
meilleure pharmacie pour acheter du viagra
prix viagra en pharmacie 2013
achat dapoxetine en ligne
cialis online with mastercard

Обманули с ремонтом ноутбука осторожно, мошенники.

(DanielBoype, 2018.06.15 23:43)

<a href=https://helpsetup.ru>кинули в ремонте</a> Максим Германович

Меня обманула компания по ремонту ноутбуков
Меня обманула компания по ремонту ноутбуков
Дорогие участники форума и специалисты, прошу вашей помощи и советов в данном вопросе:
1. 19.04.2018 в Интнернете нашла сайт компании по ремонту ноутбуков <a href=https://helpsetup.ru>осторожно, мошенники</a> https://helpsetup.ru/ и вызвала мастера домой для восстановления файлов на старом ноутбуке, который престал загружать Windows.
2. Мастер пришел в указанное время. 3 часа работал с ноутбуком. Уттановил программу для восстановления файлов и сообщил, что процесс может занять до 20 часов. Процесс завис через час после ухода и не возобновляется...
3. Мастер оформил договор на 1 стр. Указал список выполнен них работ и их стоимость, которую он списывал с прейскуранта в соей папке. Стоимость работ составила 6013 руб. На бланке договора стоит печать компании ведать левая
4. Мастер оставил свой личный телефон, но трубку мастер не взял
5. При обращении 20.04.2018 по телефону, указанному на сайте компании, трубку взяла сотрудница и сообщила, что ничем нам помочь не может и вообще это call-центр, а телефон смотреть надо на бланке договора. На бланке указан только email help@helpsetup.ru . Я отправила по этому адресу претензию. Ответа не было.

На бланке указаны реквизиты:
и номер телефона +7 950 002 35 21
его BK https://vk.com/id186932297


Вывод: безусловно виновата сама в том, что не проверила реквизиты компании сразу и не обнаружила отсутствие телефона. В call-центре звонки принимает один человек и распределяет заказы между мастерами-мошенниками. Есть подозрение, что мне был выдан липовый бланк. На вопрос "можно ли обратиться в офис компании" был дан ответ, что офиса нет...


Санкт-Петербург
Место работы:
Компьютерный мастер спб Красносельский район
Веб-сайты: Все его где он предлогает сваи услуги
http://helpsetup.ru/
https://forum.helpsetup.ru
http://websait-spb.ru
https://seo.websait-spb.ru
http://blog.websait-spb.ru
http://shop.helpsetup.ru

и номер телефона +7 950 002 35 21
его BK https://vk.com/id186932297

Детский магазин

(Clintonbog, 2018.06.14 13:03)

Выше наивный интернет-магазин предлагает объемистый комплект товаров для Ваших малышей. Это коляски, манежи, детские кроватки, автокресла, самые популярные игрушки, платье чтобы новорождённых.

Так же в нашем магазине Вы можете покупать наивный трехколесный велосипед с родительской ручкой и без нее, самокат, санки для зимних развлечений, ходунки, стульчик для кормления, прыгунки, матрасы для кроватки, постельное бельё, одежду чтобы новорожденного и многое другое.

У нас позволительно приобрести не единственно крупные товары, однако и необходимые повседневные мелочи, которые очень необходимы якобы крохе, беспричинно и родителям. Ванночки, детские горшки, обстановка ради купания, конверты для выписку, крестильные наборы, развивающие коврики и др. полезные приспособления и игрушки.
Перейти <a href=https://donkarapuz.com/>Детский магазин</a>

СтраховоеКидалово.РФ

(MichaelVam, 2018.06.14 09:07)

СтраховоеКидалово.РФ СтраховоеКидалово.РФ

Тема

(swetoksv, 2018.06.14 08:19)

