Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nippur

       A beavatottak titkos történetében az Ataiszi származásúak többször összekerülnek egymással. Így pl. Buda fia, Aladár, Abakán néven alapít birodalmat; Csaba leszármazottja, Kotragos, elmegy a Turgai kapuba és feleségül veszi Emőkét; Oposur, Edemen... Álmos-Árpád révén találkozik a Nyék leányával Abacillel; Árpád második házasságában Eperjessel; Csaba, illetve II. Ilona-Baján leszármazottjával kerül össze. Telena, Alpár későbbi felesége, egy kisfiúval jött be hazánkba. Többé nem akart ugyan férjhez menni, de az ősi törvények szerint Alpárt, a Nagy-Süán győztesét nem lehetett elutasítania. Telena fiából, Bajánból lett aztán Baján avar fejedelem, az avarság védőpajzsa. Bizánc és Róma Atillának vagy valamelyik utódjának a megölésében csak a hun törzsszövetség uralmának a megtörését látta. Bajánhoz nehezebb volt hozzáférkőzni. Minden tekintetben kiváló ember volt. Elődei nemigen érintkeztek a nyugati diplomáciával. Baján azonban, a védelmi gyűrűk korlátlan ura nagy nyelvtehetségével mindenkivel tudott tárgyalni. Nyelvtudásával, erejével és vagyonával elkápráztatta az akkor ismert világot, akárcsak Atilla, Buda, vagy Deédes. Kincseikről csak a beavatottak titkos szövetségének volt tudomása. Bát képzésen Baján a Bát-Baján nevet vette fel. Feleségül elnyerte Szamos fejedelem legkisebb árváját, Tomisirt. 10 fiuk és 8 leányuk született. Ez a szaporaság biztosította házának 300 évre a hatalmat.

A beavatottak sora:

Batbaján (csodagyerek) 565-602
Bakar 602-630
Mácsi 630-634
Kuvrát 634-648
Samó (az áruló) 648-658
Zára 658-664
Haram 664-678
Zemlén 678-702
Maróca 702-720
Zengő 720-734
Mura 734-762
Linda 762-790
Korpona 790-792
Türje 792-794
Tuza794-803
Halics 803-825
Nyék 825-869
Abacil 869-890


A fejedelmi láncolat pedig:

Nagybaján 568-580 Alpár-Telena 580-600
Győr 600-620
Páka 620-626
Kohár 626-630
Tudval 630-634-660
Mácsi férje, Orbaszár 660-672
Vaska 672-690
Kapornak 690-712
Regöly 712-740
Becseker 740-770
Gyürtő 770-782
Sebes 782-792
Mikó 792-795
Tuza 795-803


Ekkor a fejedelmi család fele kivonult, de Kassa 803-853, kabar-palóc földön visszamaradt. Verecke 853-896, majd utána Árpád-Verecke 896-899, s végül (899-908) Árpád-Eperjes által. Zsolt 908-tól 955-ig tartó uralma alatt egyesül a beavatottak háza. Ezért lett Zsolt-Zoltán a közös fejedelem Árpád után.

