Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nippur

       A beavatottak titkos történetében az Ataiszi származásúak többször összekerülnek egymással. Így pl. Buda fia, Aladár, Abakán néven alapít birodalmat; Csaba leszármazottja, Kotragos, elmegy a Turgai kapuba és feleségül veszi Emőkét; Oposur, Edemen... Álmos-Árpád révén találkozik a Nyék leányával Abacillel; Árpád második házasságában Eperjessel; Csaba, illetve II. Ilona-Baján leszármazottjával kerül össze. Telena, Alpár későbbi felesége, egy kisfiúval jött be hazánkba. Többé nem akart ugyan férjhez menni, de az ősi törvények szerint Alpárt, a Nagy-Süán győztesét nem lehetett elutasítania. Telena fiából, Bajánból lett aztán Baján avar fejedelem, az avarság védőpajzsa. Bizánc és Róma Atillának vagy valamelyik utódjának a megölésében csak a hun törzsszövetség uralmának a megtörését látta. Bajánhoz nehezebb volt hozzáférkőzni. Minden tekintetben kiváló ember volt. Elődei nemigen érintkeztek a nyugati diplomáciával. Baján azonban, a védelmi gyűrűk korlátlan ura nagy nyelvtehetségével mindenkivel tudott tárgyalni. Nyelvtudásával, erejével és vagyonával elkápráztatta az akkor ismert világot, akárcsak Atilla, Buda, vagy Deédes. Kincseikről csak a beavatottak titkos szövetségének volt tudomása. Bát képzésen Baján a Bát-Baján nevet vette fel. Feleségül elnyerte Szamos fejedelem legkisebb árváját, Tomisirt. 10 fiuk és 8 leányuk született. Ez a szaporaság biztosította házának 300 évre a hatalmat.

A beavatottak sora:

Batbaján (csodagyerek) 565-602
Bakar 602-630
Mácsi 630-634
Kuvrát 634-648
Samó (az áruló) 648-658
Zára 658-664
Haram 664-678
Zemlén 678-702
Maróca 702-720
Zengő 720-734
Mura 734-762
Linda 762-790
Korpona 790-792
Türje 792-794
Tuza794-803
Halics 803-825
Nyék 825-869
Abacil 869-890


A fejedelmi láncolat pedig:

Nagybaján 568-580 Alpár-Telena 580-600
Győr 600-620
Páka 620-626
Kohár 626-630
Tudval 630-634-660
Mácsi férje, Orbaszár 660-672
Vaska 672-690
Kapornak 690-712
Regöly 712-740
Becseker 740-770
Gyürtő 770-782
Sebes 782-792
Mikó 792-795
Tuza 795-803


Ekkor a fejedelmi család fele kivonult, de Kassa 803-853, kabar-palóc földön visszamaradt. Verecke 853-896, majd utána Árpád-Verecke 896-899, s végül (899-908) Árpád-Eperjes által. Zsolt 908-tól 955-ig tartó uralma alatt egyesül a beavatottak háza. Ezért lett Zsolt-Zoltán a közös fejedelem Árpád után.

A marami és merija törzsek Kr.e. 3016-tól Kr.u. 1265-ig tartó vándorlása érintette a hun törzsszö-vetségbeli népek mindegyikét. A meriják nagyjából azonosak a fehér-hunokkal, a maramiak a fekete-hunok-kal. Származási törvényeiket Ataiszból hozták. Tarján fősámán 250-ben így ír róluk: A kabarvész 181-ben megbontotta a szumíros törvényt és a merija-marami érdekterületen tiszta asz-szony-uralomra vezetett. Merija területén az 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I2, 13-mas fátriák maradtak, a 15-ös közös, átmenati fátriával. A por fátriák közül a 26-os Szalaváré fátria volt közös. A 2-es Jenő, a 14-es Gyula, 16-os Megyer, 20-as Keszi és a 22-es Gyarmat törzs alkotta a vegyes-uralmi magyari törzs-szövetséget.(Vegyes, azaz feleség-uralommal.) A 18-as Kürt, a 23-as Tarján, a 25-ös Nyék, a 24-es Kéri és a 20-as Keszi törzs kézműves része megmaradt a kabaros férfi-uralom alatt. 250-300 között ez az 5 törzs leköltözött az Ural-Emba folyó és a Turgai kapu vidékére, de a 17-es és a 19-es, valamint a 21-es fátria a 26-os közös fátriával vissszamaradt asszony-uralom alatt. A 18-as Kürt és a Kéri többségű 24-es, valamint a 22-es Gyarmat és a 23-as Tarján törzsnek egy-egy része vegyesen, feleség-és férfiuralom alatt létszámban pótolta a por fátriák nem kielégítő egyensúlyát; a 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26-os por fátriák töredéke azonban visszatért az asszonyuralomra. Legelő-megtartási törvény értelmében Tarján fősámán fia, Béla, a Kürt-Kéri és a Gyarmat-Tarján törzs maradékaiból-leányai révén-megalapította a Béla törzset. Ez élénk kapcsolatot tartott fenn a Turgai kapu-ban később lehagyott Kurd törzzsel és a Magyarka-Sárhely között hagyott Gyula törzzsel.

