Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nippur

       A beavatottak titkos történetében az Ataiszi származásúak többször összekerülnek egymással. Így pl. Buda fia, Aladár, Abakán néven alapít birodalmat; Csaba leszármazottja, Kotragos, elmegy a Turgai kapuba és feleségül veszi Emőkét; Oposur, Edemen... Álmos-Árpád révén találkozik a Nyék leányával Abacillel; Árpád második házasságában Eperjessel; Csaba, illetve II. Ilona-Baján leszármazottjával kerül össze. Telena, Alpár későbbi felesége, egy kisfiúval jött be hazánkba. Többé nem akart ugyan férjhez menni, de az ősi törvények szerint Alpárt, a Nagy-Süán győztesét nem lehetett elutasítania. Telena fiából, Bajánból lett aztán Baján avar fejedelem, az avarság védőpajzsa. Bizánc és Róma Atillának vagy valamelyik utódjának a megölésében csak a hun törzsszövetség uralmának a megtörését látta. Bajánhoz nehezebb volt hozzáférkőzni. Minden tekintetben kiváló ember volt. Elődei nemigen érintkeztek a nyugati diplomáciával. Baján azonban, a védelmi gyűrűk korlátlan ura nagy nyelvtehetségével mindenkivel tudott tárgyalni. Nyelvtudásával, erejével és vagyonával elkápráztatta az akkor ismert világot, akárcsak Atilla, Buda, vagy Deédes. Kincseikről csak a beavatottak titkos szövetségének volt tudomása. Bát képzésen Baján a Bát-Baján nevet vette fel. Feleségül elnyerte Szamos fejedelem legkisebb árváját, Tomisirt. 10 fiuk és 8 leányuk született. Ez a szaporaság biztosította házának 300 évre a hatalmat.

A beavatottak sora:

Batbaján (csodagyerek) 565-602
Bakar 602-630
Mácsi 630-634
Kuvrát 634-648
Samó (az áruló) 648-658
Zára 658-664
Haram 664-678
Zemlén 678-702
Maróca 702-720
Zengő 720-734
Mura 734-762
Linda 762-790
Korpona 790-792
Türje 792-794
Tuza794-803
Halics 803-825
Nyék 825-869
Abacil 869-890


A fejedelmi láncolat pedig:

Nagybaján 568-580 Alpár-Telena 580-600
Győr 600-620
Páka 620-626
Kohár 626-630
Tudval 630-634-660
Mácsi férje, Orbaszár 660-672
Vaska 672-690
Kapornak 690-712
Regöly 712-740
Becseker 740-770
Gyürtő 770-782
Sebes 782-792
Mikó 792-795
Tuza 795-803


Ekkor a fejedelmi család fele kivonult, de Kassa 803-853, kabar-palóc földön visszamaradt. Verecke 853-896, majd utána Árpád-Verecke 896-899, s végül (899-908) Árpád-Eperjes által. Zsolt 908-tól 955-ig tartó uralma alatt egyesül a beavatottak háza. Ezért lett Zsolt-Zoltán a közös fejedelem Árpád után.

A marami és merija törzsek Kr.e. 3016-tól Kr.u. 1265-ig tartó vándorlása érintette a hun törzsszö-vetségbeli népek mindegyikét. A meriják nagyjából azonosak a fehér-hunokkal, a maramiak a fekete-hunok-kal. Származási törvényeiket Ataiszból hozták. Tarján fősámán 250-ben így ír róluk: A kabarvész 181-ben megbontotta a szumíros törvényt és a merija-marami érdekterületen tiszta asz-szony-uralomra vezetett. Merija területén az 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I2, 13-mas fátriák maradtak, a 15-ös közös, átmenati fátriával. A por fátriák közül a 26-os Szalaváré fátria volt közös. A 2-es Jenő, a 14-es Gyula, 16-os Megyer, 20-as Keszi és a 22-es Gyarmat törzs alkotta a vegyes-uralmi magyari törzs-szövetséget.(Vegyes, azaz feleség-uralommal.) A 18-as Kürt, a 23-as Tarján, a 25-ös Nyék, a 24-es Kéri és a 20-as Keszi törzs kézműves része megmaradt a kabaros férfi-uralom alatt. 250-300 között ez az 5 törzs leköltözött az Ural-Emba folyó és a Turgai kapu vidékére, de a 17-es és a 19-es, valamint a 21-es fátria a 26-os közös fátriával vissszamaradt asszony-uralom alatt. A 18-as Kürt és a Kéri többségű 24-es, valamint a 22-es Gyarmat és a 23-as Tarján törzsnek egy-egy része vegyesen, feleség-és férfiuralom alatt létszámban pótolta a por fátriák nem kielégítő egyensúlyát; a 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26-os por fátriák töredéke azonban visszatért az asszonyuralomra. Legelő-megtartási törvény értelmében Tarján fősámán fia, Béla, a Kürt-Kéri és a Gyarmat-Tarján törzs maradékaiból-leányai révén-megalapította a Béla törzset. Ez élénk kapcsolatot tartott fenn a Turgai kapu-ban később lehagyott Kurd törzzsel és a Magyarka-Sárhely között hagyott Gyula törzzsel.

