Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nippur

       A beavatottak titkos történetében az Ataiszi származásúak többször összekerülnek egymással. Így pl. Buda fia, Aladár, Abakán néven alapít birodalmat; Csaba leszármazottja, Kotragos, elmegy a Turgai kapuba és feleségül veszi Emőkét; Oposur, Edemen... Álmos-Árpád révén találkozik a Nyék leányával Abacillel; Árpád második házasságában Eperjessel; Csaba, illetve II. Ilona-Baján leszármazottjával kerül össze. Telena, Alpár későbbi felesége, egy kisfiúval jött be hazánkba. Többé nem akart ugyan férjhez menni, de az ősi törvények szerint Alpárt, a Nagy-Süán győztesét nem lehetett elutasítania. Telena fiából, Bajánból lett aztán Baján avar fejedelem, az avarság védőpajzsa. Bizánc és Róma Atillának vagy valamelyik utódjának a megölésében csak a hun törzsszövetség uralmának a megtörését látta. Bajánhoz nehezebb volt hozzáférkőzni. Minden tekintetben kiváló ember volt. Elődei nemigen érintkeztek a nyugati diplomáciával. Baján azonban, a védelmi gyűrűk korlátlan ura nagy nyelvtehetségével mindenkivel tudott tárgyalni. Nyelvtudásával, erejével és vagyonával elkápráztatta az akkor ismert világot, akárcsak Atilla, Buda, vagy Deédes. Kincseikről csak a beavatottak titkos szövetségének volt tudomása. Bát képzésen Baján a Bát-Baján nevet vette fel. Feleségül elnyerte Szamos fejedelem legkisebb árváját, Tomisirt. 10 fiuk és 8 leányuk született. Ez a szaporaság biztosította házának 300 évre a hatalmat.

A beavatottak sora:

Batbaján (csodagyerek) 565-602
Bakar 602-630
Mácsi 630-634
Kuvrát 634-648
Samó (az áruló) 648-658
Zára 658-664
Haram 664-678
Zemlén 678-702
Maróca 702-720
Zengő 720-734
Mura 734-762
Linda 762-790
Korpona 790-792
Türje 792-794
Tuza794-803
Halics 803-825
Nyék 825-869
Abacil 869-890


A fejedelmi láncolat pedig:

Nagybaján 568-580 Alpár-Telena 580-600
Győr 600-620
Páka 620-626
Kohár 626-630
Tudval 630-634-660
Mácsi férje, Orbaszár 660-672
Vaska 672-690
Kapornak 690-712
Regöly 712-740
Becseker 740-770
Gyürtő 770-782
Sebes 782-792
Mikó 792-795
Tuza 795-803


Ekkor a fejedelmi család fele kivonult, de Kassa 803-853, kabar-palóc földön visszamaradt. Verecke 853-896, majd utána Árpád-Verecke 896-899, s végül (899-908) Árpád-Eperjes által. Zsolt 908-tól 955-ig tartó uralma alatt egyesül a beavatottak háza. Ezért lett Zsolt-Zoltán a közös fejedelem Árpád után.

A marami és merija törzsek Kr.e. 3016-tól Kr.u. 1265-ig tartó vándorlása érintette a hun törzsszö-vetségbeli népek mindegyikét. A meriják nagyjából azonosak a fehér-hunokkal, a maramiak a fekete-hunok-kal. Származási törvényeiket Ataiszból hozták. Tarján fősámán 250-ben így ír róluk: A kabarvész 181-ben megbontotta a szumíros törvényt és a merija-marami érdekterületen tiszta asz-szony-uralomra vezetett. Merija területén az 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I2, 13-mas fátriák maradtak, a 15-ös közös, átmenati fátriával. A por fátriák közül a 26-os Szalaváré fátria volt közös. A 2-es Jenő, a 14-es Gyula, 16-os Megyer, 20-as Keszi és a 22-es Gyarmat törzs alkotta a vegyes-uralmi magyari törzs-szövetséget.(Vegyes, azaz feleség-uralommal.) A 18-as Kürt, a 23-as Tarján, a 25-ös Nyék, a 24-es Kéri és a 20-as Keszi törzs kézműves része megmaradt a kabaros férfi-uralom alatt. 250-300 között ez az 5 törzs leköltözött az Ural-Emba folyó és a Turgai kapu vidékére, de a 17-es és a 19-es, valamint a 21-es fátria a 26-os közös fátriával vissszamaradt asszony-uralom alatt. A 18-as Kürt és a Kéri többségű 24-es, valamint a 22-es Gyarmat és a 23-as Tarján törzsnek egy-egy része vegyesen, feleség-és férfiuralom alatt létszámban pótolta a por fátriák nem kielégítő egyensúlyát; a 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26-os por fátriák töredéke azonban visszatért az asszonyuralomra. Legelő-megtartási törvény értelmében Tarján fősámán fia, Béla, a Kürt-Kéri és a Gyarmat-Tarján törzs maradékaiból-leányai révén-megalapította a Béla törzset. Ez élénk kapcsolatot tartott fenn a Turgai kapu-ban később lehagyott Kurd törzzsel és a Magyarka-Sárhely között hagyott Gyula törzzsel.