Koppányról Szalaváré Tura mélyen hallgatott, mert szerinte ha valaki új vallást, vagy eszmét hoz elő, azt rendszerint anyagiakért teszi. A sámánizmus megkövetelte a maga tizedét, ugyanúgy a kereszténység is, de a manysiktól várta a mohamedánizmus is.Ezért a manysik mind északabbra húzódtak, amíg a nyenyecektől és a szamojédoktól tehették. Népük nem fizette meg a szellemi lakbért, ezért egy ilyen nagy múltú népnek el kellett pusztulnia. Géza fejedelem látta a nyugati veszélyt, ezért Vajk fiát eladta a nyugati kereszténységnek; de édesanyjának minden hozzátartozója Bizánccal kacérkodott. Koppány az Ajtonyék-Gyuláék csoportjával tartott és Bizáncnak szívesebben fizették volna a sámánizmustól megtagadott tizedet. Aba-Sámuelék kabarjai a sámán-tized mellett Nyugatnak is megfizették a tizedet; a megvakított Vászolyt fejedelmi ellátásban részesítették, fiait pedig fejedelmükként tisztelték. Mivel a magyar törzsszövetség nem külön törzsként vett részt a Buda-Atilla vezetésével kidolgozott honfoglalásban, mi akkor a manysikkal alkottunk harci egységet. Déli Pannonföld már régen a hunok érdekeltségi területe volt, amikor Aquincumban még Róma volt az úr. Előőrsként a manysiknál maradt Béla, a szkítáktól Kevét és a szavárdiföldről küldött Kadosát indították útba a rómaiak nyugtalanítására. Ordas (Ordosz) szkíta telepről kiindulva Keve vezetésével 431-ben legyőzték a rómaiakat, majd a következő évben az ugyancsak szkíta Zombortelepről rontottak a római zsoldosokra, mivel azok a Duna bal oldaláról rabszolgákat hajtottak el. 433 kora tavaszán ezen a területen győzedelmeskedtek a rómaiak felett és a területet Keve vezér megkapta örökös területként. Itt épült Kevevára, a Duna bal partján, Baranccsal szemben. Béla tyumenje a mai Bélabánya környékén szállt meg; a hősi halált halt Kadosa fia, Zaránd pedig (akinek besenyő lány volt a felesége) a Bikis folyó forrásvidékén felépítette Zaránd várát. A 24 hun törzsből álló szövetség vezérkara ekkor így állott: Hangun-Huó császár 351-ben meghalt.

Utána Megyerja öccse, Uruk-Dargin vette át az irányítást 351-385-ig, majd Hunyornak adta át a hatalmat, aki fiainak: Mondzuk, Udin (Uldin) és Bagamér (Balambér)-nak a részvételével 385-410 között uralkodott. Bagamér 410-430 között Káspiváron át felvezette a hun hadsereg zömét; Buda-Atilla irányításával 433-ban Jászvásárra értek. Mondzuk, mint fővezér Ordoszban maradt, de fiai: Karaton és Oktár ekkor már szkíta földön állomásoztak. Uldin halála után, amikor híre jött annak is, hogy Mondzukot Ordoszban meggyilkolták, 433 őszutóján Ruga és Upor (Uptor) kívánságára Atilla vette át a fővezérséget. Ordoszból így Hunyor ivadékaiból csak Bősárkány érkezett. Jákó halála miatt Buda vette át a fősámáni tisztséget. Az Ordoszból áthelyezett beavatott sámánközpont alapjait 435 Nyilas havának holdtöltéjén rakták le. Ezzel indult meg Budavárának felépítése. Az ünnepélyen részt vett: Bősárkány, Deédes, Nekese, Buda, Atilla, Karaton, Oktár, Ruga, Upor, Ojbársz (Uruk-Dargin leányának a fia), mind a 24 törzsnek a vezére és vezető sámánja, összesen tehát 58 magasrangú személy, a törzsszövetség teljes vezérkara. Megjelent a manysi sámánnal együtt Béla vezér is, aki itt parancsot kapott arra, hogy az aranybányászatot lendítse fel Bélabányán. Atilla halála után a hun törzsszövetség visszavonult a Káspivári Szkíta birodalomba, de az addig meg-honosodott törzsek továbbra is a helyükön maradtak. Amikor az új, avar törzsszövetség elindult, itt már rokon népek fogadták őket, csakúgy, mint később a magyar törzsszövetséget. Vajk fiának, Imrének volt egy titkos menyasszonya, Jéne. Jéne Sarolt parancsára hajlandó volt gyermeket szülni Imrének. István király véréből a budavári Hegyi-ünnepélyen, Radnót napján meg is született a kisfiuk. A gyermeknek Aba-Sámuel lett a névadó apja. Valóságos apja, Imre ekkor már a besenyő bosszúnak esett áldozatául. Jéne aranyműves lány volt. Kisfiával Veszprémben bevonult Sarolt miseruha-készítői közé. Az agg királynő minden örömét Radnótban találta. Mindig vele játszadozott. Radnót véréből származott Pósa vitéz, Anonimus, akit IV. Béla Karakórumba küldött.