Koppányról Szalaváré Tura mélyen hallgatott, mert szerinte ha valaki új vallást, vagy eszmét hoz elő, azt rendszerint anyagiakért teszi. A sámánizmus megkövetelte a maga tizedét, ugyanúgy a kereszténység is, de a manysiktól várta a mohamedánizmus is.Ezért a manysik mind északabbra húzódtak, amíg a nyenyecektől és a szamojédoktól tehették. Népük nem fizette meg a szellemi lakbért, ezért egy ilyen nagy múltú népnek el kellett pusztulnia. Géza fejedelem látta a nyugati veszélyt, ezért Vajk fiát eladta a nyugati kereszténységnek; de édesanyjának minden hozzátartozója Bizánccal kacérkodott. Koppány az Ajtonyék-Gyuláék csoportjával tartott és Bizáncnak szívesebben fizették volna a sámánizmustól megtagadott tizedet. Aba-Sámuelék kabarjai a sámán-tized mellett Nyugatnak is megfizették a tizedet; a megvakított Vászolyt fejedelmi ellátásban részesítették, fiait pedig fejedelmükként tisztelték. Mivel a magyar törzsszövetség nem külön törzsként vett részt a Buda-Atilla vezetésével kidolgozott honfoglalásban, mi akkor a manysikkal alkottunk harci egységet. Déli Pannonföld már régen a hunok érdekeltségi területe volt, amikor Aquincumban még Róma volt az úr. Előőrsként a manysiknál maradt Béla, a szkítáktól Kevét és a szavárdiföldről küldött Kadosát indították útba a rómaiak nyugtalanítására. Ordas (Ordosz) szkíta telepről kiindulva Keve vezetésével 431-ben legyőzték a rómaiakat, majd a következő évben az ugyancsak szkíta Zombortelepről rontottak a római zsoldosokra, mivel azok a Duna bal oldaláról rabszolgákat hajtottak el. 433 kora tavaszán ezen a területen győzedelmeskedtek a rómaiak felett és a területet Keve vezér megkapta örökös területként. Itt épült Kevevára, a Duna bal partján, Baranccsal szemben. Béla tyumenje a mai Bélabánya környékén szállt meg; a hősi halált halt Kadosa fia, Zaránd pedig (akinek besenyő lány volt a felesége) a Bikis folyó forrásvidékén felépítette Zaránd várát. A 24 hun törzsből álló szövetség vezérkara ekkor így állott: Hangun-Huó császár 351-ben meghalt.