http://f90372ag.bget.ru http://d9037293.bget.ru http://l903685a.bget.ru http://m90372ri.bget.ru http://c90372n1.bget.ru http://s90315vg.bget.ru http://n903720i.bget.ru http://j903725k.bget.ru http://v9037269.bget.ru http://c90315lh.bget.ru http://l90372hc.bget.ru http://c903131j.bget.ru http://d90372jn.bget.ru http://z90372w3.bget.ru http://o90372nk.bget.ru http://f90313x0.bget.ru http://a90372c5.bget.ru http://b90315tt.bget.ru http://o90372ka.bget.ru http://a90372c3.bget.ru http://t90372cp.bget.ru http://g90314k6.bget.ru http://u90368hu.bget.ru http://i903707o.bget.ru <a href=http://j903725k.bget.ru>.</a> <a href=http://f90313x0.bget.ru>.</a> <a href=http://z90372w3.bget.ru>.</a> <a href=http://a90372c3.bget.ru>.</a> <a href=http://b90315tt.bget.ru>.</a> <a href=http://f90372ag.bget.ru>.</a> <a href=http://l90372hc.bget.ru>.</a> <a href=http://m90372ri.bget.ru>.</a> <a href=http://s90315vg.bget.ru>.</a> <a href=http://d9037293.bget.ru>.</a> <a href=http://d90372jn.bget.ru>.</a> <a href=http://u90368hu.bget.ru>.</a> <a href=http://n903720i.bget.ru>.</a> <a href=http://c90315lh.bget.ru>.</a> <a href=http://c903131j.bget.ru>.</a> <a href=http://v9037269.bget.ru>.</a> <a href=http://g90314k6.bget.ru>.</a> <a href=http://a90372c5.bget.ru>.</a> <a href=http://t90372cp.bget.ru>.</a> <a href=http://c90372n1.bget.ru>.</a> <a href=http://o90372ka.bget.ru>.</a> <a href=http://i903707o.bget.ru>.</a> <a href=http://l903685a.bget.ru>.</a> <a href=http://o90372nk.bget.ru>.</a>

редька с медом от кашля рецепт

(Tomasbough, 2018.06.14 02:30)

редька с медом от кашля рецепт <a href=https://kashel.su/lechenie/v-domashnih-usloviyah/redka-s-medom-ot-kashlya-recept-163>редька с медом от кашля рецепт</a>

Логистика

(MichaelTriny, 2018.06.13 22:18)

Образование и самообразование – это очень важные составляющие нашей жизни. И для этого на данный момент есть огромное количество возможностей. В современной жизни все больше популярным и модным становится иметь не одно образование, а два и больше. Для обучения есть и огромное количество всевозможных курсов. Поговорим об огромномколичестве курсов на базе университета имени Плеханова. В стенах этого ВУЗа уже не первый год работает особый факультет, на котором можно получить профессиональное образование .
Любая информация которая вам понадобится расположена на портале самого универститета. Для ознакомления можно просто перейти по адресу <a href=https://fdpo.rea.ru/perepodgotoka>https://fdpo.rea.ru/perepodgotoka</a> и рассмотреть массу предложений.
В различных разделах размещены данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке. Также есть информация о MBA и DBA. Здесь вы можете получить для себя бизнес образование.
Портал предлагает информацию и о стоимости курса и о его продолжительности.
К примеру, вас интересует программа под названием <a href=https://fdpo.rea.ru/perepodgotoka/logistika>Логистика</a>. Вам нужно на главной страничке выбрать раздел профессиональная подготовка, и уже там находится выбранный вами курс. Он подходит для тех, кто занимает руководящие должности или работают специалистами. Сфера деятельности – оптово-розничная продажа, реализация товаров со складов и различных логистических комплексов. Во время обучения особый акцент делается на эффективной организации, что касается размещения товаров на складах и предприятиях.
Такие навыки подойдут для работников на различных предприятиях. Преподаватели делятся практическими советами, дают реальные наставления и оказывают помощь. Это не столько теоретические лекции, но и множество практических заданий, которые помогают быстрее усвоить важную информацию и еще во время обучения научиться использовать ее на практике. Благодаря такому курсу можно узнать новые подходы к управлению и анализу своего бизнеса. Также преподаватели обучают проведению расчетов любой сложности, а также оценке различных параметров, которые непосредственно связаны с логистикой.
В рамках практических заданий осуществляются выезды на склады, где непосредственно рассматривается организация работы, рассматриваются лучшие практики.
Не менее интересный курс - <a href=https://fdpo.rea.ru/perepodgotoka/upravlenie-personalom>Руководитель по управлению персоналом</a>. Он рассчитан на специалистов отдела кадров, помощников руководителя, менеджеров и других людей, которые совершают управленческие функции, непосредственно занимаются подбором персоналом, организацией труда, имеют полномочия на их увольнения. Также курс будет полезен молодым руководителям и тем, кто только начинает свою управленческую деятельность.
Преподаватели нацеливают учащихся на ключевые моменты в законодательстве: как совершать прием на работу, как поощрять и наказывать, увольнять. Одно из важных мест в обучении я вляется взаимоотношение в коллективе. Во время обучения рассматриваются различные ситуации, в том числе и конфликтные.
Во время курса используются различные формы обучения. Каждый сможет не только послушать, но и проявить себя, попробовать различные роли и получить практические навыки. Постоянно проводятся групповые дискуссии, различные практикумы и тренинги на важные темы. В ходе этого каждый учащийся может отрабатывать навыки, углублять полученные знания.
В качестве преподавателей работают практикующие люди, которые занимают должности руководителей, консультантов и экспертов.
Портал также сообщает о требованиях, которые необходимы для каждого курса, для каких то достаточного среднего, а какие то отвечают более жестким требованиям.
Документы на курсы принимаются в течении всего года,для начала обучения необходимо пройти письменное тестирование. За 9 месяцев вы пройдете полный курс, а еще успеете применить все на практике.
Для записи на определнный курс достаточно кликнуть мышкой, а на возникшие вопросы ответят наши специалисты по указанным телефонам.