Nippur pateszi az özönvíz előtt 35000 évvel rakta le a víz emelkedése miatt az első, sziklán épült sumír város alapját. A város akkor még a tengerparton feküdt. De amikor Kr.e. 9790 körül Lagas, az első sumér király várost alapított, az újabb eljegesedés miatt Lugal városa már 10 napi lovaglásra volt Nippur alatt. (Lugal-Lagas 12 sumér város pateszijét végeztette ki Lagasban, ellenszegülés miatt.) Amikor az Ataiszi őshazában a tenger szintje újból emelkedni kezdett, Uruk városában felavatták a beavatottak központját, de az özönvíz miatt Lagas, Úr és Eridu városa víz alá került. A tenger vize ekkor Uruk városának a hegyalját mosta. Ettől kezdve az özönvíztől való szabadulás emlékére nyár közepén mindenütt megtartották a Hegyiünnepélyt. A Szovjetunióban a komik 1972-ben bemutatták ezt a Hegyiünnepet. István korában Vászoly és Ajtony volt beavatott; ők láttak a jövőbe. Mindketten azon a véleményen voltak, hogy a nyugati kereszténység csak veszélyt jelent. Attól is tartottak, hogy a csuhásoknak megtiltják a nősülést és hosszú idő múlva a szaporodás szempontjából ez nagyon megbosszulja magát. Ha viszont Kelet kereszténységét tesszük magunkévá, létszámban erősebbek leszünk. A német lovagok és a római pápa, folytatták tovább-a tizedre és az ajándék-birtokokra való tekintettel istennek tetsző cselekedetnek mondja a keleti kereszténységhez húzó főurak kiirtását. Ezért Koppányt 998-ban, Tónusz-Abát beavatott feleségével együtt 1002-ben, majd Jirkó hat vejét: Radna, Zsibó, Pestere, Siria, Doboka és Kolozs vezéreket megölték a Csanád vezette vérengző lovagok pedig Ajtonnyal is végeztek. Mindez 998-1028 között történt. Ugyanebben az évben István király Vászolyt is megvakíttatta, pedig az Aba-Sámuel tanácsára-felvette a Vazul nevet és kereszténnyé lett.

István király testőrségének a parancsnokát, aki az ősi törvények szerint István apjának számított, mindezek láttára agyvérzés érte. Sarolt öccse volt az, az Erdeljü Gyula, aki eddig nem engedte, hogy Istvánnak vagy Imrének baja essék. Imrét 1031-ben vadkannal ölették meg a besenyő lövérek. Vászoly-Vazult 1028-ban, Ajtony kivégzése után megvakították, Mindennek megakadályozására a jászvásári Gyula fejedelem eljárt a bolgár cárnál, a halicsi bánnál és Boleszló lengyel királynál, de igyekezetének nem volt eredménye. Amikor pedig eljött a beavatottak rejtegetett szent ládájáért, Hunt-Pázmán lovagjai 1018 tavaszán vele is végeztek. A pápaság a bűnbocsánat fejében elrendelte Boleszláv lengyel király megsegítését. Ennek István király azon nyomban eleget is tett. Ha nem lett volna meg szám szerint 12 a kivégzendő vezető ember közül, kivégzik Vászolyt is. De rá más sors várt. Amikor István megbeszélésre hívta, azt mondta: "Nem akarok gyilkost látni!" Többek között aztán ez is egyik oka volt annak, hogy megvakították. Az összeesküvéssel gyanúsított Vászoly átadta fiainak a Budavári sámánközpont beavatottainak szent ládáját. Ezt sokáig Aba-Sámuel rejtegette. 1035-ben Endre, Béla és Levente Halics-Ladomér fejedelemségen át Kievbe menekítette a ládát. Ott Endre, András királyfi néven feleségül vette Bölcs Jaroszláv leányát. Béla egy lengyel hercegnőt vett feleségül, Levente pedig Ladomér fejedelmének a leányát, Lebed lovasfejedelem leszármazottját, a beavatott Ildikót. Ildikó vezetésével három állam lovasaitól kísérve vitték Budavár szent ládáját a Béla (Bjelaja) partján levő Füzesgyarmatra. Itt Ildikó az ősi törvények szerint önkéntes véráldozattal hősi halált halt. Levente többé nem is nősült meg. (Ugyanígy halt Jákó fősámán is önkéntes halált, amikor a sámánközpontot Budavárra helyezték át. Az Ordoszi Aranyasszony templomot magára gyújtotta. Ezt a szent helyet minden időben az Élet templomának nevezték.)