A marami és merija törzsek Kr.e. 3016-tól Kr.u. 1265-ig tartó vándorlása érintette a hun törzsszö-vetségbeli népek mindegyikét. A meriják nagyjából azonosak a fehér-hunokkal, a maramiak a fekete-hunok-kal. Származási törvényeiket Ataiszból hozták. Tarján fősámán 250-ben így ír róluk: A kabarvész 181-ben megbontotta a szumíros törvényt és a merija-marami érdekterületen tiszta asz-szony-uralomra vezetett. Merija területén az 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I2, 13-mas fátriák maradtak, a 15-ös közös, átmenati fátriával. A por fátriák közül a 26-os Szalaváré fátria volt közös. A 2-es Jenő, a 14-es Gyula, 16-os Megyer, 20-as Keszi és a 22-es Gyarmat törzs alkotta a vegyes-uralmi magyari törzs-szövetséget.(Vegyes, azaz feleség-uralommal.) A 18-as Kürt, a 23-as Tarján, a 25-ös Nyék, a 24-es Kéri és a 20-as Keszi törzs kézműves része megmaradt a kabaros férfi-uralom alatt. 250-300 között ez az 5 törzs leköltözött az Ural-Emba folyó és a Turgai kapu vidékére, de a 17-es és a 19-es, valamint a 21-es fátria a 26-os közös fátriával vissszamaradt asszony-uralom alatt. A 18-as Kürt és a Kéri többségű 24-es, valamint a 22-es Gyarmat és a 23-as Tarján törzsnek egy-egy része vegyesen, feleség-és férfiuralom alatt létszámban pótolta a por fátriák nem kielégítő egyensúlyát; a 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26-os por fátriák töredéke azonban visszatért az asszonyuralomra. Legelő-megtartási törvény értelmében Tarján fősámán fia, Béla, a Kürt-Kéri és a Gyarmat-Tarján törzs maradékaiból-leányai révén-megalapította a Béla törzset. Ez élénk kapcsolatot tartott fenn a Turgai kapu-ban később lehagyott Kurd törzzsel és a Magyarka-Sárhely között hagyott Gyula törzzsel.

Koppányról Szalaváré Tura mélyen hallgatott, mert szerinte ha valaki új vallást, vagy eszmét hoz elő, azt rendszerint anyagiakért teszi. A sámánizmus megkövetelte a maga tizedét, ugyanúgy a kereszténység is, de a manysiktól várta a mohamedánizmus is.Ezért a manysik mind északabbra húzódtak, amíg a nyenyecektől és a szamojédoktól tehették. Népük nem fizette meg a szellemi lakbért, ezért egy ilyen nagy múltú népnek el kellett pusztulnia. Géza fejedelem látta a nyugati veszélyt, ezért Vajk fiát eladta a nyugati kereszténységnek; de édesanyjának minden hozzátartozója Bizánccal kacérkodott. Koppány az Ajtonyék-Gyuláék csoportjával tartott és Bizáncnak szívesebben fizették volna a sámánizmustól megtagadott tizedet. Aba-Sámuelék kabarjai a sámán-tized mellett Nyugatnak is megfizették a tizedet; a megvakított Vászolyt fejedelmi ellátásban részesítették, fiait pedig fejedelmükként tisztelték. Mivel a magyar törzsszövetség nem külön törzsként vett részt a Buda-Atilla vezetésével kidolgozott honfoglalásban, mi akkor a manysikkal alkottunk harci egységet. Déli Pannonföld már régen a hunok érdekeltségi területe volt, amikor Aquincumban még Róma volt az úr. Előőrsként a manysiknál maradt Béla, a szkítáktól Kevét és a szavárdiföldről küldött Kadosát indították útba a rómaiak nyugtalanítására. Ordas (Ordosz) szkíta telepről kiindulva Keve vezetésével 431-ben legyőzték a rómaiakat, majd a következő évben az ugyancsak szkíta Zombortelepről rontottak a római zsoldosokra, mivel azok a Duna bal oldaláról rabszolgákat hajtottak el. 433 kora tavaszán ezen a területen győzedelmeskedtek a rómaiak felett és a területet Keve vezér megkapta örökös területként. Itt épült Kevevára, a Duna bal partján, Baranccsal szemben. Béla tyumenje a mai Bélabánya környékén szállt meg; a hősi halált halt Kadosa fia, Zaránd pedig (akinek besenyő lány volt a felesége) a Bikis folyó forrásvidékén felépítette Zaránd várát. A 24 hun törzsből álló szövetség vezérkara ekkor így állott: Hangun-Huó császár 351-ben meghalt.