Koppányról Szalaváré Tura mélyen hallgatott, mert szerinte ha valaki új vallást, vagy eszmét hoz elő, azt rendszerint anyagiakért teszi. A sámánizmus megkövetelte a maga tizedét, ugyanúgy a kereszténység is, de a manysiktól várta a mohamedánizmus is.Ezért a manysik mind északabbra húzódtak, amíg a nyenyecektől és a szamojédoktól tehették. Népük nem fizette meg a szellemi lakbért, ezért egy ilyen nagy múltú népnek el kellett pusztulnia. Géza fejedelem látta a nyugati veszélyt, ezért Vajk fiát eladta a nyugati kereszténységnek; de édesanyjának minden hozzátartozója Bizánccal kacérkodott. Koppány az Ajtonyék-Gyuláék csoportjával tartott és Bizáncnak szívesebben fizették volna a sámánizmustól megtagadott tizedet. Aba-Sámuelék kabarjai a sámán-tized mellett Nyugatnak is megfizették a tizedet; a megvakított Vászolyt fejedelmi ellátásban részesítették, fiait pedig fejedelmükként tisztelték. Mivel a magyar törzsszövetség nem külön törzsként vett részt a Buda-Atilla vezetésével kidolgozott honfoglalásban, mi akkor a manysikkal alkottunk harci egységet. Déli Pannonföld már régen a hunok érdekeltségi területe volt, amikor Aquincumban még Róma volt az úr. Előőrsként a manysiknál maradt Béla, a szkítáktól Kevét és a szavárdiföldről küldött Kadosát indították útba a rómaiak nyugtalanítására. Ordas (Ordosz) szkíta telepről kiindulva Keve vezetésével 431-ben legyőzték a rómaiakat, majd a következő évben az ugyancsak szkíta Zombortelepről rontottak a római zsoldosokra, mivel azok a Duna bal oldaláról rabszolgákat hajtottak el. 433 kora tavaszán ezen a területen győzedelmeskedtek a rómaiak felett és a területet Keve vezér megkapta örökös területként. Itt épült Kevevára, a Duna bal partján, Baranccsal szemben. Béla tyumenje a mai Bélabánya környékén szállt meg; a hősi halált halt Kadosa fia, Zaránd pedig (akinek besenyő lány volt a felesége) a Bikis folyó forrásvidékén felépítette Zaránd várát. A 24 hun törzsből álló szövetség vezérkara ekkor így állott: Hangun-Huó császár 351-ben meghalt.