Set-up for twopence products with discount

(Erzestfairm, 2018.06.13 21:33)

viagra use
http://viagrawithoutdoctorpres.net - viagra without prescription
viagra viagra please welcome our newest member:
<a href="http://viagrawithoutdoctorpres.net">viagra without a doctor prescription
</a> - cheapest generic viagra
how to get viagra

СтраховоеКидалово.РФ

(MichaelVam, 2018.06.13 03:02)

СтраховоеКидалово.РФ

вертикальные батареи

(Marcusmug, 2018.06.12 16:16)

вертикальные батареи <a href=http://www.pervo.ru/news/autonews/34589-pochemu-mnogie-vybirayut-imenno-radiatory-arbonia.html>https://www.pervo.ru/news/autonews/34589-pochemu-mnogie-vybirayut-imenno-radiatory-arbonia/</a>

รับเช่าพระเครื่อง-gopaaloo

(CharlesDousa, 2018.06.10 15:42)

รับเช่าพระเครื่อง-gopaaloo
รับเช่าพระ รับเช่าพระเครื่อง รับเช่าพระบูชา รับเช่าพระถึงบ้าน รับเช่าพระให้ราคาสูง รับ เช่าพระ ออนไลน์ รับ เช่าพระ เหรียญ รับเช่าหลวงปู่ทวด รับซื้อพระ ปล่อยพระ
หากคุณกำลังมองหาแหล่งรับเช่าพระเครื่องที่น่าเชื่อถือ ให้ราคายุติธรรม ไม่กดราคา ในยุคที่เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันของเราให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงร้านรับเช่าพระเครื่องตามย่านต่าง ๆ เพราะสมาร์ทโฟนในมือของคุณจะช่วยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
รับเช่า พระบูชา พระเครื่อง เก่า ใหม่ ด้วยประสบการณ์ในวงการ พระบูชา พระเครื่อง มาอย่างยาวนาน
การันตีจากฐานลูกค้าที่มีมากกว่า 5000 คน https://th-th.facebook.com/gopaaloo/ - รับซื้อพระ

ท่านไม่ต้องเปลืองเงินในกระเป๋าของท่านเพื่อมาหาผม ผมจะเอาเงินไปให้ท่านเองถึงที่ รับประกันราคาถูกใจ ทุกๆท่าน แน่นอน
บริการรวดเร็วประทับใจ · ของเก่าเปลี่ยนเป็นเงินได้ · ยินดีให้คำปรึกษา · ร้านใหญ่ มาตรฐาน
บริการ: รับเช่าพระเครื่อง พระบูชา, รับเช่าพระเหรียญคณาจารย์, รับเช่าพระทองคำ เนื้อเงิน, พระกล่องใหม่ เก่า
รับเช่าเครื่องรางทุกชนิดรับซื้อของเก่า-ของสะสมfacebookแอดไลน์-ส่งรูปประเมิณราคา

มีพระเครื่อง พระบูชา ทั้งเก่าและใหม่ ขอให้นึกถึงผม "โก้ พะโล้" ติดต่อผม ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ
https://th-th.facebook.com/gopaaloo/ - รับเช่าหลวงปู่ทวด

รับเช่าพระออนไลน์ รับเช่าพระเหรียญ รับเช่าพระเหมา ร้าน เช่า พระเครื่อง ราคา ร้านรับเช่าพระ พันทิพย์ รับเช่าพระสมเด็จ รับเช่าพระกรุ รับเช่าพระ นนทบุรี

высокие радиатроы

(Marcusmug, 2018.06.09 20:05)

высокие радиатроы <a href=http://arbonia.net/trubchatye-radiatory/vertikalnye-radiatory-arbonia/>вертикальные батареи</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Következő »