Utána Megyerja öccse, Uruk-Dargin vette át az irányítást 351-385-ig, majd Hunyornak adta át a hatalmat, aki fiainak: Mondzuk, Udin (Uldin) és Bagamér (Balambér)-nak a részvételével 385-410 között uralkodott. Bagamér 410-430 között Káspiváron át felvezette a hun hadsereg zömét; Buda-Atilla irányításával 433-ban Jászvásárra értek. Mondzuk, mint fővezér Ordoszban maradt, de fiai: Karaton és Oktár ekkor már szkíta földön állomásoztak. Uldin halála után, amikor híre jött annak is, hogy Mondzukot Ordoszban meggyilkolták, 433 őszutóján Ruga és Upor (Uptor) kívánságára Atilla vette át a fővezérséget. Ordoszból így Hunyor ivadékaiból csak Bősárkány érkezett. Jákó halála miatt Buda vette át a fősámáni tisztséget. Az Ordoszból áthelyezett beavatott sámánközpont alapjait 435 Nyilas havának holdtöltéjén rakták le. Ezzel indult meg Budavárának felépítése. Az ünnepélyen részt vett: Bősárkány, Deédes, Nekese, Buda, Atilla, Karaton, Oktár, Ruga, Upor, Ojbársz (Uruk-Dargin leányának a fia), mind a 24 törzsnek a vezére és vezető sámánja, összesen tehát 58 magasrangú személy, a törzsszövetség teljes vezérkara. Megjelent a manysi sámánnal együtt Béla vezér is, aki itt parancsot kapott arra, hogy az aranybányászatot lendítse fel Bélabányán. Atilla halála után a hun törzsszövetség visszavonult a Káspivári Szkíta birodalomba, de az addig meg-honosodott törzsek továbbra is a helyükön maradtak. Amikor az új, avar törzsszövetség elindult, itt már rokon népek fogadták őket, csakúgy, mint később a magyar törzsszövetséget. Vajk fiának, Imrének volt egy titkos menyasszonya, Jéne. Jéne Sarolt parancsára hajlandó volt gyermeket szülni Imrének. István király véréből a budavári Hegyi-ünnepélyen, Radnót napján meg is született a kisfiuk. A gyermeknek Aba-Sámuel lett a névadó apja. Valóságos apja, Imre ekkor már a besenyő bosszúnak esett áldozatául. Jéne aranyműves lány volt. Kisfiával Veszprémben bevonult Sarolt miseruha-készítői közé. Az agg királynő minden örömét Radnótban találta. Mindig vele játszadozott. Radnót véréből származott Pósa vitéz, Anonimus, akit IV. Béla Karakórumba küldött.

Nippur pateszi az özönvíz előtt 35000 évvel rakta le a víz emelkedése miatt az első, sziklán épült sumír város alapját. A város akkor még a tengerparton feküdt. De amikor Kr.e. 9790 körül Lagas, az első sumér király várost alapított, az újabb eljegesedés miatt Lugal városa már 10 napi lovaglásra volt Nippur alatt. (Lugal-Lagas 12 sumér város pateszijét végeztette ki Lagasban, ellenszegülés miatt.) Amikor az Ataiszi őshazában a tenger szintje újból emelkedni kezdett, Uruk városában felavatták a beavatottak központját, de az özönvíz miatt Lagas, Úr és Eridu városa víz alá került. A tenger vize ekkor Uruk városának a hegyalját mosta. Ettől kezdve az özönvíztől való szabadulás emlékére nyár közepén mindenütt megtartották a Hegyiünnepélyt. A Szovjetunióban a komik 1972-ben bemutatták ezt a Hegyiünnepet. István korában Vászoly és Ajtony volt beavatott; ők láttak a jövőbe. Mindketten azon a véleményen voltak, hogy a nyugati kereszténység csak veszélyt jelent. Attól is tartottak, hogy a csuhásoknak megtiltják a nősülést és hosszú idő múlva a szaporodás szempontjából ez nagyon megbosszulja magát. Ha viszont Kelet kereszténységét tesszük magunkévá, létszámban erősebbek leszünk. A német lovagok és a római pápa, folytatták tovább-a tizedre és az ajándék-birtokokra való tekintettel istennek tetsző cselekedetnek mondja a keleti kereszténységhez húzó főurak kiirtását. Ezért Koppányt 998-ban, Tónusz-Abát beavatott feleségével együtt 1002-ben, majd Jirkó hat vejét: Radna, Zsibó, Pestere, Siria, Doboka és Kolozs vezéreket megölték a Csanád vezette vérengző lovagok pedig Ajtonnyal is végeztek. Mindez 998-1028 között történt. Ugyanebben az évben István király Vászolyt is megvakíttatta, pedig az Aba-Sámuel tanácsára-felvette a Vazul nevet és kereszténnyé lett.