Utána Megyerja öccse, Uruk-Dargin vette át az irányítást 351-385-ig, majd Hunyornak adta át a hatalmat, aki fiainak: Mondzuk, Udin (Uldin) és Bagamér (Balambér)-nak a részvételével 385-410 között uralkodott. Bagamér 410-430 között Káspiváron át felvezette a hun hadsereg zömét; Buda-Atilla irányításával 433-ban Jászvásárra értek. Mondzuk, mint fővezér Ordoszban maradt, de fiai: Karaton és Oktár ekkor már szkíta földön állomásoztak. Uldin halála után, amikor híre jött annak is, hogy Mondzukot Ordoszban meggyilkolták, 433 őszutóján Ruga és Upor (Uptor) kívánságára Atilla vette át a fővezérséget. Ordoszból így Hunyor ivadékaiból csak Bősárkány érkezett. Jákó halála miatt Buda vette át a fősámáni tisztséget. Az Ordoszból áthelyezett beavatott sámánközpont alapjait 435 Nyilas havának holdtöltéjén rakták le. Ezzel indult meg Budavárának felépítése. Az ünnepélyen részt vett: Bősárkány, Deédes, Nekese, Buda, Atilla, Karaton, Oktár, Ruga, Upor, Ojbársz (Uruk-Dargin leányának a fia), mind a 24 törzsnek a vezére és vezető sámánja, összesen tehát 58 magasrangú személy, a törzsszövetség teljes vezérkara. Megjelent a manysi sámánnal együtt Béla vezér is, aki itt parancsot kapott arra, hogy az aranybányászatot lendítse fel Bélabányán. Atilla halála után a hun törzsszövetség visszavonult a Káspivári Szkíta birodalomba, de az addig meg-honosodott törzsek továbbra is a helyükön maradtak. Amikor az új, avar törzsszövetség elindult, itt már rokon népek fogadták őket, csakúgy, mint később a magyar törzsszövetséget. Vajk fiának, Imrének volt egy titkos menyasszonya, Jéne. Jéne Sarolt parancsára hajlandó volt gyermeket szülni Imrének. István király véréből a budavári Hegyi-ünnepélyen, Radnót napján meg is született a kisfiuk. A gyermeknek Aba-Sámuel lett a névadó apja. Valóságos apja, Imre ekkor már a besenyő bosszúnak esett áldozatául. Jéne aranyműves lány volt. Kisfiával Veszprémben bevonult Sarolt miseruha-készítői közé. Az agg királynő minden örömét Radnótban találta. Mindig vele játszadozott. Radnót véréből származott Pósa vitéz, Anonimus, akit IV. Béla Karakórumba küldött.

Nippur pateszi az özönvíz előtt 35000 évvel rakta le a víz emelkedése miatt az első, sziklán épült sumír város alapját. A város akkor még a tengerparton feküdt. De amikor Kr.e. 9790 körül Lagas, az első sumér király várost alapított, az újabb eljegesedés miatt Lugal városa már 10 napi lovaglásra volt Nippur alatt. (Lugal-Lagas 12 sumér város pateszijét végeztette ki Lagasban, ellenszegülés miatt.) Amikor az Ataiszi őshazában a tenger szintje újból emelkedni kezdett, Uruk városában felavatták a beavatottak központját, de az özönvíz miatt Lagas, Úr és Eridu városa víz alá került. A tenger vize ekkor Uruk városának a hegyalját mosta. Ettől kezdve az özönvíztől való szabadulás emlékére nyár közepén mindenütt megtartották a Hegyiünnepélyt. A Szovjetunióban a komik 1972-ben bemutatták ezt a Hegyiünnepet. István korában Vászoly és Ajtony volt beavatott; ők láttak a jövőbe. Mindketten azon a véleményen voltak, hogy a nyugati kereszténység csak veszélyt jelent. Attól is tartottak, hogy a csuhásoknak megtiltják a nősülést és hosszú idő múlva a szaporodás szempontjából ez nagyon megbosszulja magát. Ha viszont Kelet kereszténységét tesszük magunkévá, létszámban erősebbek leszünk. A német lovagok és a római pápa, folytatták tovább-a tizedre és az ajándék-birtokokra való tekintettel istennek tetsző cselekedetnek mondja a keleti kereszténységhez húzó főurak kiirtását. Ezért Koppányt 998-ban, Tónusz-Abát beavatott feleségével együtt 1002-ben, majd Jirkó hat vejét: Radna, Zsibó, Pestere, Siria, Doboka és Kolozs vezéreket megölték a Csanád vezette vérengző lovagok pedig Ajtonnyal is végeztek. Mindez 998-1028 között történt. Ugyanebben az évben István király Vászolyt is megvakíttatta, pedig az Aba-Sámuel tanácsára-felvette a Vazul nevet és kereszténnyé lett.