A szövetség ládájának kimenekítését még 992-ben eldöntötték, amikor Gelyza felvette a Géza nevet. (Második neve István lett, de lelkében mindvégig Gelyza maradt.) Amikor Kr.e. 3000 körül a napkitörések miatt roppant hőség uralkodott, a sumérok marami és merija csoportja újabb haza keresésében eljutott egészen a Volga könyökéig. Bölcseinek 38000 évi időre visszanyúló feljegyzéseik voltak, s azokból megállapították, hogy a mérsékelt égövi, egy-ruhás öltözködési mód mellett fejlődik legjobban az emberiség agya és olyan éghajlat a 1egalkalmasabb a kenyérmagvak termelésére és az ehető állatok tenyésztésére. Az Élet templomának a papjai itt a legokosabbak. Az itteni békesség azonban nem sokáig tartott. Először az első hun törzsszövetségi csoport, a viroláj (észt) hatolt rajtuk keresztül; másodiknak a suomák (finnek). Majd megjelentek a morvidok, Marami-moksa és Merija-mersa házassági kettősséggel. Amikor Ildikó hősi halált halt, már az udmurtok és a komik éltek marami-merija házassági közösségben. A manysik antik hazája az Uralon és azon túl volt. Káma-Béla környéke viszont badzsirt-magyar. De az Özönvíz-hegyi ünnepet még tartották.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Oyohe87

(Jadod82, 2019.01.28 03:38)

http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/vimax-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-usa-comprar-sildenafil http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/335005 http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/buy-filgud-60mg-how-can-i-purchase-tadalafil-online http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/avixar-sildenafil-citrate-o-acheter-bon-prix-sildenafil-citrate http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-havante-sildenafil-citrate http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-vigadol-150mg-sin-receta-de-forma-segura-m-xico http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=19170&qa_1=remenafil-comprar-sildenafil-farmacias http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/gabapentina-comprar-en-farmacia-en-linea-segura-gabapentina-300 http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/amore-36-puedo-comprar-sin-receta-al-mejor-precio http://wu-world.com/profiles/blogs/ah-zul-sildenafil-citrate-como-comprar-com-garantia-via-internet http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-bisoprolol-sin-receta-mas-barato http://www.facecool.com/profiles/blogs/low-price-viagra-100mg-order-online-can-i-buy-viagra-online-yahoo http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-uroxatral-10mg-barato-brasil http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tantrix-sildenafil-citrate-barato http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=159515&qa_1=farmacia-comprar-mildfil-tadalafil-garantia-paraguay-mildfil http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=67860&qa_1=buy-talys-40mg-low-price-talys-60-mg-ebay http://bricolocal.com/profiles/blogs/order-cilafil-120mg-low-price-where-to-purchase-sildenafil http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/o-commander-efil-generique-en-ligne-bon-marche-rapide-efil-prix http://foodtube.net/profiles/blogs/vygex-150mg-moins-cher-et-sans-ordonnance-acheter-vygex-pas-cher

Acheter du pilule europe

(Alexhyday, 2019.01.28 02:47)

pilule pour maigrir pour homme,augmenter la libido,. perte de libido femme,mejorar el apetito sexsual,. como recuperar el libido,libido masculine baisse., libido masculine baisse.absence de libido chez l'homme, durГ©e effet comprime. libido masculine baisse. acheter pilule. acheter pilule sur internet site fiable pour acheter kamagra. medicament viagra pour homme,plantes pour stimuler la libido,. perte de libido que faire,, mejorar el apetito sexsual,baisse de libido homme,manque de libido homme, <a href=http://www.diportima.com/2019/01/20/beware-the-pitfall-of-purchasing-viagra-about-the-web/>achat comprime en tunisie</a> kamagra oral jelly marseille. como aumentar el libido femenino,perte de libido femme,. pilule pour homme contraception,pilule pour augmenter la libido homme,. baisse libido,baisse de libido femme,, capsules libido masculine,augmenter libido femme, comprime homme prix.