István király testőrségének a parancsnokát, aki az ősi törvények szerint István apjának számított, mindezek láttára agyvérzés érte. Sarolt öccse volt az, az Erdeljü Gyula, aki eddig nem engedte, hogy Istvánnak vagy Imrének baja essék. Imrét 1031-ben vadkannal ölették meg a besenyő lövérek. Vászoly-Vazult 1028-ban, Ajtony kivégzése után megvakították, Mindennek megakadályozására a jászvásári Gyula fejedelem eljárt a bolgár cárnál, a halicsi bánnál és Boleszló lengyel királynál, de igyekezetének nem volt eredménye. Amikor pedig eljött a beavatottak rejtegetett szent ládájáért, Hunt-Pázmán lovagjai 1018 tavaszán vele is végeztek. A pápaság a bűnbocsánat fejében elrendelte Boleszláv lengyel király megsegítését. Ennek István király azon nyomban eleget is tett. Ha nem lett volna meg szám szerint 12 a kivégzendő vezető ember közül, kivégzik Vászolyt is. De rá más sors várt. Amikor István megbeszélésre hívta, azt mondta: "Nem akarok gyilkost látni!" Többek között aztán ez is egyik oka volt annak, hogy megvakították. Az összeesküvéssel gyanúsított Vászoly átadta fiainak a Budavári sámánközpont beavatottainak szent ládáját. Ezt sokáig Aba-Sámuel rejtegette. 1035-ben Endre, Béla és Levente Halics-Ladomér fejedelemségen át Kievbe menekítette a ládát. Ott Endre, András királyfi néven feleségül vette Bölcs Jaroszláv leányát. Béla egy lengyel hercegnőt vett feleségül, Levente pedig Ladomér fejedelmének a leányát, Lebed lovasfejedelem leszármazottját, a beavatott Ildikót. Ildikó vezetésével három állam lovasaitól kísérve vitték Budavár szent ládáját a Béla (Bjelaja) partján levő Füzesgyarmatra. Itt Ildikó az ősi törvények szerint önkéntes véráldozattal hősi halált halt. Levente többé nem is nősült meg. (Ugyanígy halt Jákó fősámán is önkéntes halált, amikor a sámánközpontot Budavárra helyezték át. Az Ordoszi Aranyasszony templomot magára gyújtotta. Ezt a szent helyet minden időben az Élet templomának nevezték.)