István király testőrségének a parancsnokát, aki az ősi törvények szerint István apjának számított, mindezek láttára agyvérzés érte. Sarolt öccse volt az, az Erdeljü Gyula, aki eddig nem engedte, hogy Istvánnak vagy Imrének baja essék. Imrét 1031-ben vadkannal ölették meg a besenyő lövérek. Vászoly-Vazult 1028-ban, Ajtony kivégzése után megvakították, Mindennek megakadályozására a jászvásári Gyula fejedelem eljárt a bolgár cárnál, a halicsi bánnál és Boleszló lengyel királynál, de igyekezetének nem volt eredménye. Amikor pedig eljött a beavatottak rejtegetett szent ládájáért, Hunt-Pázmán lovagjai 1018 tavaszán vele is végeztek. A pápaság a bűnbocsánat fejében elrendelte Boleszláv lengyel király megsegítését. Ennek István király azon nyomban eleget is tett. Ha nem lett volna meg szám szerint 12 a kivégzendő vezető ember közül, kivégzik Vászolyt is. De rá más sors várt. Amikor István megbeszélésre hívta, azt mondta: "Nem akarok gyilkost látni!" Többek között aztán ez is egyik oka volt annak, hogy megvakították. Az összeesküvéssel gyanúsított Vászoly átadta fiainak a Budavári sámánközpont beavatottainak szent ládáját. Ezt sokáig Aba-Sámuel rejtegette. 1035-ben Endre, Béla és Levente Halics-Ladomér fejedelemségen át Kievbe menekítette a ládát. Ott Endre, András királyfi néven feleségül vette Bölcs Jaroszláv leányát. Béla egy lengyel hercegnőt vett feleségül, Levente pedig Ladomér fejedelmének a leányát, Lebed lovasfejedelem leszármazottját, a beavatott Ildikót. Ildikó vezetésével három állam lovasaitól kísérve vitték Budavár szent ládáját a Béla (Bjelaja) partján levő Füzesgyarmatra. Itt Ildikó az ősi törvények szerint önkéntes véráldozattal hősi halált halt. Levente többé nem is nősült meg. (Ugyanígy halt Jákó fősámán is önkéntes halált, amikor a sámánközpontot Budavárra helyezték át. Az Ordoszi Aranyasszony templomot magára gyújtotta. Ezt a szent helyet minden időben az Élet templomának nevezték.)

A szövetség ládájának kimenekítését még 992-ben eldöntötték, amikor Gelyza felvette a Géza nevet. (Második neve István lett, de lelkében mindvégig Gelyza maradt.) Amikor Kr.e. 3000 körül a napkitörések miatt roppant hőség uralkodott, a sumérok marami és merija csoportja újabb haza keresésében eljutott egészen a Volga könyökéig. Bölcseinek 38000 évi időre visszanyúló feljegyzéseik voltak, s azokból megállapították, hogy a mérsékelt égövi, egy-ruhás öltözködési mód mellett fejlődik legjobban az emberiség agya és olyan éghajlat a 1egalkalmasabb a kenyérmagvak termelésére és az ehető állatok tenyésztésére. Az Élet templomának a papjai itt a legokosabbak. Az itteni békesség azonban nem sokáig tartott. Először az első hun törzsszövetségi csoport, a viroláj (észt) hatolt rajtuk keresztül; másodiknak a suomák (finnek). Majd megjelentek a morvidok, Marami-moksa és Merija-mersa házassági kettősséggel. Amikor Ildikó hősi halált halt, már az udmurtok és a komik éltek marami-merija házassági közösségben. A manysik antik hazája az Uralon és azon túl volt. Káma-Béla környéke viszont badzsirt-magyar. De az Özönvíz-hegyi ünnepet még tartották.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

viagra without a doctor prescription india 45705

(Williamwrown, 2018.05.11 22:07)

viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#7913>viagra without headache</a> viagra no prior prescription overnight

cialis 5mg 80012

(TylerHut, 2018.05.11 07:34)

cialis 20 mg best price <a href=http://cialisrt.us/#9582>cialis 20mg</a> cialis 20mg

generic viagra coupons

(Raymondiromy, 2018.05.11 02:13)