Utána Megyerja öccse, Uruk-Dargin vette át az irányítást 351-385-ig, majd Hunyornak adta át a hatalmat, aki fiainak: Mondzuk, Udin (Uldin) és Bagamér (Balambér)-nak a részvételével 385-410 között uralkodott. Bagamér 410-430 között Káspiváron át felvezette a hun hadsereg zömét; Buda-Atilla irányításával 433-ban Jászvásárra értek. Mondzuk, mint fővezér Ordoszban maradt, de fiai: Karaton és Oktár ekkor már szkíta földön állomásoztak. Uldin halála után, amikor híre jött annak is, hogy Mondzukot Ordoszban meggyilkolták, 433 őszutóján Ruga és Upor (Uptor) kívánságára Atilla vette át a fővezérséget. Ordoszból így Hunyor ivadékaiból csak Bősárkány érkezett. Jákó halála miatt Buda vette át a fősámáni tisztséget. Az Ordoszból áthelyezett beavatott sámánközpont alapjait 435 Nyilas havának holdtöltéjén rakták le. Ezzel indult meg Budavárának felépítése. Az ünnepélyen részt vett: Bősárkány, Deédes, Nekese, Buda, Atilla, Karaton, Oktár, Ruga, Upor, Ojbársz (Uruk-Dargin leányának a fia), mind a 24 törzsnek a vezére és vezető sámánja, összesen tehát 58 magasrangú személy, a törzsszövetség teljes vezérkara. Megjelent a manysi sámánnal együtt Béla vezér is, aki itt parancsot kapott arra, hogy az aranybányászatot lendítse fel Bélabányán. Atilla halála után a hun törzsszövetség visszavonult a Káspivári Szkíta birodalomba, de az addig meg-honosodott törzsek továbbra is a helyükön maradtak. Amikor az új, avar törzsszövetség elindult, itt már rokon népek fogadták őket, csakúgy, mint később a magyar törzsszövetséget. Vajk fiának, Imrének volt egy titkos menyasszonya, Jéne. Jéne Sarolt parancsára hajlandó volt gyermeket szülni Imrének. István király véréből a budavári Hegyi-ünnepélyen, Radnót napján meg is született a kisfiuk. A gyermeknek Aba-Sámuel lett a névadó apja. Valóságos apja, Imre ekkor már a besenyő bosszúnak esett áldozatául. Jéne aranyműves lány volt. Kisfiával Veszprémben bevonult Sarolt miseruha-készítői közé. Az agg királynő minden örömét Radnótban találta. Mindig vele játszadozott. Radnót véréből származott Pósa vitéz, Anonimus, akit IV. Béla Karakórumba küldött.

Nippur pateszi az özönvíz előtt 35000 évvel rakta le a víz emelkedése miatt az első, sziklán épült sumír város alapját. A város akkor még a tengerparton feküdt. De amikor Kr.e. 9790 körül Lagas, az első sumér király várost alapított, az újabb eljegesedés miatt Lugal városa már 10 napi lovaglásra volt Nippur alatt. (Lugal-Lagas 12 sumér város pateszijét végeztette ki Lagasban, ellenszegülés miatt.) Amikor az Ataiszi őshazában a tenger szintje újból emelkedni kezdett, Uruk városában felavatták a beavatottak központját, de az özönvíz miatt Lagas, Úr és Eridu városa víz alá került. A tenger vize ekkor Uruk városának a hegyalját mosta. Ettől kezdve az özönvíztől való szabadulás emlékére nyár közepén mindenütt megtartották a Hegyiünnepélyt. A Szovjetunióban a komik 1972-ben bemutatták ezt a Hegyiünnepet. István korában Vászoly és Ajtony volt beavatott; ők láttak a jövőbe. Mindketten azon a véleményen voltak, hogy a nyugati kereszténység csak veszélyt jelent. Attól is tartottak, hogy a csuhásoknak megtiltják a nősülést és hosszú idő múlva a szaporodás szempontjából ez nagyon megbosszulja magát. Ha viszont Kelet kereszténységét tesszük magunkévá, létszámban erősebbek leszünk. A német lovagok és a római pápa, folytatták tovább-a tizedre és az ajándék-birtokokra való tekintettel istennek tetsző cselekedetnek mondja a keleti kereszténységhez húzó főurak kiirtását. Ezért Koppányt 998-ban, Tónusz-Abát beavatott feleségével együtt 1002-ben, majd Jirkó hat vejét: Radna, Zsibó, Pestere, Siria, Doboka és Kolozs vezéreket megölték a Csanád vezette vérengző lovagok pedig Ajtonnyal is végeztek. Mindez 998-1028 között történt. Ugyanebben az évben István király Vászolyt is megvakíttatta, pedig az Aba-Sámuel tanácsára-felvette a Vazul nevet és kereszténnyé lett.