A szövetség ládájának kimenekítését még 992-ben eldöntötték, amikor Gelyza felvette a Géza nevet. (Második neve István lett, de lelkében mindvégig Gelyza maradt.) Amikor Kr.e. 3000 körül a napkitörések miatt roppant hőség uralkodott, a sumérok marami és merija csoportja újabb haza keresésében eljutott egészen a Volga könyökéig. Bölcseinek 38000 évi időre visszanyúló feljegyzéseik voltak, s azokból megállapították, hogy a mérsékelt égövi, egy-ruhás öltözködési mód mellett fejlődik legjobban az emberiség agya és olyan éghajlat a 1egalkalmasabb a kenyérmagvak termelésére és az ehető állatok tenyésztésére. Az Élet templomának a papjai itt a legokosabbak. Az itteni békesség azonban nem sokáig tartott. Először az első hun törzsszövetségi csoport, a viroláj (észt) hatolt rajtuk keresztül; másodiknak a suomák (finnek). Majd megjelentek a morvidok, Marami-moksa és Merija-mersa házassági kettősséggel. Amikor Ildikó hősi halált halt, már az udmurtok és a komik éltek marami-merija házassági közösségben. A manysik antik hazája az Uralon és azon túl volt. Káma-Béla környéke viszont badzsirt-magyar. De az Özönvíz-hegyi ünnepet még tartották.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Download Showbox APP for PC

(ShowPaype, 2018.12.19 22:58)

Looking for the best app to watch free movies on your Android phone? Then your should check Showbox APK. This is the most famous app today that has a big library of tv shows and movies. This app is also available for pc users. But your need to download it first to enjoy free tv-shows <a href=http://showbox-all.com>Showbox app on PC</a>

Woooohooo)))

(WilliamAcumb, 2018.12.19 20:25)

#theme.adult[Wow, this site about SEX! -
#theme.business[Hello, businessmen!!! -
#theme.cars[I like cars too, and you? ;) -
#theme.cloth[Where I can buy good cloth? -
#theme.cooking[Mmmm...cooking! -
#theme.dating[I like dating :)) -
#theme.development[Develoment is too boring... -
#theme.education[I ready to educate! educate me hard!!! -
#theme.electronics[Where I can buy electronics here? -
#theme.finance[Finansial Times say: theme End of USA is very close... -
#theme.gaming[Gamers!!! Wooohooo! -
#theme.health[My health is important... -
#theme.internet[I lost insternet connection :(( -
#theme.loans[can I get loans here? -
#theme.marketing[Nice marketing, guys ;) -
#theme.medicine[Hey!!! Any medical help??? -
#theme.music[Mmmm...what music do you like?
#theme.nature[Narure!!! Kuku ruku! -
#theme.photo[Any professional photographers here? -
#theme.science[I like science 8) -
#theme.software[Where I can download XEvil for free? -
#theme.travel[Who want to travel to Maldives with me? ;) -
#theme.ufo[UFO!!! I've seen UFO!!! -
#theme.video[want to download XEvil video for free -

From WilliamAcumb withlove))

i want an orgy

(BestmovBup, 2018.12.19 00:25)

how to get oral sex blowjob pron online new adult movies ways to give a blow job how to have a blowjob wild sex haedcore henry orgy mobile orgy show
http://tarot-portal.info/stripping-blow-job
http://tarot-portal.info/bed-blow-job
http://tarot-portal.info/phyllisha-ann-gives-blow-job
http://tarot-portal.info/french-maid-blowjob-dumpster-tawnya
http://tarot-portal.info/blowjob-if-front-of-my-friends
http://tarot-portal.info/blowjob-movie-galliers
http://tarot-portal.info/amateur-blowjob-home-submission
http://tarot-portal.info/slapping-blowjobs
http://tarot-portal.info/free-rough-blowjob-tube-movies
http://tarot-portal.info/black-teens-blowjob
http://tarot-portal.info/free-brutal-blowjobs
http://tarot-portal.info/teenage-blow-job-videos
http://tarot-portal.info/real-people-blowjobs
http://tarot-portal.info/blowjob-moms-free-video-clips
http://tarot-portal.info/blowjob-very-young-girl
http://tarot-portal.info/only-free-blow-job
http://tarot-portal.info/hot-blonde-girls-giving-blowjobs
http://tarot-portal.info/free-teen-blowjob-trailer-ipod
http://tarot-portal.info/bui-blowjob
http://tarot-portal.info/celeb-blowjob-pics
http://tarot-portal.info/top-rated-amature-blow-jobs
http://tarot-portal.info/peggy-bundy-blowjob
http://tarot-portal.info/top-blow-job-tube