http://espacocontabilfranca.com.br/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=610 http://die-tretkurbel.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=451313 http://morningstarmall.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1146 http://www.incivirtual.com/NEW_INCI/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2080 http://www.madambrodie.com/portal/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5187 http://tisztitogepberles.hu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=683 http://www.silveo.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=178 http://obuvdetok.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=249926 http://smallenterpriseindia.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=501930 http://stemillimited.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4418 http://benaojan.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=118445 http://xn----ftbbbeqsmlkbycldq0s.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=150077 http://www.per.kmwca.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=393 http://www.aracne.biz/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1804973 http://china-yw-ceramics.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=589823 http://gulvida.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=206541 http://www.incorpeengenharia.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3760 http://solverinn.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48848 http://edimbc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13413 http://www.tecnomarasrl.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=332812 http://www.impresapossemato.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=334566 http://ztkmsolution.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31115 http://www.dermatologiaestetica.com/component/k2/itemlist/user/395877 http://www.mfinteriors.it/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1426 http://t-technology.ch/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=89668 http://emcogroupllc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=959008 http://forexcapitalmultiplier.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=126371 http://eadic.me/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=28861 http://www.viboelectric.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=86214 http://www.tizianacatanzani.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=588983 http://whomentors.com/project/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=43911 http://www.sevenoaksboardingkennels.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1861 http://ethiodemocracy.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=84499 http://www.iranmlco.com/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=590 http://alepas.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=63914 http://www.joomultra.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=40456 http://www.sonta.nico.gov.ng/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=35285 http://c-s-inc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1697010 http://www.km43.com.ar/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=488 http://dietretkurbel.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=441779 http://keepallreal.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16733 http://huso.psru.ac.th/2017/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4825 http://colibri.com.ar?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22333 http://www.fisioterapiastaf.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=502450 http://demo.smartaddons.com/templates/joomla3/sj-thedaily/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=779 http://www.ifrtd.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3539 http://www.incivirtual.com/NEW_INCI/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1029 http://manusport.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=401196 http://www.dprd-indramayukab.go.id/dpr/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=203 http://www.nainaridigital.com/site/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17315

generic viagra sildenafil citrate

(Raymondiromy, 2018.05.10 14:20)

http://mail.5r.com.my/dev/demo_jpk/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5877 http://bellemuro.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3175 http://aes.jcweb.us/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=440480 http://www.hoeveslagerijwillem.be/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=27149 http://pojarnik26.ru/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=257959 http://www.cinemagrivi.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=322711 http://tecnosolucioneslp.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=779 http://riddimcityfm.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67570 http://www.oscialatiello.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3000 http://geo-print.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18098 http://www.vvgouveia.net/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=541442 http://www.dgcine.gob.do/esp/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=545 http://hiyou.com.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=169079 http://filter.reviewcomparepurchase.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12002 http://142-4-9-44.unifiedlayer.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=475552 http://nemoestudio.com/www.espaciopleno.com/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24594 http://www.sdmtrust.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=39073 http://oportunidadesperu.pe/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=223482 http://www.sottver.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=595549 http://marciabloomdesigns.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=27599 http://sharqg.uz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=893 http://www.zyapim.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3039 http://www.fsmfasteners.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8070 http://moverprint.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=35549 http://diempsa.com.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31781 http://allstarteamstats.answerinfinity.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11677 http://www.andesur-tte.cl/andesur-tte.cl/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1208 http://ryazprommebel.ru/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=146579 http://holyfamilykuru.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=459963 http://south-media.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=113827 http://xn----7sbbqcsotcbdo2aq0c.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=225697 http://ecoteplex.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=91752 http://roysbarbershopfl.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=71609 http://www.z-dom.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=398490 http://www.journey.com.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2136 http://flourish.co.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=112822 http://edusocio.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=46466 http://50.116.85.7/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=30543 http://www.cispress.com/care/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=97910 http://www.coldrill.com/eng/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=44488 http://circleoflife.today/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=77916 http://www.gerontologiaonline.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6834 http://www.vegabajadigital.com/historico/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16558 http://210.5.171.83/kbj/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=183882 http://supplyconceptsinc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5633355 http://www.studiotecnico.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=144177 http://unitedbrothers.com.tn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2353 http://www.mstsunamiriders.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=47036 http://xn----ftbbbeqsmlkbycldq0s.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=149947 http://alanonecuador.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9013

viagra no prior prescription overnight 7722

(Joshuamew, 2018.05.10 05:32)

viagra without erectile dysfunction http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#1393 - viagra without a doctor prescription cvs stores

Tidiness sleazy sldnfl without remedy

(ZharlesCrorp, 2018.05.09 18:42)

ipertensione e viagra
http://xlviagracan.com - viagra for sale viagra and quinine
<a href="http://xlviagracan.com">viagra for sale</a> - viagra generic date in descending order
buy viagra online icq number

viagra without a doctor prescription walmart 51454

(Williamwrown, 2018.05.09 17:51)

viagra without a doctor prescription paypal <a href=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#242>viagra without a doctor prescription canada</a> viagra without a doctor prescription from canada