Купить грунт ногинск

(Cecilvak, 2019.01.27 22:40)


<a href=http://strojtovary.ru/kupit-shheben.html> <img src="http://strojtovary.ru/media/2016/cheben.png"> </a>Щебень - это не заменимый строительный материал получаемый в процессе дробления различных каменных пород. Доставка щебня ведется со склад площадок Подмосковья. В основном применяется в дорожном и жилищном строительстве, в бетонном производстве, производстве облицовочный материалов и других.
Это натуральный природный материал образовавшийся в процессе распада растительной органики в условиях высокой влажности и нехватки кислорода. Доставляем торф со складов Московской области. Применяется в виде топлива и в качестве удобрения. Купить щебень >>>
<youtube>3Q5tFS6yXOU</youtube>
<a href=>https://www.youtube.com/embed/3Q5tFS6yXOU</a>


Строительный песок в мешках с доставкой по Москве.
Обычно, в процессе строительства используются большое количество разнообразных материалов сыпучего вида, но самым популярным и востребованным является строительный песок. Его применяют для производства бетона любого состава или вида, для различных растворов, которые нужны в процессе отделочных работ или непосредственно во время стройки. Учитывая тот факт, что для строительства требуется большие объемы материалов, то выгоднее будет купить строительный песок оптом по меньшей цене.
Разнообразие строительного песка.
Чернозем ногинск
https://www.facebook.com/strojtovari/

Credit cash loans OK

(Kevinclins, 2019.01.27 21:17)

Online PaydayDirect
Go Online 2019 Fast!

http://paydaydirectloans.com

Ok! Go top!
<a href=http://paydaydirectloans.com>Now</a>

Dating

(Lewisaculk, 2019.01.27 19:44)

Hi guys!

Let's introduce ourselves!

<font color="#FF1493"><b>My name is Angela.</b></font>

<a href=http://alextraf.ru/dating/xr><img src="http://daterar.com/wp-content/uploads/images/girl/47173920_264861954182127_4716946569062876601_n.jpg"></a>

I want to meet a good guy to 60 years.

<i><b><a href=http://daterar.com/>Write me here</a></b></i>

<a href=http://alextraf.ru/dating/xr><img src="https://t4.ftcdn.net/jpg/00/32/40/33/240_F_32403356_C5A80wAG5GmaeTEu72J5HYygqC1Kwwhz.jpg"></a>
dejtat 2 m?nader bebis About us b?sta dejting p? n?tet n?tdejting personlighetstest intervju At Big Image, we always think outside the framed picture. We are proud to offer the latest in printing technology and printers developed by us that are unique in the world. If you like, we can also help you throughout the entire process – from initial idea to finished image. With our extensive technical knowledge, craftsmanship and artistic expression we have created services and innovations to handle any requirements. dejtingsajter under 18 ?r onsdag No matter if you need an image of a few square meters or want to make an entire warehouse look like a giant cake, we have the experience to fit your needs at the highest quality possible. n?tdejting artikel engelska Big Image was among the first in the world to print large images on flexible material. Today we are one of the leading companies in Europe producing large image communication and have the entire world as a canvass. n?tdejting singelf?r?ldrar We see ourselves as an inspiration for large and small customers alike. This means that we also strive to strengthen large image communication as a medium. If no solution exists we will invent one, no matter if it means new appliances for mounting, visual presentation systems or software drivers for the printers. We also work to continually develop our award-winning techniques. thai date php varningssignaler n?tdejting nackdelar We always try to break free from the regular image frame. With the combination of knowledge and service we make big image ideas even bigger.

Hared69

(Porex25, 2019.01.27 17:33)

http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/order-adagrin-130mg-low-price-where-to-buy-sildenafil-citrate
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/comprar-virineo-sildenafil-citrate-120mg-gen-rico-entrega-r-pida
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-erasilton-sildenafil-citrate-120-mg-sur-le-net
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vigreks-sildenafil-citrate
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/elocon-5-mg-como-posso-comprar-gen-rico-e-quanto-custa-brasil
http://showmeanswer.com/index.php?qa=37074&qa_1=golmal-ligne-baisse-commander-rapide-generique-tadalafil
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-en-ligne-sex-o-vigor-sildenafil-citrate-sex-o-vigor
https://bemysoul.com/blogs/post/14255
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-erasilton-50mg-sin-receta-de-forma
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/puis-je-acheter-du-tadgo-tadalafil-livraison-rapide-acheter-du
http://foodtube.net/profiles/blogs/dejavu-como-comprar-gen-rico-de-forma-segura-via-internet-brasil
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-40-mg-en-ligne-pas-cher-achat-livraison-express
http://foodtube.net/profiles/blogs/achat-rapide-alfin-50mg-baisse-prix-site-francais-achat
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/buy-cere-t-without-prescription-where-to-purchase-sildenafil
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-a-la-orden-losartan-hidroclorotiazida-12-5mg-con-garantia
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-estramon-2mg-con-garantia-chile
http://medioteca.com.ar/blogs/post/5211
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/katora-como-puedo-comprar-sin-receta-en-internet-comprar
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-vigain-moins-cher-2018-vigain-est-il-vendu-sans
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/adcirca-tadalafil-60mg-comprar-menor-pre-o-via-internet-brasil
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-escitan-gen-rico-com-desconto-pela
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/sildofil-120mg-en-ligne-bas-prix-commander-securise-sildenafil
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-clopidogrel-75mg-r-pido-1
http://snopeczek.hekko.pl/229835/comprar-simvastatina-precio-espana-comprar-farmacia-online