Ugoge60

(Maziz17, 2018.12.18 16:30)

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/gemfibrozil-300mg-buy-online-buy-gemfibrozil-comments
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/virineo-50mg-como-posso-comprar-pela-net
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viraha-150mg-sin-receta
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/donde-a-la-orden-oxcarbazepina-600-mg-de-calidad-bolivia-comprar
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/order-vidalista-safely-canada-vidalista-otc
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/comprar-ciavor-diario-40mg-gen-rico-mais-barato-pela-net
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-glycomet-metformin-sin-receta-con
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/dejavu-sildenafil-citrate-como-comprar-de-confianza-online-brasil
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/79/11352/como-fa-o-pra-comprar-nitrofuran
http://ggwadvice.com//index.php?qa=54168&qa_1=nifedipino-comprar-farmacia-en-linea-fiable-estados-unidos
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/silvigo-100-mg-como-comprar-entrega-r-pida-ecuador-silvigo-200
http://javamex.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-blupill-sildenafil-citrate-130mg-gen-rico
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/xpandyl-10mg-generique-en-ligne-acheter-rapide-ou-acheter
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/low-price-viagra-100-mg-order-online-buying-viagra-pills
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-fiagra-150mg-generique-au-rabais-2018-acheter
http://jaktlumaczyc.pl/70619/commander-andrax-generique-baisse-securise-tadalafil-boite
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/compazine-comprar-ahora-chile-comprar-compazine-5-medicfarm
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/gluconase-50mg-como-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-estados
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=23017&qa_1=donde-para-ordenar-skelaxin-metaxalone-sin-receta-confianza

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.17 09:22)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Продажа земельного участка категории ИЖС в Ялте. Площадь-5 соток, район Массандровского дворца. Юридически готов к сделке, панорамный вид на море и горы.

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.17 09:18)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Продажа земельного участка категории ИЖС в Ялте. Площадь-5 соток, район Массандровского дворца. Юридически готов к сделке, панорамный вид на море и горы.

Cejan30

(Naxes53, 2018.12.16 01:33)

https://madbuddy.club/blogs/post/15548 http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viavag-150-mg-sin-receta http://www.prds66.fr/profiles/blogs/comprar-sildara-gen-rico-envio-urgente-comprar-generico-sildara http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/zetia-10mg-moins-cher-et-livraison-gratuit-commander-ezetimibe-en http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/blupill-sildenafil-citrate-130-mg-como-posso-comprar http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ceclor-con-garantia-precio-ceclor http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-eritromicina-sin-receta http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/oxitina-comprar-en-farmacia-online-us http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tadalis-20-mg-r-pido http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-suvvia-sildenafil-citrate-n-o-precisa-receita-m http://wu-world.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-20mg-onde-comprar-com-desconto-internet-cialis http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/finasteride-achat-bon-marche-acheter-fincar-pour-femme-en-suisse http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-zyad-tadalafil-sin-receta-entrega-r-pida http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viasek-100mg-fiable-costa http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-virineo-sildenafil-citrate-150-mg-gen-rico-entrega http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=20698&qa_1=erythromycin-buy-no-rx-erythromycin-250-mg-australia http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-comprar-en-una-farmacia-online-r-pido-usa-comprar http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-varofil-sin-receta-al https://www.loosemusicent.com/blogs/1138/12445/como-faco-para-comprar-cialis-generico-de-confianza-on-line-bra http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-tadafil-10-mg-safe-places-to-buy-tadafil-online http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-zyad-40-mg-de-forma-segura-via-internet

Best school Massage Midtown West

(SKSExhauck, 2018.12.15 21:26)

MUSIC THERAPY salon in Midtown Manhattan can offer ladies and representatives of the stronger sex relax at the end labor or arrange for myself mini holiday.
In our center you can order a massagein City Line from fifteen minutes and to five hours in spacious apartments - are not only simultaneously massage table and spacious beds .
Extras for those people to whom impossible tune in to the necessary Music Therapy salon can offer Music Therapy or massage with stones .
Personally have the opportunity conduct experiments in any view technician massage up to infinity!
In ourspa center on Emerson Hill possible remove physicalandsexual tension , get unprecedented experience and order a SPA-relax. Receptions massage is for any taste!