Stature tight-fisted sldnfl without instruction

(TyzonRaw, 2018.05.09 14:57)

viagra cheapest
http://viagrawithoutdoctorpharm.com - viagra without a doctor prescription viagra 10 mg effectiveness administrators
<a href="http://viagrawithoutdoctorpharm.com">viagra without a doctor prescription</a> - viagra lawyer columbus
viagra 2 dollar 23 cent

viagra generic available

(Raymondiromy, 2018.05.07 23:24)

generic viagra reviews <a href=http://viagra-generics.us/#4615>viagra</a> generic viagra india <a href=http://viagra-generics.us/#1950>viagra.com</a>

cialis 20 mg 4619

(Joshuamew, 2018.05.07 23:12)

cialis 5 mg http://cialisrt.us/#1082 - cialis 20 mg

cialis online 50165

(StevenBum, 2018.05.07 23:08)

cialis online <a href=http://cialishg.us/#9835>cialis online</a> cialis cost

viagra without a doctors approval 32051

(Williamwrown, 2018.05.07 23:04)

viagra without a doctor prescription cvs <a href=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#6607>viagra without a doctor</a> viagra without a doctor prescription canada

viagra without subscription 1182

(AgustinMep, 2018.05.07 13:02)

6291 http://colab.di.ionio.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=653233 http://elnservices.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34880 http://www.elitexecutive.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=594211 http://oestylewheels.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2815 http://www.mindfulnessterapi.nu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17080 http://www.alshaiji-furniture.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=30748 http://www.omnipcx.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2287 http://www.colone-belts.com/CMS/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=548599 http://portal.fumc.edu.co/cacvirtual/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=944 http://www.bbf.ourswl.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1237 http://www.greenbasket.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=971814 http://julietskitchen.com/home/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1323 http://www.cool-save.eu/component/k2/itemlist/user/1372439 http://ciocio.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24436 http://www.modires.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=123713 http://collettaorr.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=91998 http://www.waveinc.at/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37376 http://urbanizacionlomasdecaujaral.com/portal/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=35656 http://anime.kaze.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=250086 http://www.damiangularte.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37809 http://kafojiginew.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=302269 http://www.avaton.com.gr/home/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=51247 http://www.elitexecutive.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=573735 http://www.mondocompatibile.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=70184 http://www.contfia.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=99085 http://meat.kir-edu.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=833713 http://aintouraelmaten.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=353099 http://team-tk.at/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9364 http://shamlany.com/ar/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9287 http://indro.ro/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29136 http://grupposergros.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=222692 http://brixton.com.ph/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=127042 http://www.viaggiconlascossa.it/component/k2/itemlist/user/115389 http://www.clickoneclickfotografos.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8140 http://atcxxi.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10712 http://samarthsugar.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74694 http://ppkgroup.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=69224 http://pentagonlogistics.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12815 http://kh14.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10370 http://www.km-0.cat/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2639 http://www.autogm.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=816545 http://rasselma.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=465114 http://www.fantasiapetroli.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=369721 http://www.vetriolovenerdisanto.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1129768 http://ameliembaye.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29294 http://kuban-collector.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=213305 http://www.distrited.com/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=47284 http://ajk.co.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=600 http://davidjrimmer.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=279943 http://www.mauroluigi.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=385424 7214

AIDS Truck

(aids-truck, 2018.05.05 18:03)

Schwarzes Beautygeheimnis Was bringt die Blackhead-Mask? WORTH THE HYPE Eine klebrige, pechschwarze Paste, die Mitesser mit einem Rutsch aus der Haut ziehen soll - das ist so eklig wie faszinierend. Aber funktioniert die Blackhead Mask auch? I nstagram ist voll von schwarzen Gesichtern. Auch auf Beautyblogs sieht man seit langem schwarz und auf Youtube h&auml;lt man uns voller Stolz den eigenen Talg hin. Die Blackhead Mask zum Abziehen hat eine regelrechte Schlammwelle ausgel&ouml;st, an der niemand vorbei zu kommen scheint, der porentiefreine Haut haben will. <a href=http://www.helene-lohmann-realschule.de/projekte/aidstruck/index.html>http://www.helene-lohmann-realschule.de/projekte/aidstruck/index.html</a> Die Vorteile und die Gegenanzeigen. Braucht man, zu bemerken, dass, wenn den Preis und die Qualität zu vergleichen, so wird die Creme unter anderen vorteilhaft abgeschieden. Die Verschiedene Wirksamkeit, zu deren Bestätigung wie die labormässigen Forschungen dient, als auch die Rezensionen, wer auf sich schon verwendete.