smulpaj med kokosolja

(smulpaj med kokosolja, 2019.01.27 15:14)


This is very interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks!
smulpaj med kokosolja http://terhuss.se/healthy-legs/mjoelkprodukter-acne.php

crystal dating app

(Cathycex, 2019.01.27 04:31)

american dating site in kuwait
dating sites lancashire

<a href=http://www.fresh.dating-experts.icu/3/231.php>who is theo james dating right now</a>
dating rickenbacker basses
dating daan beliefs
sugar mummy dating club in kenya

vardenafil recommended dose ke

(ottrustn, 2019.01.27 01:01)

Раскрутка сайта. Дешевле, чем в фирме!

(SEOTOPsn, 2019.01.26 23:24)

Доброго времени! Меня зовут Вадим. Мне понравился ваш сайт, только вот его посещаемость не очень. Вы согласны?

Хочу помочь вам с этим. Выполню продвижение сайта в поисковиках по ключевым словам методом наращивания ссылок из многих источников (форумов, профилей, статей, комментариев и т.д). Стоимость моей услуги всего лишь 9800 руб., что вполне адекватная и составляет в два-три раза меньше ценника в так называемых "сео-фирмах".

От вас потребуется лишь ссылка на ваш сайт и ключевые слова, по которым нужно продвигать. Если их нет, то можем взять из счетчика ЯндексМетрики. Ну и какой-то более быстрый способ общения (скайп, ICQ, вайбер). Если вы хотите нарастить позиции и трафик своего сайта, то пожалуйста, отпишите мне письмо с темой "Продвижение сайта 2019" на E-mail: proxrum#@#mail.ru (2 знака # уберите).

С Уважением, Вадим.

seo продвижение сайтов москва

(ThomasDrunc, 2019.01.26 03:49)

Тренинги бывают двух видов: выездные и корпоративные.Если взамен идей по хэштегам у вас полная пустота, позволительно подсмотреть, что ставят конкуренты. Переходим сообразно меткам, смотрим, сколько раз они употребляются, под какими постами ставятся. Что-то берем себе на доспехи и тестируем.2 Который надо учитывать присутствие подборе названияЧасть «Семейное отношение» требует осторожного применения. Рекомендуется пользоваться его один в случае работы со строго специализированным товаром (например, с подарками к 14 февраля и аналогичным праздникам), иначе дозволено лишиться большого количества потенциальных клиентов.Выбираем, куда нуждаться принуждать пользователей: профиль, сайт или витрина. В третьем случае пользователи будут зреть ваше анонс с предложением позвонить сиречь посмотреть порядок офиса на карте.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

Таргетированная объявление в ИнстаграмеТакже у Веб-мастера должны надевать заинтересованность и желание к этому делу. К развитию и продвижению собственного сайта. Однако удача приходит к настойчивым, не сдавайтесь, разве у вас не получится. Выберете определенную тематику и рассказывайте именно о ней.© Константин Бакшт, генеральный директор "Baksht Consulting Dispose".Вы отродясь не найдете для рынке труда готовые кадры, которые смогут общаться с вашей ЦА. Чтобы разговор завершился успешно, коммерсанты учатся общаться с потребителями для тренинге.Отзывы. Одна из движущих сил вашего бизнеса. Тайный клиент увидит, который люди обращаются к вам и более того, сколько им это нравится, раз они готовы потратить свое время и похвалить вашу работу. Отзывы вызывают уверенность и с этим фактом не поспоришь. Суть – извлекать реальные послания ваших клиентов, а не клеветать их самостоятельно. Ради достоверности комментария делайте скрины. Начинать а разве клиенты отзывы отказываться не спешат, почитайте вот эту нашу статью, в ней упихивать лайфхаки, вдруг объяснять людей бросать обратную связь.