István király testőrségének a parancsnokát, aki az ősi törvények szerint István apjának számított, mindezek láttára agyvérzés érte. Sarolt öccse volt az, az Erdeljü Gyula, aki eddig nem engedte, hogy Istvánnak vagy Imrének baja essék. Imrét 1031-ben vadkannal ölették meg a besenyő lövérek. Vászoly-Vazult 1028-ban, Ajtony kivégzése után megvakították, Mindennek megakadályozására a jászvásári Gyula fejedelem eljárt a bolgár cárnál, a halicsi bánnál és Boleszló lengyel királynál, de igyekezetének nem volt eredménye. Amikor pedig eljött a beavatottak rejtegetett szent ládájáért, Hunt-Pázmán lovagjai 1018 tavaszán vele is végeztek. A pápaság a bűnbocsánat fejében elrendelte Boleszláv lengyel király megsegítését. Ennek István király azon nyomban eleget is tett. Ha nem lett volna meg szám szerint 12 a kivégzendő vezető ember közül, kivégzik Vászolyt is. De rá más sors várt. Amikor István megbeszélésre hívta, azt mondta: "Nem akarok gyilkost látni!" Többek között aztán ez is egyik oka volt annak, hogy megvakították. Az összeesküvéssel gyanúsított Vászoly átadta fiainak a Budavári sámánközpont beavatottainak szent ládáját. Ezt sokáig Aba-Sámuel rejtegette. 1035-ben Endre, Béla és Levente Halics-Ladomér fejedelemségen át Kievbe menekítette a ládát. Ott Endre, András királyfi néven feleségül vette Bölcs Jaroszláv leányát. Béla egy lengyel hercegnőt vett feleségül, Levente pedig Ladomér fejedelmének a leányát, Lebed lovasfejedelem leszármazottját, a beavatott Ildikót. Ildikó vezetésével három állam lovasaitól kísérve vitték Budavár szent ládáját a Béla (Bjelaja) partján levő Füzesgyarmatra. Itt Ildikó az ősi törvények szerint önkéntes véráldozattal hősi halált halt. Levente többé nem is nősült meg. (Ugyanígy halt Jákó fősámán is önkéntes halált, amikor a sámánközpontot Budavárra helyezték át. Az Ordoszi Aranyasszony templomot magára gyújtotta. Ezt a szent helyet minden időben az Élet templomának nevezték.)

A szövetség ládájának kimenekítését még 992-ben eldöntötték, amikor Gelyza felvette a Géza nevet. (Második neve István lett, de lelkében mindvégig Gelyza maradt.) Amikor Kr.e. 3000 körül a napkitörések miatt roppant hőség uralkodott, a sumérok marami és merija csoportja újabb haza keresésében eljutott egészen a Volga könyökéig. Bölcseinek 38000 évi időre visszanyúló feljegyzéseik voltak, s azokból megállapították, hogy a mérsékelt égövi, egy-ruhás öltözködési mód mellett fejlődik legjobban az emberiség agya és olyan éghajlat a 1egalkalmasabb a kenyérmagvak termelésére és az ehető állatok tenyésztésére. Az Élet templomának a papjai itt a legokosabbak. Az itteni békesség azonban nem sokáig tartott. Először az első hun törzsszövetségi csoport, a viroláj (észt) hatolt rajtuk keresztül; másodiknak a suomák (finnek). Majd megjelentek a morvidok, Marami-moksa és Merija-mersa házassági kettősséggel. Amikor Ildikó hősi halált halt, már az udmurtok és a komik éltek marami-merija házassági közösségben. A manysik antik hazája az Uralon és azon túl volt. Káma-Béla környéke viszont badzsirt-magyar. De az Özönvíz-hegyi ünnepet még tartották.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Heavy fix part จำหน่ายอะไหล่รถแทคเตอร์ อะไหล่รถแบคโฮ อะไหล่รถแมคโคร อันดับ 1

(EdwardWen, 2018.06.02 14:37)

<b>จำหน่ายอะไหล่รถแทคเตอร์ อะไหล่รถแบคโฮ อะไหล่รถแมคโคร อันดับ 1 ในประเทศไทย</b>
ผู้นำตลาดอะไหล่โดยเฉพาะ คุณภาพเชื่อถือได้ รับประกันความพอใจ รถแม็คโคร รถตัก รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรในการก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม
ได้ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายอะไหล่ และ อุปกรณ์ สำหรับ รถแม็คโคร รถตัก รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรในการก่อสร้าง อะไหล่รถแม็คโคร อะไหล่รถแทรกเตอร์ อะไหล่รถแบคโฮ
อะไหล่รถแทรคเตอร์ https://www.facebook.com/Heavyfixpart - อะไหล่แทรคเตอร์ อะไหล่รถแมคโคร อะไหล่รถเครน ไส้กรอง และ อุตสาหกรรม จากผู้ผลิตชั้นนำ ทั้งอะไหล่แท้ และอะไหล่ทดแทน โดยการร่วมมือของ พันธมิตรทางธุรกิจ
ที่จำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาด้านสินค้า และระบบการจัดการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า https://www.facebook.com/Heavyfixpart - อะไหล่รถแม็คโคร ให้ได้อย่างดีที่สุด

viagra online 1244

(Joshuamew, 2018.06.01 22:33)

viagra online http://dsviagralk.us/#5657 - generic viagra

buy viagra online 296

(Joshuamew, 2018.06.01 04:03)

viagra uk http://viagraonlineviagra.us/#3203 - viagra prices

tadalafil 20 mg 4474

(Joshuamew, 2018.05.30 08:13)

cialis prices http://cialisrt.us/#9090 - cialis 5mg

viagra.com 13124

(TylerHut, 2018.05.30 08:08)

cheap viagra <a href=http://viagraonlineviagra.us/#9905>viagra online</a> viagra for woomen