viagra without stimulation 3430

(AgustinMep, 2018.05.04 22:39)

4273 http://calpij.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=158954 http://adivaconsulting.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=76553 http://developpementdelinterieur.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=251677 http://www.pilatesundici.com/httpdocs/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=703 http://tandtdecorators.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=223437 http://bonbons-gourmands-personnalises.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=35922 http://xn--73-jlce7bfyfr8e.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=35920 http://universamba.tempsite.ws/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=77896 http://www.surflor.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=215053 http://cottoncandylover.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=677646 http://almerjantourism.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=284572 http://vozrazhenie-na-akt-proverki.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=89930 http://johdec.unimap.edu.my/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=82599 http://www.andesur-tte.cl/andesur-tte.cl/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1322 http://redakcia-oi.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=35039 http://nkolele.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=215803 http://xn--72-6kcay8agkgk1b4k.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=161509 http://www.glamorouspuppies.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2833 http://www.meritec.su/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=141498 http://smartyshairstylists.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1126 http://www.milanoportaverta.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=147942 http://www.ahncsurat.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1356 http://tranzitstroy.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10637 http://vllezritxani.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2596 http://cdalliance.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=159086 http://emcogroupllc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=954032 http://obkss.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=82456 http://www.kevincaseyofficial.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17746 http://doreendonalee.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12416 http://www.dmatteson.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21623 http://kavoshschool.ir/dp/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42659 http://www.ozone-france.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1033 http://annesha.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=58055 http://www.elhawag.com/ar/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29632 http://paktintr.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=130662 http://www.omnipcx.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2293 http://idealbarndoors.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3877 http://snuza.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22745 http://www.cererialumiecolori.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3968 http://apirus-klinic.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=287324 http://zeynisa.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=188784 http://www.interior.go.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1584 http://www.spettacolovivo.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=679499 http://euroresa.eu/euroresa/travel/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=307450 http://www.santalucialife.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32463 http://shahrdarizarabad.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=872 http://www.bspace.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4679 http://nightskyled.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=307723 http://cftastevin.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=138343 http://eurobicco.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=91786 4883

generic viagra sildenafil citrate

(Raymondiromy, 2018.05.04 12:59)

http://crfutbol.com/DesktopCostaRica/index.php/component/k2/itemlist/user/53969 http://www.kleingistelgoed.be/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6754 http://www.scarf-home.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11732 http://skyfon-varna.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3903686 http://indonesia-air.com/ori/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37769 http://www.jessicaferrari.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=294898 http://arquetiposenalizacion.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=211819 http://simdance.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=93026 http://careers.hellers.co.nz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=169547 http://festivaltodomundo.nl/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23247 http://www.vignobledomainebresee.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=66521 http://lotuspskhotel.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18656 http://investments-summit.kmkya.kiev.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=158976 http://www.canavit.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=70186 http://jennielou.com/en/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9466 http://huso.psru.ac.th/2017/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4729 http://onecallventilation.com/main-page/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=336 http://location-factory-munich.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74600 http://www.giuntadicastello-borgomaggiore.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8852 http://dltconsultinggroup.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1791 http://zrenie.org.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=77301 http://ugandacricket.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42424 http://www.lulibridal.com/main/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=175965 http://santetoujours.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7344846 http://forum.mer.jo/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7304 http://www.rebeldestyle.com/cormach.co.il/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=191206 http://sp-kiev.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=513058 http://www.santorini.odessa.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=436290 http://www.cispress.com/care/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=97788 http://brennstoffe.sk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=65046 http://www.acotecimpiantisrl.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=564786 http://umbrella-group.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25485 http://www.sonoincinta.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=363640 http://acconsulting.com.pl/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17002 http://crfutbol.com/DesktopCostaRica/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=53956 http://treeideas.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8000 http://www.tizianacatanzani.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=576853 http://conexton.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=56625 http://tranzitstroy.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13784 http://jglobalvisa.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=685225 http://santetoujours.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7344467 http://ariakenya.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19726 http://eastmidlandhomes.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48500 http://qtlindia.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25876 http://pappasurf.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15629 http://character-education.org.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1614 http://www.maoriinvestments.co.nz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=51888 http://www.teletecsystems.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20936 http://www.biasharatips.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14180 http://laser.inf.ethz.ch/2015/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=310810