We have a showroom in Manhattan. Girls Autumn :
<a href=https://body-rub.manhattan-massage.com>best rub and tug toronto</a>

On the whole tight-fisted sldnfl no direction

(DazonNok, 2018.12.14 14:19)

viagra 5 mg online posts per day
http://glviagragtr.com - viagra generic compare viagra,viagra and levitra
<a href="http://glviagragtr.com">viagra generic</a> - viagra 10mg or 20mg search
graph on sildenafil,viagra,vardenafil potency&47;streanths

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.13 02:11)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.13 02:10)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.13 02:08)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.13 02:05)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Order reasonable vardnfil no prescription

(Zarryunsum, 2018.12.12 08:49)

levitra first time
http://levitragtr.com - levitra 20 mg cheap levitra pills online
<a href="http://levitragtr.com">levitra 20 mg</a> - review levitra vs levitra
levitra.uk.com

1xbet online

(ElmerAborm, 2018.12.10 13:42)

We all publish this <a href="http://zerkalo-1xbet-rabochee.info/">http://zerkalo-1xbet-rabochee.info/</a> for your company

Tidiness stingy product instruction

(Zasonhoobe, 2018.12.09 13:07)

cbd thc content
http://cbdoilforsales.com - cbd oil
full spectrum cbd tincture
<a href="http://cbdoilforsales.com">cbd oil for sale
</a> - cbd tincture for sale
cbd oil benefits list

Автосервис в Минске

(JamesInele, 2018.12.08 19:37)

Наш СТО предлагает следующие виды услуг:

<a href=https://1rs.by/remont-podveski/>автосервис минск</a>
<a href=1rs.by/>замена масла цена</a>
<a href=https://1rs.by/>кузовной ремонт в минске</a>
<a href=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/>покраска авто</a>
<a href=https://1rs.by>ремонт подвески минск</a>
<a href=https://1rs.bytekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/>ремонт акпп минск</a>
<a href=https://1rs.bytekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-dvigatele/>покраска авто</a>
<a href=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/>покраска авто минск</a>
<a href=https://1rs.by>покраска авто минск</a>
<a href=https://1rs.by>все сто минск</a>
<a href=https://1rs.by>ремонт тормозной системы минск</a>
<a href=https://1rs.bytekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-dvigatele/>замена тормозных колодок</a>
<a href=https://1rs.by/>развал схождение минск</a>
<a href=https://1rs.by>ремонт суппортов минск</a>
<a href=https://1rs.by/>замена тормозных колодок</a>


Данный перечень не является исчерпывающим.
Звоните, приезжайте, всегда рады

Akuye15

(Ofowe59, 2018.12.08 13:50)

http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/buy-sildara-200-mg-low-price-sildara-buyers-in-netherlands http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-apicalis-tadalafil-10-prix-en-pharmacie-toulouse http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/comprar-genegra-25mg-con-seguridad-estados-unidos-comprar-genegra http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-havante-sildenafil-citrate-130-mg-gen-rico http://soruanaliz.com/index.php/17905/videnfil-sildenafil-citrate-comprar-gen%C3%A9rico-precisa-receita http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/nipatra-sildenafil-citrate-en-ligne-bas-prix-commander-securise http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/order-virnagza-fort-60mg-safely-buy-virnagza-fort-on-line http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/order-clarinex-cheap-clarinex-order-desloratadine http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-do-sinvastatina-10-mg-urgente http://vaal-online.co.za/blogs/post/28900 http://foodtube.net/profiles/blogs/bogra-sildenafil-citrate-bon-marche-et-site-fiable-sildenafil http://jaktlumaczyc.pl/70913/sildenafilo-dapoxetina-comprar-farmacia-online-gastos-espana http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/comprar-h-for-gen-rico-com-desconto-via-internet-brasil http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/commander-tonafil-sildenafil-citrate-120mg-quel-est-le-prix-du