แทงพนัน Sports Betting กับเว็บไซต์ Letou

(EdwardWen, 2018.05.29 04:20)

<b>แทงพนัน Sports Betting กับเว็บไซต์ Letou</b>
Letou สุดยอดผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด พร้อมให้ราคาที่ยุติธรรม ระบบใช้งานง่าย ยุติธรรมเหมาะสมกับคนไทยรับประกันความถูกต้อง มั่นใจเต็มร้อย พร้อมเดิมพันได้อุ่นใจไร้ปัญหาการใช้งานทุกครั้ง
<b>พนัน Sports Betting กับ Letou</b>
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการเดิมพันกีฬาออนไลน์เป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ Letou เป็นสุดยอดเว็บพนันออนไลน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของการเดิมพันกีฬาออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เป็นการเดิมพันที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบการเล่นพนันสมัยอดีตที่มีความเสี่ยงและปัญหามากมาย ที่เป็นผลเสียต่อตัวผู้เล่นมากกว่าผลดี จึงเป็นเหตุผลที่คนไทยส่วนมากนิยมเลือกพนันกีฬาออนไลน์ผ่านเว็บพนันที่มีชื่อเสียงเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นทำให้การพนันกีฬาออนไลน์ผ่านเว็บเป็นช่องทางที่สะดวก และที่่ Letou พร้อมอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากไม่ต้องเสี่ยง เพราะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็พร้อมเดิมพันได้ราวกับว่าย่อโลกการเดิมพันให้อยู่ในมือทุกคนได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงไม่ต้องห่วง หรือระแวงกับปัญหา การเล่นพนันกีฬาออนไลน์ในยุคสังคมปัจจุบันจึงเป็นเรื่องง่าย ปลอดภัยสูงได้รับความยุติธรรมเลี่ยงการเอาเปรียบเพราะราคาต่อรองดีกว่าที่อื่น เลือกพนันกีฬากับ <u><b><i>Letou</i></b></u> ซึ่งเป็นเว็บพนันกีฬาออนไลน์รายใหญ่ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนได้เป็นอย่างดีพร้อมติดตามทุกนาที ถือเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของสมาชิกทุกคนการเกาะติดสถานการณ์ทุกนาทีของการแข่งขันทำให้เลือกรูปแบบการเดิมพันได้เหมาะสม และพลิกกลยุทธ์ของการพนันให้เข้าช่วงเวลาของการเดิมพันช่วงเวลานั้น ๆ ทำให้เน้นการสร้างผลกำไรได้ง่ายกว่า เห็นเม็ดเงินได้ไวกว่าการเล่นที่อื่นหรือตามโต๊ะรับพนัน หากใครเลือกพนันกับ Letou สมาชิกทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษที่มอบให้กับทุกคน เรียกได้ว่าพิเศษสุด ไม่มีที่ใดกล้ามอบให้กับสมาชิกได้มากขนาดนี้แน่นอน เป็นเหมือนเงินอัดฉีดที่จัดใหญ่ แจกจริงให้กับทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่กล้าการันตี ความพิเศษและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้รับครบถ้วนทุกคน ไม่มีหลอกลวงหรือข้อแม้แต่อย่างใด เพราะไม่ใช่เอเย่นต์หรือตัวแทนที่จะสร้างความกังวลใจให้กับสมาชิก สำหรับสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ จะมีเปลี่ยนหมุนเวียนให้เลือกลุ้นใหม่ ๆ ทุกเดือน
<b>Sports Betting ที่ Letou มีอะไรบ้าง</b>
ความบันเทิงที่สมาชิกทุกคนต่างเลือกเทใจให้กับ Letou ด้วยการเลือกเข้าเดิมพันกีฬา ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกได้ครบทุกคน สำหรับเกมกีฬาที่อัดแน่นจำนวนมากมายหลายชนิด อยู่ภายใน ซึ่งเลือกเล่นได้ไม่จำกัด เกมกีฬายอดนิยมสูงสุดคือ ฟุตบอล ที่เลือกเดิมพันครบทุกลีก ทั้งไทยและต่างประเทศ หากใครที่ชอบกีฬาอื่น ๆ เช่น เทนนิส , บาสเกตบอล , กอล์ฟ , มวย อื่น ๆ มากมาย รับประกันมีครบทุกอย่าง ต้องที่ <a href=http://letou55.com><u><b>เล่อโถว</b></u></a> เท่านั้น การเลือกเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่ Letou เรื่องราคาการต่อรองมีความมั่นใจได้เต็มร้อย เพราะราคาที่อัพเดตสามารถตรวจสอบได้ ปัญหาเรื่องการเอาเปรียบในเรื่องราคาไม่มี ไม่ว่าจะเป็นเกมกีฬาประเภทใด เพราะยึดมั่นใจเรื่องของความยุติธรรม ความโปร่งใส ดังนั้นเรื่องการปรับราคาการต่อรองขึ้นลงตามความพอใจไม่มีเกิดขึ้นแน่นอน ซึ่งเป็นจุดเด่นของสุดยอดเว็บพนันที่ห้ามพลาด เช่นเดียวกับ <a href=http://letou55.com><u><b>ทางเข้าletou</b></u></a> ที่พร้อมเดิมพันออนไลน์มีมาตรฐาน ดังนั้นทุกครั้งที่เลือกเล่นเดิมพันกีฬาออนไลน์ครั้งใดต้องที่ฟีฟ่า55 เท่านั้น รับรองไม่มีผิดหวัง ซึ่งเป็นเว็บที่ได้รับสิทธิ์โดยตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบการเงินมั่นคง จึงเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเดิมพันทุกคนได้เป็นอย่างดี จึงอุ่นใจทุกครั้งที่ลงทุน รับประกันความสนุกไม่มีโกงแน่นนอนล้านเปอร์เซ็นต์