viagra generic equivalent

(Raymondiromy, 2018.05.04 12:04)

generic viagra sites <a href=http://viagra-generics.us/#8739>viagra generic availability</a> viagra generic <a href=http://viagra-generics.us/#5460>viagra</a>

generic viagra sildenafil citrate

(Raymondiromy, 2018.05.02 22:23)

generic viagra <a href=http://viagra-generics.us/#5774>viagra generic equivalent</a> generic viagra coupons <a href=http://viagra-generics.us/#1704>viagra generic available</a>

JOKER333 สมัครง่าย | เล่นง่าย ชัวร์ 100% m.joker333.com ไม่โกง

(Dennisemedy, 2018.05.02 20:17)

ดาวน์โหลด ติดตั้ง JOKER333 เกมส์สล็อตมือถือ เกมส์ยิงปลามาใหม่สุดฮิต 2018 มาแรงที่สุดในไทยสมาชิกกว่า 5 แสนคน
<a href=http://m.joker333.com><u><b>ดาวน์โหลด joker game</b></u></a>
สมัคร JOKER333 เล่นสล็อตมือถือ สมัครใหม่รับโบนัส 500 เปิดบริการทุกวัน ติดต่อทีมงานได้ 24 ชม.ค่ะ. JOKER333 คาสิโนออนไลน์ ใหม่ล่าสุด
เพิ่มเกมส์ใหม่พร้อมให้บริการ 24 ชม. อยากแนะนำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมส์คาสิโนออนไลน์ JOKER333 เว็ปการพนันออนไลน์อันดับ 1 แอฟเกมมือถือ
เด็ดพร้อมกับมีเกมส์มากมายไม่ว่าจะเป็น เกมส์ยิงปลา , บาคาร่า , สล็อตออนไลน์ JOKER333 เกมยิงปลา JOKER333 ยอดนิยมเล่นผ่านมือถือ รับโบนัสสูงสุด 50000บาท
<a href=http://m.joker333.com><u><b>joker123</b></u></a>
JOKER333 - ผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ JOKER333 ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ โดยจะเน้นเฉพาะลูกค้าที่ชื่นชอบการเล่นเกมการพนัน
บนแพลตฟอร์มของอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ลองเลยวันนี้ เปิดยูสใหม่ JOKER333 รับโบนัสพิเศษจากเรา คลิกเลย.

JOKER333 สมัครง่าย | เล่นง่าย ชัวร์ 100% m.joker333.com ไม่โกง

(Dennisemedy, 2018.05.02 17:49)

ดาวน์โหลด ติดตั้ง JOKER333 เกมส์สล็อตมือถือ เกมส์ยิงปลามาใหม่สุดฮิต 2018 มาแรงที่สุดในไทยสมาชิกกว่า 5 แสนคน
<a href=http://m.joker333.com><u><b>joker333</b></u></a>
สมัคร JOKER333 เล่นสล็อตมือถือ สมัครใหม่รับโบนัส 500 เปิดบริการทุกวัน ติดต่อทีมงานได้ 24 ชม.ค่ะ. JOKER333 คาสิโนออนไลน์ ใหม่ล่าสุด
เพิ่มเกมส์ใหม่พร้อมให้บริการ 24 ชม. อยากแนะนำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมส์คาสิโนออนไลน์ JOKER333 เว็ปการพนันออนไลน์อันดับ 1 แอฟเกมมือถือ
เด็ดพร้อมกับมีเกมส์มากมายไม่ว่าจะเป็น เกมส์ยิงปลา , บาคาร่า , สล็อตออนไลน์ JOKER333 เกมยิงปลา JOKER333 ยอดนิยมเล่นผ่านมือถือ รับโบนัสสูงสุด 50000บาท
<a href=http://m.joker333.com><u><b>วิธีลงเกมส์ joker</b></u></a>
JOKER333 - ผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ JOKER333 ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ โดยจะเน้นเฉพาะลูกค้าที่ชื่นชอบการเล่นเกมการพนัน
บนแพลตฟอร์มของอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ลองเลยวันนี้ เปิดยูสใหม่ JOKER333 รับโบนัสพิเศษจากเรา คลิกเลย.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Következő »