Добавил баннер на один сайт а он появилсе на нескольких автоматом

(Martabed, 2019.01.26 03:00)

Друзья, щедро делюсь с вами информацией. Нашла тут сайт, при добавлении на который, мой баннер размещается на всех сайтах находящихся в данной системе, их не много, но они достойные! Есть посещаемые социальные сети и видно, что функционирующие Интернет магазины...

Как мне кажется получить такую рекламу сразу всего за 5 рублей в сутки вариант не требующий больших затрат. Да это ротатор, но метрика стала показывать заходы с этого сервиса и некоторые длятся больше часа с четырьмя зелеными кружками, раньше такое если и было то очень редко.

Если что не так, не судите строго, посоветуйте, может я не права?

<a href=http://karalinka.ru>Каралинка - Попробуй баннерный ротатор</a>

College essay on diversity

(BradyVorie, 2019.01.26 00:22)

Essay about sportsmanship:
http://ipassreview.cf

Nevertheless, the effects of this new technology have not all been beneficial. For example, many people feel that the widespread use of email is destroying traditional forms of communication such as letter writing, telephone and face-to-face conversation. This could result in a decline in people's basic ability to socialize and interact with each other on a day-to-day basis.This response is not organized around a central idea, and movement from one idea to the next does not follow a clear logic. While the response begins and ends with the idea that people may lose their jobs because of machines, the essay as a whole does not assume a discernable structure, due in part to the absence of grouped ideas. Transitions do not help the reader determine relationships among ideas; instead, transitional devices and phrases seem only to conjoin unrelated thoughts.
<a href=http://filestagko.cf/encephalitis-society-medical-student-essay-prize-503669.html>Essay checker</a>
<a href=http://oaisapeeng.tk/long-essay-proposal-format-95452.html>World history essay questions</a>
<a href=http://vqidordures.ga/undergraduate-coursework-in-economics-a-survey-perspective-542186.html>Argumentative essay assignment</a>

http://dorkbrowser.ml

<a href=http://algorun.top/WkDDzh><img src="http://www.dare.org/wp-content/uploads/2015/02/Bookman-Road-Elementary-Elgin-SC-D.A.R.E.-Essay-Page-1.jpg"></a>

разработка продающих сайтов

(Olegurini, 2019.01.26 00:05)

А есть третьи, который прежде активно работает головой, а после почивает для лаврах и пожинает плоды своей усердной работы. Мы говорим о компаниях, запустивших вирусную рекламу, которая разлетелась сообразно социальным сетям и получила простой ошеломляющий виральный охват.Задача;Ёко-дизайн
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена</a>
https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

– 5% web-сайтов созданы с применением принципов адаптивного web-дизайна, хотя паки год обратно ни только из проанализированных сайтов их не использовал.Продемонстрируйте, сколько вы не звоните со своим предложением всем подряд, лишь бы кто купил. Вы предлагаете частный товар/продукт/услугу исключительно тем, который с их через может решить свою проблему или удовлетворить желание.Простая в использовании и управлении пользователем.бредить для позитивном языке;Котики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMM

разработка интернет магазина цена в Самаре

(SeosamarEffib, 2019.01.25 22:19)

Из-за недостатка опыта вы можете упустить важные детали и нюансы, на которые стоит обратить внимание.Сдерживать свои творческие порывы следует при создании коллажа. Он не обязан начинаться «визуальным шумом», лежать аляповатым и загруженным. Который дозволительно удачно наказывать на коллаже? Формулу «накануне» и «затем» alias, скажем, «личина спереди» и «вид сзади».13 сентября 2018 SMM и SMO 4.1K 16 мин. 9
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
https://samara.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт

АвтоматизацияОтдаление между строками (интерлиньяж) задается для всего абзаца. Общая уровень строки равна кеглю самого крупного шрифта, использованного в ней, плюс небольшое расстояние. Стандартная количество интерлиньяжа определяется ровно 110-120% кегля, но беспричинно бывает не всегда.Банк «Тинькофф» и все-все-всеВ конце теста суммируй следствие и смотри приговор, кто бы я вынес для твоего сайта. Так же прошу принять во внимание, который в тест я включил единственно самые явные и грубые ошибки. На самом деле их может фигурировать значительно больше.В предыдущих статьях я рассказывал о технологиях, с через которых создается сайт, о веб-дизайне, о регистрации доменного имени и получении хостингового пространства, о языках веб-программирования и о тематике вашего сайта, следовательно сейчас дозволительно думать, который ваш сайт уже готов к началу своей жизни. Желание, именно своей жизни, я считаю, что у каждого сайта своя будущность, в переносном действительно смысле, и своя жизнь. Удача сайта во многом зависит, я думаю от его хозяина. Даже когда на сайте довольно огромное сумма полезных вещей и информации, ежели его не раскрутить, здесь не будет посетителей.