табор знакомства +моя страница войти

(JulioFog, 2018.12.08 09:55)

<a href=http://love.noov.ru>знакомство ирина</a>
<a href=http://www.casino-natali.com>знакомство ru</a>
<a href=http://www.rudate.net>знакомства новосибирске 50</a>
<a href=http://www.ekaterin.com>знакомства +в сочи +на +одну ночь</a>
не сложатся, возможно, ты приобретешь друга. В реальных знакомствах все наоборот: погонишься за привлекательной внешностью, и может оказаться, что личность этого человека для тебя
http://odessa.putany24.info/photos/lp13527_68773.jpg
Наиболее дурацкое сравнение интернета, которое так часто любят использовать средства массовой информации, – это сравнение его с наркотиком. Интернет такой же наркотик, как наркогенны
ни прописки. Я люблю этот мир. Я привык к нему и скучаю, если его нет рядом со мной. И это так же естественно, как в других проекциях нашего мира я делаю то же самое: привыкаю,

Acohi57

(Pohan40, 2018.12.06 16:19)

http://www.libertyxchange.com/blogs/post/72351 http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/cefadroxilo-250mg-donde-comprar-buen-precio-bolivia-comprar http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=67919&qa_1=adcirca-tadalafil-marche-internet-adcirca-boite-pharmacie http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/nitrofurantoin-monohydrate-comprar-en-farmacia-en-linea-con-env-o http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-salmeterol-ahora-ecuador-serevent http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/ariclaim-duloxetine-20-mg-comprar-con-seguridad-espa-a http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/order-tegopen-safely-where-to-buy-cloxacillin-safely http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-asacol-400mg-sin-receta-al-mejor http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-drospirenone-ethinylestradiol-sin http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-refren-de-forma-segura-on-line-brasil http://dmoney.ru/39358/comprar-gen%C3%A9rico-tecnomax-internet-tecnomax-discretamente http://amusecandy.com/blogs/post/417082 http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-achat-zydalis-10-mg-tadalafil-generique-fiable http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vilas-sin-receta-urgente-dominicana http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/comprar-h-for-tadalafil-40mg-gen-rico-pre-o-brasil http://snopeczek.hekko.pl/227653/comprar-bisacodil-dulcolax-generico-internet-pre%26%23231-dulcolax http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/site-pour-commander-enegra-sildenafil-citrate-prix-enegra-g-n http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-snafi-tadalafil-60mg-fiable http://www.facecool.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-raniplex-ranitidine-en-l-nea-uruguay http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-manpil-130-mg-sildenafil-citrate-homme-achat http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/avafil-sildenafil-citrate-25-mg-comprar-pela-net-no-brasil-preco https://www.mysocialpeople.com/blogs/2142/11360/comprar-naproxen-500mg-com-garantia-brasil http://bobford.ning.com/profiles/blogs/comprar-tada-diario-10-mg-gen-rico-internet-no-brasil http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/varofil-comprar-en-l-nea-argentina http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/eroxim-comprar-y-pagar-con-visa-estados-unidos-comprar-sildenafil http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/74963 http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/cialysinfort-tadalafil-bon-marche-en-ligne-livraison-express http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-tadasure-tadalafil-tadasure-france-pharmacie-en http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/power-vegra-generique-sur-internet-bon-prix-securise-combien


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Következő »