แทงพนัน Sports Betting กับเว็บไซต์ Letou

(EdwardWen, 2018.05.28 17:58)

<b>แทงพนัน Sports Betting กับเว็บไซต์ Letou</b>
Letou สุดยอดผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด พร้อมให้ราคาที่ยุติธรรม ระบบใช้งานง่าย ยุติธรรมเหมาะสมกับคนไทยรับประกันความถูกต้อง มั่นใจเต็มร้อย พร้อมเดิมพันได้อุ่นใจไร้ปัญหาการใช้งานทุกครั้ง
<b>พนัน Sports Betting กับ Letou</b>
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการเดิมพันกีฬาออนไลน์เป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ Letou เป็นสุดยอดเว็บพนันออนไลน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของการเดิมพันกีฬาออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เป็นการเดิมพันที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบการเล่นพนันสมัยอดีตที่มีความเสี่ยงและปัญหามากมาย ที่เป็นผลเสียต่อตัวผู้เล่นมากกว่าผลดี จึงเป็นเหตุผลที่คนไทยส่วนมากนิยมเลือกพนันกีฬาออนไลน์ผ่านเว็บพนันที่มีชื่อเสียงเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นทำให้การพนันกีฬาออนไลน์ผ่านเว็บเป็นช่องทางที่สะดวก และที่่ Letou พร้อมอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากไม่ต้องเสี่ยง เพราะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็พร้อมเดิมพันได้ราวกับว่าย่อโลกการเดิมพันให้อยู่ในมือทุกคนได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงไม่ต้องห่วง หรือระแวงกับปัญหา การเล่นพนันกีฬาออนไลน์ในยุคสังคมปัจจุบันจึงเป็นเรื่องง่าย ปลอดภัยสูงได้รับความยุติธรรมเลี่ยงการเอาเปรียบเพราะราคาต่อรองดีกว่าที่อื่น เลือกพนันกีฬากับ <u><b><i>Letou</i></b></u> ซึ่งเป็นเว็บพนันกีฬาออนไลน์รายใหญ่ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนได้เป็นอย่างดีพร้อมติดตามทุกนาที ถือเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของสมาชิกทุกคนการเกาะติดสถานการณ์ทุกนาทีของการแข่งขันทำให้เลือกรูปแบบการเดิมพันได้เหมาะสม และพลิกกลยุทธ์ของการพนันให้เข้าช่วงเวลาของการเดิมพันช่วงเวลานั้น ๆ ทำให้เน้นการสร้างผลกำไรได้ง่ายกว่า เห็นเม็ดเงินได้ไวกว่าการเล่นที่อื่นหรือตามโต๊ะรับพนัน หากใครเลือกพนันกับ Letou สมาชิกทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษที่มอบให้กับทุกคน เรียกได้ว่าพิเศษสุด ไม่มีที่ใดกล้ามอบให้กับสมาชิกได้มากขนาดนี้แน่นอน เป็นเหมือนเงินอัดฉีดที่จัดใหญ่ แจกจริงให้กับทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่กล้าการันตี ความพิเศษและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้รับครบถ้วนทุกคน ไม่มีหลอกลวงหรือข้อแม้แต่อย่างใด เพราะไม่ใช่เอเย่นต์หรือตัวแทนที่จะสร้างความกังวลใจให้กับสมาชิก สำหรับสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ จะมีเปลี่ยนหมุนเวียนให้เลือกลุ้นใหม่ ๆ ทุกเดือน