стоимость изготовления сайта интернет магазина

(Robertskini, 2019.01.25 03:06)

Хочу посоветовать всем будущим абитуриентам тщательно подойти к выбору своей профессии, полистать не исключительно справочник ВУЗов, однако опять и книжки сообразно будущей профессии, воеже понять понравится она вам тож нет. Вдруг ни банально это звучит, однако это выбор для всю жизнь. В любом случае, ни один — даже настоящий лучший — вуз, ни один — даже настоящий талантливый — педагог не смогут превратить студента в дизайнера. Буде посмотреть биографии известных западных дизайнеров, несложно запоминать: чаще всего в них упомянуты два alias три учебных заведения плюс работа в чьей-то мастерской (который на самом деле является продолжением той же учебы). Потому что где желание дизайнер ни начинал организация, заканчивает он его значительно позже защиты дипломного проекта.Провести аудитУничтожение возражений
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>разработка продающих сайтов</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Почему рекламная набег стала вирусной? Народу пришлась сообразно душе идея. А вот с этим вечно сложности, потому который невмоготу предугадать, который «выстрелит», а который – нет. Coca-Cola сыграла для тяге людей сопровождать трендам, мейнстриму. И создала необыкновенный флешмоб.статистика аудитории инстаграмаКоллажи с большим количеством фотографий, не сочетающихся доброжелатель с другом. Больше четырех фото – это уже слишком. Изображения будут невнятными и нечеткими. Вы скорее всего просто заставите подписчика напрягать чувство (и мозг), дабы что-то рассмотреть. А напрягаться никто ведь не любит.Ровно выбрать хостинг.Только из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров по продажам — боязнь заболевать навязчивым услышать через клиента отрицание в грубо форме. И каково же бывает удивление, если при холодном обзвоне они обнаруживают, который клиенты тоже человек, и чаще только довольно вежливые. Безусловно, холодные звонки будут сопровождаться большим количеством отказов, но круг имеет на это право. Раздражение человека на другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое тенденция заработать деньги.

купить landing page

(Artemekbasymn, 2019.01.25 01:49)

НАСТРОЙТЕ CRM-СИСТЕМУ И ИНТЕГРИРУЙТЕ ЕЕ С IP-ТЕЛЕФОНИЕЙ1 Сделать сайт визитку самому.добавить метку в Инстаграме
<a href=https://ekb.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер екатеринбург</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html>изготовление сайта визитки</a>
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

басня SMM про комплексное знание соцсетейПримерное контингент публикаций в ленту (ориентируемся для среднее и делаем столько же разве больше).Для начать работу, вам нуждаться создать бизнес-менеджер компании в Фейсбуке. Это такая особая площадка, которая объединяет бизнес-страницы, дает мочь управления ими и позволяет предпринимать рекламные аккаунты, путем которые настраиваются объявления. К бизнес-менеджеру доступ может продолжаться у нескольких пользователей, который вконец удобно, если с ФБ работает не соло товарищ вашей компании.

information on prescription drug abuse

(AngelCip, 2019.01.24 02:30)

wall doctor beadboard wallpaper http://gificlimited.com/shop/acheter-spedra-en-ligne.html hunter s thompson drugs

kcibzijadujqawuvgwpatoiqykkmisl

(mtaletzhke, 2019.01.23 18:58)

<a href="http://writeessayhtfd.com">viagra store usa</a> cheap viagra sale http://writeessayhtfd.com

Credit cash loans

(Robertjef, 2019.01.23 06:30)

Hello. My company http://loans247-online/
Cash 2019 Fast!

<a href=http://loans247-online.com/2019/01/07/cash-advances-online-the-colony>cash advances online the colony</a>
<a href=http://loans247-online.com/2018/12/30/2500-loan-laws-in-california>2500 Loan Laws In California</a>
<a href=http://loans247-online.com/2018/12/30/ace-payday-loan-headquarters-address>Ace Payday Loan Headquarters Address</a>
<a href=http://loans247-online.com/2019/01/03/secured-loans-in-arkansas>Secured Loans In Arkansas</a>


Ok! Go top!
<a href=http://loans247-online.com/2019/01/16/fast-payday-loans-bedford>fast payday loans bedford</a>
<a href=http://loans247-online.com/2019/01/04/state-farm-auto-loans-gap-insurance>State Farm Auto Loans Gap Insurance</a>
<a href=http://loans247-online.com/2018/12/29/ace-cash-advance-temecula>Ace Cash Advance Temecula</a>
<a href=http://loans247-online.com/2019/01/05/action-payday-loan-address>Action Payday Loan Address</a>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Következő »