<b>Sports Betting ที่ Letou มีอะไรบ้าง</b>
ความบันเทิงที่สมาชิกทุกคนต่างเลือกเทใจให้กับ Letou ด้วยการเลือกเข้าเดิมพันกีฬา ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกได้ครบทุกคน สำหรับเกมกีฬาที่อัดแน่นจำนวนมากมายหลายชนิด อยู่ภายใน ซึ่งเลือกเล่นได้ไม่จำกัด เกมกีฬายอดนิยมสูงสุดคือ ฟุตบอล ที่เลือกเดิมพันครบทุกลีก ทั้งไทยและต่างประเทศ หากใครที่ชอบกีฬาอื่น ๆ เช่น เทนนิส , บาสเกตบอล , กอล์ฟ , มวย อื่น ๆ มากมาย รับประกันมีครบทุกอย่าง ต้องที่ <a href=http://letou55.com><u><b>สมัคร letou</b></u></a> เท่านั้น การเลือกเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่ Letou เรื่องราคาการต่อรองมีความมั่นใจได้เต็มร้อย เพราะราคาที่อัพเดตสามารถตรวจสอบได้ ปัญหาเรื่องการเอาเปรียบในเรื่องราคาไม่มี ไม่ว่าจะเป็นเกมกีฬาประเภทใด เพราะยึดมั่นใจเรื่องของความยุติธรรม ความโปร่งใส ดังนั้นเรื่องการปรับราคาการต่อรองขึ้นลงตามความพอใจไม่มีเกิดขึ้นแน่นอน ซึ่งเป็นจุดเด่นของสุดยอดเว็บพนันที่ห้ามพลาด เช่นเดียวกับ <a href=http://letou55.com><u><b>สมัคร letou</b></u></a> ที่พร้อมเดิมพันออนไลน์มีมาตรฐาน ดังนั้นทุกครั้งที่เลือกเล่นเดิมพันกีฬาออนไลน์ครั้งใดต้องที่ฟีฟ่า55 เท่านั้น รับรองไม่มีผิดหวัง ซึ่งเป็นเว็บที่ได้รับสิทธิ์โดยตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบการเงินมั่นคง จึงเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเดิมพันทุกคนได้เป็นอย่างดี จึงอุ่นใจทุกครั้งที่ลงทุน รับประกันความสนุกไม่มีโกงแน่นนอนล้านเปอร์เซ็นต์

cialis online 36684

(Williamatrog, 2018.05.28 13:10)

cialis online <a href=http://cialishg.us/#7642>cialis</a> cialis cost

female viagra pills 5356

(Joshuamew, 2018.05.28 04:29)

viagra http://viagraonlineviagra.us/#6525 - viagra

generic viagra 47671

(TylerHut, 2018.05.27 16:25)

female viagra pills <a href=http://dsviagralk.us/#4718>female viagra</a> viagra online

cialis 15125

(Williamatrog, 2018.05.27 03:10)

cialis generico online <a href=http://cialishg.us/#1730>cialis online</a> buy cialis online

How to Get the Most Value Out Of Your Laundry Coupons - Top 3 Ways of Using Your Laundry Coupons

(RobertTaill, 2018.05.26 17:41)

Many of these sites have manufacturer's coupons exclusive to that one website. Muni bonds are issued by local municipal governments to fund school, road and service support or improvements.

http://couponvps.com/

viagra without a doctor prescription cvs 11580

(Williamwrown, 2018.05.26 02:06)

viagra without a doctor prescription canada <a href=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#6208>viagra without subscription</a> viagra without a doctor prescription

cialis 20mg 4324

(Alfredvox, 2018.05.26 00:33)

cialis 20mg <a href=http://cialisrt.us/#7513>cialis 20mg</a> cialis 20 mg

すべての limetorrents for mac and windows os - angeltorrent.com

(angeltormy, 2018.05.23 23:29)

http://angeltorrent.com/

http://angeltorrent.com/The-Last-of-Us-full-PC-game-crack-compressed-by-Cici-torrent-2699057.html
http://angeltorrent.com/EuroGirlsOnGirls-18-02-13-Sarah-Sultry-And-Francesca-Dicaprio-X-torrent-10484071.html
http://angeltorrent.com/GetBackers-Complete-Series-(Dual-Audio)-torrent-564602.html
http://angeltorrent.com/Kingsman -The-Golden-Circle-(2017)-<>20p]-<YTS>AG]-torrent-10149534.html
http://angeltorrent.com/The-Lego-Ninjago-Movie-2017-720p-BluRay-H264-AAC-RARBG-torrent-10218451.html
https://angeltorrent.com/search/all/g+fish+games/
https://angeltorrent.com/search/all/a-method-soundtrack/
http://angeltorrent.com/FaceFucking-16-04-28-Orion-Starr-And-Kimberly-Chi- -1080p-MP4-KTR-torrent-10450855.html
http://angeltorrent.com/RollerCoaster-Tycoon-4-Mobile-v1-3-1-Mod-(Free-Shopping)-torrent-5790751.html
http://angeltorrent.com/Onyx--Black-Rock-(2018)-320-KBPS-torrent-10495725.html
http://angeltorrent.com/Prison-Architect-v2-0-torrent-8242783.html
http://angeltorrent.com/Lil-Peep-Discography--320kbps-torrent-9980032.html
http://angeltorrent.com/Spicy-City--1997-(Complete)-torrent-2776989.html

online viagra without subscription 186

(TylerHut, 2018.05.23 20:41)

online viagra purchase <a href=http://v1agraonline.com/#6835>online viagra paypal</a> viagra online prescription

16894

(Williamwrown, 2018.05.23 05:23)

<a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6970></a>

cialis 20mg 4459

(Joshuamew, 2018.05.23 03:28)

tadalafil 20 mg http://cialisrt.us/#7398 - cialis 20 mg

cialis online 68774

(Williamatrog, 2018.05.23 01:02)

cialis cost <a href=http://cialishg.us/#7258>cialis generico online</a> buy cialis online

すべての limetorrents for mac and windows os - angeltorrent.com

(angeltortg, 2018.05.22 13:41)

http://angeltorrent.com/

http://angeltorrent.com/Imagine-Dragons--Smoke--Mirrors-(Deluxe)-(2015)-<>20kbps]-torrent-7382413.html
http://angeltorrent.com/Pharmacology--An-Illustrated-Review-Thieme-<Epub>-<StormRG>-torrent-4391081.html
https://angeltorrent.com/Urban-Fantasy-2015-Collection-Zymos-torrent-6727015.html
https://angeltorrent.com/The-Profit-Season-3 -Episode-19--240-Sweet-torrent-10217288.html
http://angeltorrent.com/BioShock- -Infinite- Updated-Crack-torrent-2408925.html
https://angeltorrent.com/search/all/top+hits+r/
https://angeltorrent.com/Shameless-Season-1-Complete-torrent-341327.html
https://angeltorrent.com/Luckunnodu-(2017)-720p-UNCUT-HDRip-x264-Eng-Subs--E-By- Dr-STAR -torrent-10533345.html
http://angeltorrent.com/It-(2017)-<>080p]-<YTS>AG]-torrent-10261166.html
http://angeltorrent.com/The-Cat-Returns-(Neko-no-Ongaeshi)-2002-1080p-Bluray-x265-10Bit-AAC-5-1--GetSchwifty-mkv-torrent-10253826.html
https://angeltorrent.com/search/all/Psych-Season-3-Episode-9/
http://angeltorrent.com/Vocal-Deep-House-Vol-13-torrent-7340022.html
http://angeltorrent.com/South-Park-S21E09-720p-HDTV-x264-AVS-torrent-10147571.html
https://angeltorrent.com/Now-Thats-What-I-Call-Music-torrent-10443006.html
http://angeltorrent.com/The-Walking-Dead-S08E08-1080p-WEB-DL-DD5-1-H264-RARBG-torrent-10227814.html


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Következő »